test
37.4 C
Athens
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13-15 Φεβρουαρίου 2020)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Tό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 13ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων καί τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει συνδιοργανωθεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας «Δάφνες» καί τήν ἐπακολουθήσασαν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος κ. Ἀντωνίου Χατζοπούλου, ἐπί τοῦ θέματος «Συμπόρευση ὀθωμανικῆς καί ἑλληνικῆς μουσικῆς», καθ’ ἥν ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς. 
* * * 
Tό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 14ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, παρατεθέν δεῖπνον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 45ετίας ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς καί χειροτονίας αὐτοῦ, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hyatt», τῇ συμμετοχῇ τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων ἁγίων Ἀρχιερέων ἐκ τῆς Μεγαλονήσου καί λοιπῶν προσκεκλημένων, καθ’ ὅ ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν τιμώμενον Πρόεδρον τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας διά τήν πολυσχιδῆ ἀρχιερατικήν του διακονίαν καί τήν ἀφοσίωσίν του πρός τό Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας. 
* * *

Tό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 15ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, παρέστη εἰς τήν, ἐν τῇ ποτέ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ, ἑόρτιον συνάντησιν ὁμογενῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐσχάτως ἐγκατασταθέντων ἐν τῇ Πόλει, πρός οὕς ὡμίλησε καταλλήλως καί ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν αὐτῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τούς Σεβ. Μητροπολῖτας Καπιτωλιάδος κ. Ἠσύχιον καί Βόστρων κ. Τιμόθεον καί τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχων Νείλου καί Γερβασίου, Σιμωνοπετριτῶν, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Τσαμασλῆ, Δημάρχου Θερμαϊκοῦ, Ἰωάννου Δαρδαμανέλη, Δημάρχου Καλαμαριᾶς, καί Βασιλείου Γιαννάκη, Δημάρχου Φλωρίνης. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Σκαρβέλη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων πολυευθύνων διοικητικῶν αὐτοῦ καθηκόντων. 
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, ἀδελφοῦ αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἐμμανουήλ Σβουράκη, Ἐπιχειρηματίου, καί Ἀποστόλου Διαμαντοπούλου, ἐκ Χανίων. 
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Δαμασκηνόν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων Εὐμενίου, Ἱερεμίου καί Νικηφόρου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς. 
– Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθόδιον Βερνιδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
– Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Στυλιανόν Κελαϊδίτην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου. 
– Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Πλουσῆν, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. 
– Τήν Ἐξοχ. κ. Νίκην Κεραμέως, Ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, μεθ’ ἧς ἔσχεν ἐγκάρδιον συνεργασίαν. 
– Τόν Ἐλλογ. Δρα Θεολογίας Χρῆστον Χαμχούγιαν, Φαρμακοποιόν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τρανούλην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Yücel Okutur, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Fulya, ἐντεῦθεν.
– Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, ἐκ Γαλλίας. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Aydın Melkemichel, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lovisa καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Charbel, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ercan Ağırman, ἐκ Σουηδίας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τό διοργανωθέν ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου Ε’ Διεθνές Συνέδριον Κυπριακῆς Ἁγιολογίας, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ τιμή τῆς Θεοτόκου εἰς Κύπρον», ἐν Παραλιμνίῳ, μεταξύ 12ης καί 15ης Φεβρουαρίου. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών Ἀναστασιάδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀκύλα Μήλλα, ἐπί τοῦ θέματος «Τά Πριγκηπόνησα χθές καί σήμερα», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 12ην ἰδίου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ