30.8 C
Athens
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Πατριαρχικές ομιλίες στη Θάσο (3-4 Σεπτεμβρίου 2022)

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν Δοξολογίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Θάσου (3 Σεπτεμβρίου 2022)

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριε Ἱερώνυμε,

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κύριε Ἐπιφάνιε,

Ἱερώτατε ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως κύριε Στέφανε, καὶ λοιποὶ ἀδελφοὶ Ἱεράρχαι,

Ἐξοχώτατοι, 

Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Ἡ φιλάδελφος πρόσκλησις τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Στεφάνου συνεκέντρωσεν ἡμᾶς σήμερον ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐξ Ἑῴας καὶ Βορρᾶ καὶ θαλάσσης, καὶ ἤλθομεν, ὁμοῦ μετὰ τῶν λίαν ἡμῖν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καὶ Μητροπολίτου Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφανίου, διὰ νὰ ἑορτάσωμεν τὴν Σύναξιν τῶν ἐν Θάσῳ διαλαμψάντων Ἁγίων καὶ διὰ νὰ καταστήσωμεν ἐμφανῆ τὸν σύνδεσμον τῆς ἑνότητος, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς πίστεως καί, ἰδιαζόντως, ἐν τῷ κοινῷ Ποτηρίῳ. Εἴμεθα, λοιπόν, πλήρεις εὐγνωμοσύνης καὶ εὐχαριστίας πρὸς ὑμᾶς, Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἀδελφὲ ἅγιε Φιλίππων, διὰ τὴν ἀδελφικὴν ταύτην πρόσκλησιν καὶ συνάντησιν.

Ἐνεοὶ ἐκ τοῦ φυσικοῦ κάλλους τῆς νήσου καὶ ἔμπλεοι τῆς χάριτος τῶν ἐν Θάσῳ Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι περιπολεύουν τὰς ἀγυιὰς καὶ τὰς ρύμας, τὰ πεδία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων, ἐνωτιζόμεθα τὴν φωνὴν τοῦ Μακεδόνος ἐκείνου ἀνδρὸς «Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν…» (Πρξ. 16, 9), καὶ συλλαμβάνομεν νοερῶς τὴν ἠχὼ τῶν βημάτων τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου καὶ τῶν ἀκολούθων αὐτοῦ Σίλα, Τιμοθέου καὶ Λουκᾶ, καὶ ἀναβοῶμεν δοξολογικῶς «καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι», (Μτ. 17, 4).

Ἰδού, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, τὸ θέρος μετ’ ὀλίγον ἀποχωρεῖ καὶ μαζί του παρέρχεται ἡ θερινὴ ἀνάπαυλα καὶ ραστώνη∙ καὶ ἡ συστολὴ τῆς ἡμέρας καὶ ἡ φθίσις τοῦ φωτὸς προοιωνίζονται τὸν χειμῶνα, ὁ ὁποῖος διὰ τὸν σύγχρονον ἄνθρωπον δηλοποιεῖ τὴν αὔξησιν τῶν εὐθυνῶν καὶ τῶν φροντίδων, τὸν κόπον τῆς ἐργασίας, τὴν ἀγχώδη καθημερινότητα. Ἐξ ἀντιθέτου, διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μόλις ἄρχεται τὸ Νέον Ἐκκλησιαστικὸν Ἔτος, ὄχι ὡς κατάλοιπον παρελθούσης δόξης, «τοῦ ἐνδόξου μας Βυζαντινισμοῦ», κατὰ τὸν ποιητήν, ἀλλὰ διὰ νὰ δηλοῦται καὶ δι᾿ αὐτῆς τῆς διαφοροτρόπου σημάνσεως καὶ μετρήσεως τῶν καιρῶν καὶ τῶν ἐνιαυτῶν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία, καίτοι παροικεῖ ἐν κόσμῳ, «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰω. 18, 36), ἀλλὰ κομίζει εἰς τὸν ἄνθρωπον τῆς σήμερον μίαν διαφορετικὴν πρότασιν ζωῆς, τὸ ἦθος τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ. Κομίζει καὶ μεταδίδει τὸ ἦθος τῆς ἁγιότητος, ὄχι ὡς ἰδέαν καὶ ἀφῃρημένην ἔννοιαν, ἀλλὰ ὡς πραγματικότητα καὶ ἀλήθειαν, ἡ ὁποία ψηλαφεῖται καὶ διαπιστοῦται ὀφθαλμοφανῶς καὶ ἀδιαμφισβητήτως ἐν τῇ ζωῇ τῶν Ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνος εὐαρεστησάντων τῷ Κυρίῳ, ὡς εἶναι ἀσφαλῶς καὶ οἱ ἐνταῦθα Ἅγιοι: Δανιήλ, Εὐθύμιος, Λουκᾶς, Εὐφρόσυνος, Ἰωάννης καὶ ἡ μακαρία Χάιδω.

Ἡ ἀναδίφησις εἰς τὰ Συναξάρια τῶν ἐν Θάσῳ Ἁγίων, τοὺς ὁποίους συνεορτάζομεν κατ’ αὐτὰς τὰς ἡμέρας, προκαλεῖ ἴσως ἔκπληξιν, καθὼς ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία θέτει εἰς τὴν περιωπὴν τῆς ἁγιότητος καὶ τιμᾷ καὶ γεραίρει προσωπικότητας τόσον διαφορετικὰς μεταξύ των: ἄνδρας καὶ γυναῖκας, νέους καὶ γεγηρακότας, ἀσκητὰς καὶ ἐγγάμους, ἀσήμους καὶ σημαίνοντας. Τὸ Παράκλητον ὅμως Πνεῦμα, τὸ «διαιροῦν τὰ χαρίσματα», ὅπου θέλει πνεῖ, μὴ δεχόμενον περιορισμοὺς χωροχρονικούς, ἡλικιακούς, γλωσσικούς, ἐθνικούς, μορφωτικοὺς ἢ ἄλλους τινάς. Ἡ ἁγιότης, ὡς ἁγιοπνευματικὸν μέγεθος, διατρέχει τὸν καθόλου ἐκκλησιαστικὸν βίον, ἀπ’ ἀρχῆς ἕως τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, ὡς ἀπείκασμα καὶ ἔλλαμψις τῆς ἁγιότητος τοῦ μόνου ἁγίου Θεοῦ. Ἡ ἀνάδειξις τῶν Ἁγίων, κατ’ ἐξοχὴν ἔργον τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πιστοποιεῖ καὶ ἐπικυρώνει τὴν εὐθυδρομίαν καὶ τὴν παραμονὴν ἐν τῇ ἀληθείᾳ τῆς Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ὑπέρβασιν τῆς ἀνθρωπίνης μικρότητος καὶ κτιστότητος. Εἰς τὴν ποικιλίαν καὶ τὴν διαφορετικότητα τῶν Ἁγίων της διασώζεται ἡ ἑνότης καὶ ἡ ὁμοβουλία τῆς Ἐκκλησίας. Διότι, ἀκριβῶς αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ κοινὸν καὶ παραμόνιμον καὶ συστατικὸν στοιχεῖον τῶν ἁγίων καὶ τῆς ἁγιότητος∙ οἱ ἅγιοι παραμένουν καὶ ἁγιάζονται μόνον ἐντὸς τοῦ Κυριακοῦ Σώματος καὶ μόνον ἐν ἀπολύτῳ ἑνότητι μετὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἕν καὶ μόνον χαρακτηριστικὸν ἐμφανίζεται κατὰ ἀπόλυτον τρόπον καὶ εἰς ὁριζοντίαν διάστασιν εἰς τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων∙ καὶ τοῦτο δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ὁ ἐκκλησιοκεντρικὸς προσανατολισμὸς τῆς ζωῆς των.

Ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, συνειδητῶς καὶ μετ’ αἰσθήματος εὐθύνης, ἐν ἀπολύτῳ συναισθήσει καὶ βαθείᾳ προσευχῇ, κατὰ τὴν ταπεινὴν ὑπερτριακονταετῆ Πατριαρχείαν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐνέγραψεν εἰς τὰς ἁγιολογικὰς Δέλτους πλῆθος ἁγίων, μαρτύρων, ἱερομαρτύρων, ὁσίων καὶ λοιπῶν, διότι ἐπιθυμεῖ πάντοτε νὰ πληροφορῇ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὅτι τὸ Πνεῦμα εἶναι διαρκῶς παρὸν καὶ ἁγιάζει τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ μεταμορφώνει τὴν ζωὴν καὶ τὸν κόσμον. Ἡ μὴ ὕπαρξις Ἁγίων εἰς μίαν ἐποχήν, ἐπιμαρτυρεῖ ἐπικίνδυνον πνευματικὴν ἔνδειαν, τραγικὴν ἐκτροπὴν ἐκ τῆς πίστεως καὶ θανάσιμον ἔκπτωσιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος.

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου κ. Στεφάνου διὰ τὸν κοινὸν ἑορτασμὸν τῶν ἐν Θάσῳ Ἁγίων καὶ ἡ διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ προβολὴ τοῦ παραδείγματος αὐτῶν εἶναι ἀξία πολλῶν συγχαρητηρίων καὶ ἐπαίνων, διὸ καὶ ἀπονέμομεν εἰς αὐτὸν ὁλοθύμως τὴν εὐαρέσκειαν καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ ἡμῶν προσωπικῶς. Εἴμεθα εὐγνώμονες εἰς τοὺς ἁγίους ἀδελφοὺς Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Μητροπολίτην Κιέβου δι’ αὐτὴν τὴν κοινήν μας ἱεραποδημίαν, ἡ ὁποία ὄχι μόνον ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν ἐπαύξησιν τῆς λαμπρότητος τοῦ ἑορτασμοῦ, ἀλλὰ δίδει μὲ τὸν πλέον χαρακτηριστικὸν καὶ ἀδιαμφισβήτητον τρόπον τὸ μήνυμα τῆς ἑνότητος καὶ τῆς συμπορεύσεως. Εὐχαριστοῦμεν ἐκ βαθέων τὸν λίαν ἀγαπητὸν κύριον Δήμαρχον καὶ τοὺς τοπικοὺς Ἄρχοντας διὰ τὴν ὑποδοχὴν καὶ τὰς φιλοφρονήσεις. Εὐλογοῦμεν Πατρικῶς καὶ Πατριαρχικῶς τὸν φιλόχριστον καὶ φιλάγιον Λαὸν τῆς Νήσου τῆς Θάσου καὶ ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας ὑμᾶς τὴν εὐλογίαν τῶν ἐνταῦθα Ἁγίων.

Ἔτη πολλά-Καλῶς εὑρέθημεν! 

Ὁμιλία Τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῇ ἀναγορεύσει Αὐτοῦ εἰς Ἐπίτιμον Δημότην τοῦ Δήμου Θάσου (Θάσος, 3 Σεπτεμβρίου 2022)

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσηςἙλλάδος κύριε Ἱερώνυμε,

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κύριε Ἐπιφάνιε,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως κύριε Στέφανε,

Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Ἐντιμότατε Δήμαρχε Θάσου κύριε Ἐλευθέριε Κυριακίδη,

Ἐντιμότατοι μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου,

Ἐντιμότατοι Ἀρχοντες τοῦ τόπου,

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Αἰσθανόμαστε ἐξόχως τετιμημένοι γιά τήν ἀναγόρευσή μας εἰς Ἐπίτιμον Δημότην τῆς Θάσου, ἑνός Δήμου μέ σπουδαία ἱστορία καί κοινωνική προσφορά. Εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας γιά τήν ἐκδήλωση τῆς πλουσίας ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ σας πρός τό ταπεινόν μας πρόσωπον, πού διαβαίνουν καί ἀντανακλοῦν πάντοτε πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπου φυλάσσονται ἐπιμελῶς καί ἀκοιμήτως τά ὅσια καί τά Ἱερά τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους. Τά δύο κεντρικά στοιχεῖα καί χαρακτηριστικά τῆς μαρτυρίας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀμετακίνητος πιστότης στήν παράδοση τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων καί τό γνήσιο καί ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον γιά τόν ἄνθρωπο, γιά τόν αἰώνιο ἐν Χριστῷ προορισμό του, ἀλλά καί γιά τίς ὑπαρξιακές του ἀνάγκες καί τήν ἐγκόσμια ἀναστροφή του. 

Ἡ Ἐκκλησία ἀποδίδει στό ἀνθρώπινο πρόσωπο ὑψίστη ἀξία, καί γιά τόν λόγο αὐτό δέν λησμονεῖ ὅτι ἡ ζωή του στόν κόσμο ἔχει κοινωνικές, πολιτισμικές καί ὑλικές προϋποθέσεις καί διαστάσεις. Δέν ἀναμειγνύεται βέβαια ἡ Ἐκκλησία ἄμεσα στήν πολιτική, ὅμως ὁ λόγος της, οἱ παρεμβάσεις καί οἱ πρωτοβουλίες της ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου του, ὑποστηρίζουν ὅλες τίς προσπάθειες στόν δημόσιο χῶρο, πού ὁδηγοῦν στήν ἑδραίωση τοῦ πολιτισμοῦ τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς εἰρήνης καί τῆς προστασίας τῆς «καλῆς λίαν» δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. 

Σέ ὅλες τίς πτυχές τοῦ δημοσίου βίου θεωροῦμε ὅτι πρέπει νά συνυπάρχει καί νά ἐκφράζεται ἀδιαίρετη μέριμνα γιά τόν ἄνθρωπο καί γιά τό φυσικό περιβάλλον. Εἶναι ἀδιανόητο νά ἐνδιαφερόμασθε γιά τόν ἄνθρωπο καί νά λεηλατοῦμε τόν «οἶκον» του. Βέβαιοι, κύριε Δήμαρχε καί ἐντιμότατα μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὅτι ἀκολουθεῖτε αὐτήν τήν ἀρχή, σᾶς προτρέπουμε νά δώσετε ἀκόμη μεγαλύτερη ἔμφαση στήν οἰκολογική πλευρά τοῦ ἔργου σας, ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψει ὅτι ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι καί οὐσιαστικό κοινωνικό ἔργο. Δέν ἀμφιβάλλουμε ὅτι πράττετε τά πάντα, γιά νά ἔχει ἡ θητεία σας οἰκολογικό πρόσημο. Δέν ὑπάρχει πολυτιμότερη κληρονομιά καί παρακαταθήκη, πού μπορεῖτε νά ἀφήσετε στίς ἐπερχόμενες γενεές, στήν πανέμορφη Θάσο, ἀπό ἕνα «πράσινο» νησί, ἀπό ἕνα οἰκολογικό παράδεισο.

Γνωρίζουμε, Ἐντιμότατε καί ἀγαπητέ κύριε Δήμαρχε, ὅτι εἶσθε κληρονόμος μιᾶς παράδοσης κοινωνικῆς εὐαισθησίας, πού ἀναπτύχθηκε διαχρονικά στό εὐλογημένο νησί σας καί εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπό τίς ὀρθόδοξες παραδόσεις καί ἀξίες. Στήν ἀνάπτυξη αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ ἀδελφοσύνης συνέβαλαν καί ἐπώνυμοι Κωνσταντινουπολῖτες, οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν στήν Θάσο μετά τήν Ἅλωση τῆς Πόλεως καί ἐγκαταστάθηκαν στούς Ἀπάνω καί Κάτω Πολῖτες, στόν Θεολόγο, ἀλλά καί στό Κάστρο τῶν Λιμεναρίων, πού κατά τήν μαρτυρία ἐπιγραφῆς ἐντετοιχισμένης σήμερα στόν νότιο τοῖχο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου (1804), «ἀνηγέρθη ἐκ βάθρων διά συνδρομῆς Κωνσταντίνου καί Ἰωάννου τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν». Ὁ κοινωνικός προσανατολισμός τῶν κατοίκων τῆς Θάσου τεκμαίρεται ἀπό τή σύσταση τῆς «Ἐπιτροπῆς Ὀρφανῶν». Ἡ τοπική Ἐκκλησία ἀνέλαβε τή φιλανθρωπική πρωτοβουλία μερίμνης ὑπέρ τῶν ὀρφανῶν καί γιά τόν σκοπό αὐτό συνέστησε τήν εἰρημένη Ἐπιτροπή. Ὑπό τήν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ θεσμός τῶν Ὀρφανοεπιτρόπων βοήθησε στό νά δοθοῦν λύσεις εἰς ἕνα ἐπώδυνο κοινωνικό πρόβλημα, τό ὁποῖο προκαλοῦσε πόνο στά ἀπροστάτευτα ὀρφανά. Αὐτό τό κοινωνικό ἦθος προκαλεῖ τόν θαυμασμό καί ἐμπνέει.  

Προσευχόμασθε γιά τήν ἐνδυνάμωση τῶν λειτουργῶν τοῦ δημοσίου βίου στή δύσκολη καί ὅλως σημαντική γιά τό κοινό καλό ἀποστολή τους. Ἔχουμε ἐκ παραλλήλου μεγάλη ἐμπιστοσύνη στή δύναμη τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας στήν ὑπευθυνότητά σας καί τήν ἀφοσίωση στήν κοινωφελῆ ἀποστολή σας. Εἶναι καί ἡ δική σας ἐργασία καί προσφορά συμβολή στή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου, στήν πορεία πρός ἕνα καλύτερο μέλλον. 

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα ἐκφράζουμε ἀκόμη μιά φορά πρός ἐσᾶς κύριε Δήμαρχε Θάσου καί πρός τό Δημοτικό Συμβούλιο ἐγκάρδιες εὐχαριστίες γιά τή μεγάλη τιμή πού μᾶς ἀπονείματε. Εὐγνωμονοῦμε ἐπίσης ὅλους ἐσᾶς πού συμμετέχετε σέ αὐτήν τήν ὡραία ἐκδήλωση γιά τήν ἀγάπη σας.

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῇ ὅλους καί νά χαρίζῃ τά οὐράνια καί σωτηριώδη δωρήματά του σέ ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειές σας, στή Θάσο, στήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλο τόν κόσμο. 

Πρόποσις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὸ παρατιθέμενον  ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου γεῦμα (Θάσος, 4 Σεπτεμβρίου 2022)

Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κύριε Ἐπιφάνιε,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου, ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως κύριε Στέφανε καὶ λοιποὶ Τιμιώτατοι ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς, 

Ἐντιμότατε καὶ φίλτατε κύριε Δήμαρχε Θάσου,

Στρατηγέ!

Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου,

Ἐκλεκτοὶ συνδαιτυμόνες,

Μὲ τὴν γεῦσιν τῶν Τιμίων Δώρων εἰς τὰ χείλη καὶ εἰς τὰ βάθη τοῦ εἶναι μας, λειτουργήσαντες καὶ λειτουργηθέντες, παρακαθήμεθα, ἀγαλλόμενοι, εἰς τὴν πλουσίαν αὐτὴν τράπεζαν, τὴν ὁποίαν εὐγενῶς παραθέτει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου. Ἡ κοινὴ τράπεζα εἶναι εὐλογία Θεοῦ καὶ πάντοτε παραπέμπει εἰς ὑψηλὰς ἀληθείας καὶ νοήματα, τὰ ὁποῖα ὑπερβαίνουν τὴν διάστασιν τῆς ὑλικῆς τροφῆς. Αὐτὸ μᾶς τὸ ὑπενθυμίζει τὸ βιβλικὸν «Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ’, 4). Βεβαίως, εἰς αὐτὰ τὰ λόγια δὲν ἀγνοεῖται καὶ δὲν ὑποτιμᾶται ἡ ἀξία τοῦ «ἄρτου» διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ζωήν. Ποτὲ ὅμως διὰ τὸν πιστόν, ὁ ἀναγκαῖος διὰ τὴν ζωὴν ἄρτος δὲν εἶναι «μόνον ἄρτος», ἀλλὰ ἄνωθεν δωρεά. 

Πολλάκις εἰς τὰ ἱερὰ κείμενα τῶν Εὐαγγελίων ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀναφέρεται εἰς τὴν τροφήν, ὄχι μόνον ὡς ἀπαραίτητον στοιχεῖον διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἐπιβίωσιν, ἀλλὰ κυρίως διότι ἡ τροφή, πέραν τῆς προφανοῦς ζωτικῆς σημασίας της διὰ τὴν βιολογικὴν ζωήν, ἐνέχει σημαντικὴν ἀναγωγικὴν λειτουργίαν πρὸς τὸν Οὐράνιον Ἄρτον, αὐτὸν δηλαδὴ τὸν Κύριον. Ἐν γένει, τὸ ἄριστον ἢ τὸ δεῖπνον, εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἰησοῦ, ἐμφανίζουν καὶ παραβολικὴν ἔννοιαν καὶ σημασίαν, συμβολίζοντα τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Μέγας Οἰκοδεσπότης Κύριος καλεῖ ἅπαντας διὰ νὰ συμμετάσχουν.

Ἱερώτατε ἀδελφὲ ἅγιε Φιλίππων, 

Εἴμεθα ἐντυπωσιασμένοι ἀπὸ τὰ κάλλη τῆς νήσου σας, τὴν ὁποίαν ὁ μυθικὸς ἐκεῖνος Θάσος -ὁ υἱὸς τοῦ Ποσειδῶνος κατὰ μίαν ἐκδοχήν- ἐξέλεξεν εἰς μόνιμον κατοικίαν, ἕνεκα ἀκριβῶς τῆς ἀπαραμίλλου ὀμορφιᾶς της, ἀλλὰ εἴμεθα καὶ πλήρεις θαυμασμοῦ καὶ ἱκανοποιήσεως δι᾿ ὅσα σπουδαῖα καὶ εὐλογημένα ἐβιώσαμεν καὶ βιοῦμεν εἰς αὐτὸ τὸ ἐκλεκτὸν τμῆμα τῆς Ἐπαρχίας σας, ὅπου διαφυλάσσονται καὶ καλλιεργοῦνται αἱ τιμαλφέσταται παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, διερμηνεύοντες, καὶ τὰ αἰσθήματα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀδελφοῦ Κιέβου, τοῦ παρακαθημένου εἰς τὴν λαμπρὰν ταύτην τράπεζαν, ὡς καὶ τῶν ἐκλεκτῶν μελῶν τῆς συνοδείας ἡμῶν, σᾶς ἐκφράζομεν βαθυτάτας εὐχαριστίας διὰ τὴν ἀγάπην, τὴν τιμὴν καὶ τὰς περιποιήσεις, καὶ ὑψοῦμεν τὸ κύπελον τοῦτο εἰς ὑγείαν πάντων τῶν συνδαιτημόνων, εὐχόμενοι, διὰ πρεσβειῶν τῶν ἐν Θάσῳ ἁγίων, ἔτη πλεῖστα, εἰρηνικὰ καὶ εὐλογημένα.

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ