2.8 C
Athens
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Αγία Τριάδα Ν. Υόρκης

Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021, στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νέα Υόρκη, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Εκκλησιάστηκαν οι Άρχοντες του Τάγματος του Αγίου Ανδρέου και πολλοί πιστοί που έσπευσαν να πάρουν την ευλογία του Πατριάρχου.

Παραθέτουμε το σχετικό βίντεο.

Ὁμιλία Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου

Παναγιώτατε Δέσποτα!

Τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ πανσεβάστου Προκατόχου Σας Ἁγίου Ἀποστόλου Στάχυος, Ἐπισκόπου Βυζαντίου, ἔχουμε τὴν ἰδιαίτερη ἀγαλλίαση καὶ τὴν ὑψίστη εὐλογία νὰ προΐστασθε τῆς Θείας Εὐχαριστίας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, κυκλούντων τὴν Ὑμετέραν προσκυνητὴν Κορυφὴν περὶ τὸ ἱερὸν Θυσιαστήριον τῶν μελῶν τῆς Τιμίας Συνοδείας Σας καθὼς καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς ἡμῶν Συνόδου.

Σήμερα ὄντως ὁ Ναὸς αὐτὸς εἶναι Καθεδρικός, διότι ὁ κοσμῶν τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει Οἰκουμενικὴ Καθέδρα κοσμεῖ καὶ αὐτόν, τὸν λαμπρύνει, τὸν τιμᾶ καὶ τὸν ἁγιάζει λειτουργικῶς. Σήμερα ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει ἔκτακτη χάρη καὶ λαμπρότητα καὶ δόξα! Σήμερα θὰ τολμούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι «ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὴν Σκηνὴν τοῦ Μαρτυρίου, καὶ δόξης Κυρίου ἐπλήσθη ἡ Σκηνή»! (Ἐξοδ. 40, 34). Ἡ νεφέλη τῆς χάριτος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἱδρυτοῦ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ Στάχυος τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου αὐτῆς, τὴν ὁποία μᾶς ἐφέρατε Ἐσεῖς, Παναγιώτατε, ἀπὸ τὸ Σεπτὸ Κέντρο σὲ αὐτὴ τὴν ἱερὰ Σκηνὴ ὅπου συναχθήκαμε, τὸν ἱερὸ δηλαδὴ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν ὁποῖο ὕψωσε ἐδῶ στὴν κορυφαία μεγαλούπολη τοῦ Νέου Κόσμου, πρὸς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Ἑνὸς καὶ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἡ εὐσέβεια, ἡ φιλοτιμία, ἡ θυσιαστικὴ γενναιοδωρία καὶ ἡ παραδειγματικὴ φιλογένεια τῶν πρωτοπόρων μεταναστῶν πατέρων μας.

Πάσχα ἔχουμε σήμερα, Παναγιώτατε! Πάσχα διπλό! Πάσχα λόγῳ τοῦ Ἀναστασίμου χαρακτῆρος τῆς Κυριακῆς. Ἀλλὰ καὶ Πάσχα λόγῳ τῆς παρουσίας ἀνάμεσά μας τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ Ὑπάτου τοῦ Γένους μας! Εὐλογημένη ἡ ἔλευση καὶ εὐλογημένη ἡ ἐν μέσῳ ἡμῶν σεβασμιοπόθητος σωματικὴ παρουσία Σας, Παναγιώτατε!

Ὡς εὖ παρέστητε! Εἰς τὰ ἴδια! Εἰς τὴν προσφιλῆ Ἐπαρχία τοῦ Θρόνου Σας! Εἰς τὰ τέκνα Σας! Τὰ διψῶντα νὰ χαροῦν τὸ φωτεινὸ πρόσωπό Σας, νὰ γευθοῦν ἐκ τοῦ πλησίον τὴν Πατρική Σας στοργή, νὰ ταμιεύσουν τὸ λόγο τῆς παρακλήσεως καὶ διδαχῆς Σας, νὰ ἀσπασθοῦν τὴν ἁγία δεξιὰ ποὺ ἐπὶ τριάντα ἤδη ὁλόκληρα χρόνια κρατεῖ μὲ στιβαρότητα, συχνὰ ἐν μέσῳ καταιγίδων, τὸ πηδάλιο τοῦ πλοίου τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ δεχθοῦν τὴν πολύτιμη Πατριαρχική Σας εὐλογία!

Τὰ συλλειτουργοῦντα μαζί Σας σήμερα, Παναγιώτατε, σεβάσμια Μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου αἰσθάνονται ὑπερεκπερισσοῦ εὐλογημένα, διότι δὲν προΐσταται αὐτῶν ὁ τοπικός τους Πρόεδρος, ἀλλ᾽ ὁ Πρόεδρος τῶν Προέδρων, ὁ Πρῶτος τῶν Πρώτων, ὁ Ὑπερτιμότερος τῶν Ὑπερτίμων.

Ἐξ ὀνόματός τους διερμηνεύω τὰ πλημμυροῦντα τὶς καρδιές ὅλων μας αἰσθήματα θείας εὐφροσύνης καὶ πνευματικῆς πληρότητος καὶ εἰλικρινοῦς πρὸς τὴν Παναγιότητά Σας ἀφοσιώσεως καὶ εὐγνωμοσύνης.

Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου, τὸ Τάγμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, σεμνύνεται σήμερα μὲ τὴν παρουσία Σας, Παναγιώτατε, τῆς εὐσεβοῦς Πηγῆς τοῦ Γένους, καὶ συνεορτάζει μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμό. Πολὺ περισσότερον μάλιστα διότι Ἐσεῖς πρόκειται νὰ προσθέσετε μετὰ ἀπὸ λίγο διὰ τῆς νενομισμένης χειροθεσίας 50 νέα Μέλη στὶς τάξεις τους. Οἱ Ἄρχοντές μας, Παναγιώτατε, Ἐσεῖς τὸ γνωρίζετε καλλίτερα ἀπὸ κάθε ἄλλο, εἶναι διακεκριμένοι παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, πιστὰ καὶ ἀφοσιωμένα μέλη τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ προσφέρουν ἀνεκτίμητη ὑποστήριξη καὶ βοήθεια, ἠθική, οἰκονομική, νομικὴ καὶ λοιπή, τόσο στὶς εὐλογημένες Κοινότητές μας καὶ τὴν Ἱερά μας Ἀρχιεπισκοπή, τὴ Θεολογική μας Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὰ Σχολεῖα καὶ λοιπὰ Ἱδρύματά μας, ὅσο καὶ στὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τοῦ ὁποίου ἀφοσιωμένα τέκνα αἰσθάνονται καὶ εἶναι καὶ μὲ πολλὴ ὑπερηφάνεια τὸ ὑπογραμμίζουν σὲ κάθε εὐκαιρία. Εἶναι στῦλοι καὶ ἑδραιώματά μας σὲ κάθε θεοφιλῆ μας ἐνέργεια καὶ πρωτοβουλία Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Ἐθνικοῦ χαρακτῆρος, καὶ τιμοῦν τὸ Ἑλληνορθόδοξον ὄνομα στὴν πλουραλιστικὴ Ἀμερικανικὴ κοινωνία. Δῶστε τους, παρακαλοῦμε, ὁλοκάρδια τὴν εὐλογία Σας, ὥστε καὶ τοῦ λοιποῦ «περισσεύειν μᾶλλον» εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν.

Μὲ τὴν εὐκαιρία ἐκφράζω ὅλων μας τὴν χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη μου γιὰ τὴν ἀπόφασή Σας, Παναγιώτατε, νὰ τιμήσετε τὸν ἀγαπητό μας Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης π. Χριστοφόρο Οἰκονομίδη, καθὼς καὶ τὸν καλῶς Προϊστάμενο τοῦ Καθεδρικοῦ μας Ναοῦ π. Νικόλαο Καρλοῦτσο. Ἡ πρὸς αὐτοὺς Πατριαρχικὴ ἀναγνώρισις καὶ τιμὴ ἀντανακλᾶ σὲ ὅλο τὸν εὐαγῆ ἱερὸ Κλῆρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Αἰσθανόμεθα καὶ γι᾽ αὐτὸ εὐγνώμονες ἀπέναντί Σας. Ἔχουμε τὴν πληροφορία ὅτι καὶ γιὰ τὴν ἀκάματη Πρόεδρο τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Συμβουλίου ἐρίτιμο κ. Στέλλα Παντελίδου ἡ πατρική Σας ἀγάπη ἔχει ἑτοιμάσει μία εὐχάριστη ἔκπληξη. Γιὰ ὅλα Σᾶς εὐχαριστοῦμε!

Περαίνων, ἀφοῦ Σᾶς εὐχηθῶ ἐκ μέρους ὅλων τῶν συμπροσευχομένων σήμερα μαζί μας καὶ ἐκ μέρους ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἱερᾶς Ἐκλογάδος θερμότατο τὸ Ὡς Εὖ Παρέστητε!, Σᾶς παρακαλῶ νὰ μᾶς στηρίξετε καὶ φωτίσετε μὲ τὸν ἐμπνευσμένο Πατριαρχικό Σας λόγο καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύσετε μὲ τὴν ἀνεκτίμητη Πατριαρχική Σας εὐχὴ καὶ εὐλογία! Ἰδοὺ ἡμεῖς τὰ τέκνα Σας, Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα!

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος

Νέα Ὑόρκη, 31 Ὀκτωβρίου 2021

* * *

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς κύριε Ἐλπιδοφόρε, ποιμενάρχα τῆς μεγάλης καί θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας,
Ἱερώτατε καί προσφιλέστατε Ἀρχιεπίσκοπε Δημήτριε,
Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,
Εὐλαβέστατοι κληρικοί,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ λίαν ἀγαπητά,

Θερμῶς σᾶς εὐχαριστοῦμεν, ἅγιε Ἀμερικῆς, διά τήν ὡραίαν προσφώνησιν, ἐκ προσώπου τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας.

Ἐν περισσείᾳ χαρᾶς, συγκινήσεως καί κατανύξεως, συνηγμένοι ἐπί τό αὐτό εἰς τόν πάμφωτον Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐτελέσαμεν τήν ἀεί πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν, δοξολογοῦντες τόν Κύριον τῆς δόξης καί εὐχαριστοῦντες διά τά σωτήρια δωρήματα Αὐτοῦ πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος καί πρός ἕνα ἕκαστον ἐξ ἡμῶν. Ὅταν τελῆται ἡ Θεία Λειτουργία ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί, τά πάντα πληροῦνται φωτός, πλημμυρίζουν ἀνάστασιν. Ὄντως, ἡ Ἐκκλησία ζῇ ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καί δι᾿ αὐτῆς. Ἡ λατρευτική καί ἡ πνευματική ζωή, ἡ ὀργάνωσις, ἡ κανονική δομή καί ἡ ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἐκφράσεις καί προεκτάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς ταυτότητός της. Ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ βιοῦται ὁλόκληρον τό μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας. Κατά τήν ὑπέροχον ρῆσιν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα: «Τήν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, εἴ τις ἰδεῖν δυνηθείη … οὐδέν ἕτερον ἤ αὐτό μόνον τό Κυριακόν ὄψεται σῶμα» (Εἰς τήν Θείαν Λειτοργίαν, ΛΗ’, PG 150, 452 – 3). Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, ὁ π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν ὀρθῶς ἔγραψεν, ὅτι «ἡ Ἐκκλησία ἱδρύθη διά νά τελῇ τήν Εὐχαριστίαν» (Ἡμερολόγιον 1973 – 1983, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθῆναι 2002, σ. 53).

Δέν εἶναι διόλου τυχαῖον ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ ἀγαθοδότου Θεοῦ νά εἶναι κληρονόμος καί φύλαξ τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων, τήν ὁποίαν συγκροτοῦν οἱ Ἅγιοι καί οἱ Μάρτυρες τῆς πίστεως, ἡ φωτοειδής λατρευτική ζωή, ἡ ἀδιάσπαστος ἑνότης τῆς πίστεως πρός τόν Θεόν καί τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον, ἡ ψυχῇ τε καί σώματι ἀφιέρωσις καί ἀφοσίωσις εἰς τόν Θεόν καί ὁ ἔνθεος ζῆλος τοῦ ἱεροῦ κλήρου, οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες τῶν μοναχῶν καί τῶν μοναζουσῶν, ὁ σταυροαναστάσιμος βίος τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς «κοινωνίας τῆς θεώσεως», ἡ χριστοπρεπής διακονία τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ἡ ἐλπίς ζωῆς αἰωνίου, ἡ Ἐκκλησία μας, λέγομεν, εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διέσωσε καί διετήρησε τήν Θείαν Εὐχαριστίαν εἰς τό κέντρον τῆς ζωῆς της.

Ἀνήκομεν εἰς τόν Χριστόν. Ἐν τῷ Χριστῷ τῷ σαρκωθέντι προαιωνίῳ Λόγῳ τοῦ Θεοῦ, ἀπεκαλύφθη ἡ ἀλήθεια διά τόν Θεόν καί τόν ἄνθρωπον, διά τήν προέλευσιν καί τόν προορισμόν του, διά τό ἦθος καί τόν πολιτισμόν του, διά τό νόημα τῆς ζωῆς καί τήν ταυτότητά του. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ πυρήν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Παραδόσεως. Εἶναι αὐτονόητον ὅτι, ὅταν ἀναφερώμεθα εἰς τήν Παράδοσιν, δέν στρεφόμεθα πρός τό παρελθόν, ἀλλά πρός τήν Ἀλήθειαν, ἡ ὁποία εἶναι παρουσία ζῶσα καί ζωοποιός ἐν τῇ ζωῇ τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτήν τήν σωστικήν Ἀλήθειαν προσφέρει ἡ Ἐκκλησία εἰς τούς πιστούς, δίδει εἰς τήν ζωήν των κατεύθυνσιν, ἐμπνέει καί ἐνισχύει τάς δημιουργικάς δυνάμεις των, διά νά μαρτυροῦν ἐν τῷ κόσμῳ περί τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος, ἐν παντί «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. ιβ’, 2).

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, σᾶς συγχαίρομεν, τιμιώτατοι ἀδελφοί, διά τήν χριστοτερπῆ διακονίαν τοῦ θεανδρικοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν ἔνθεον μέριμναν καί τήν ποιμαντικήν εὐαισθησίαν πρός τό ἐμπιστευθέν ὑμῖν ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας λογικόν ποίμνιον, ἐν σεμνότητι, ἐν συνέσει καί διακρίσει, ἐν πιστότητι πρός τήν πατρῴαν παρακαταθήκην καί ἐν διαλόγῳ μέ τά σημεῖα τῶν καιρῶν, ἐν δυνάμει Θεοῦ καί ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, πάντοτε ἐν ἐπιγνώσει ἐνθέῳ μετά τοῦ σεπτοῦ ἐν Ἁγίοις Προκατόχου τῆς ἡμῶν Μετριότητος Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὅτι «ψυχῆς ἀπώλεια μιᾶς, τοσαύτην ἔχει ζημίαν, ὅσην οὐδείς παραστῆσαι δύναται λόγος». (PG, 60, 40). Εἰς τήν κορυφήν τῆς κλίμακος τῶν ἀξιῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας εὑρίσκεται ἡ ἱερότης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ὁ ἐπίγειος καί αἰώνιος προορισμός τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ «ἠγαπημένου τοῦ Θεοῦ».

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, δεόμενοι τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης, νά εὐλογῇ καί νά ἐνισχύῃ πάντας ὑμᾶς, ἀδελφοί καί τέκνα, μεταφέρομεν εἰς ὅλους σας τήν εὐλογίαν καί τάς εὐχάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ πανιέρου καί μαρτυρικοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔνθα ἐσφυρηλατήθη ἡ ἰδιοπροσωπία καί ὁ πολιτισμός τῶν Ὀρθοδόξων, καί ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ὑμᾶς τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ.

Εἰς τήν λειτουργικήν μας σύναξιν ἐντάσσονται σήμερον καί αἱ χειροθεσίαι τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κυρίου Χριστοφόρου Οἰκονομίδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης, εἰς ἀναγνώρισιν τῆς προσφορᾶς του εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τοῦ πνευματικοῦ ἔργου του, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καθώς καί 35 ἐπιλέκτων λαϊκῶν μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας εἰς τό ἀξίωμα τοῦ Ἄρχοντος Ὀφφικιαλίου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν προαγωγῶν τῆς τελευταίας διετίας.

Ἀπευθυνόμενοι πρός ἐσᾶς, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες, σημειοῦμεν ὅτι οἱ ἀρχοντικοί τίτλοι, τούς ὁποίους σᾶς ἀπονέμομεν καί θά φέρετε εἰς τό ἑξῆς, ἐκπροσωποῦν σπουδαῖα δημόσια καί ἐκκλησιαστικά λειτουργήματα καί ἀξιώματα εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καί τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα προϋπέθετον μόρφωσιν, νομικάς γνώσεις, διπλωματίαν, γλωσσομάθειαν, ὑψηλήν εὐφυΐαν καί, πρό πάντων, ἀφοσίωσιν εἰς τήν ἱεράν ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς τά ὄσια καί ἱερά τοῦ Γένους.

Οἱ Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι προσέφερον πάμπολλα καί πολυτιμότατα εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος, συνεχίζουν δέ καί σήμερον τήν διακονίαν των, ὠργανωμένοι εἰς δύο Ἀδελφότητας, εἰς τό Τάγμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, εἰς τό ὁποῖον ἀνήκετε πλέον πάντες ὑμεῖς, καί εἰς τήν Ἀδελφότητα «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μέλη τῆς ὁποίας εἶναι οἱ ἐκτός τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἄρχοντες. Οἱ περίπου 1500 Ἄρχοντες ἀνά τήν οἰκουμένην συμβάλλουν ποικιλοτρόπως καί ἀποτελεσματικῶς εἰς τήν στήριξιν τοῦ πολυδιαστάτου καί θεαρέστου ἔργου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί εἰς τήν προάσπισιν τῶν ἀπαραγράπτων δικαίων της, ὡς ἀποδεικνύει καί ἡ ὑπέρ αὐτῆς μεγάλη καί ἀξιέπαινος δραστηριότης τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ὑπό τήν δυναμικήν ἡγεσίαν τοῦ Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου κ. Ἀντωνίου Λυμπεράκη.

Καί ἐσεῖς, Ἐντιμολογιώτατοι νέοι Ἄρχοντες, καθίστασθε ἀπό τήν στιγμήν αὐτήν φύλακες τῶν τιμίων παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ὑψηλῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους. Συνδυάζετε ἐν τῷ προσώπῳ ὑμῶν, εὐσέβειαν καί εὐγένειαν, σεμνότητα καί δημιουργικότητα, ἐκκλησιαστικόν φρόνημα καί πνεῦμα προσφορᾶς, πιστότητα εἰς τήν Παράδοσιν καί σύγχρονον πνεῦμα, προσφέρετε πολλά εἰς τήν κοινωνίαν, τήν οἰκονομίαν, τήν ἐπιστήμην, τήν πρόοδον, τόν πολιτισμόν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ προσγενομένη εἰς τό πρόσωπον ὑμῶν τιμή ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θά ἀπελευθερώσῃ νέας δυνάμεις μέσα σας, θά σᾶς ἐνισχύσῃ εἰς τήν ἐπιτέλεσιν καί νέων θεαρέστων ἔργων.

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία σᾶς εὐλογεῖ. Σεμνύνεται δι᾿ ὑμᾶς, διά τήν κατά Χριστόν ἀναστροφήν σας, διά τήν καλήν μαρτυρίαν σας, διά τήν παρουσίαν καί τήν προσφοράν σας. Ὁ Πατριάρχης σας σᾶς ἐκτιμᾷ, σᾶς ἀγαπᾷ, προσεύχεται διά σᾶς καί τούς οἰκείους σας. Σᾶς παρακαλοῦμεν νά μεταδίδετε εἰς τά τέκνα σας, τήν νέαν γενεάν τῆς Ὁμογενείας μας, τήν ἀγάπην διά τήν Ἐκκλησίαν καί διά τόν τιμαλφέστατον πολιτισμόν τοῦ Γένους μας.

Σᾶς συγχαίρομεν καί πάλιν ὁλοκαρδίως. Ἄξιοι!

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ