13.9 C
Athens
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Μετ᾿ ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί κατά τά εἰωθότα ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Ἰνδίκτου καί ἡ Σύναξις πρός τιμήν καί μνήμην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, ἧς ἡ ἐφέστιος ἱερά εἰκών εἶναι κατατεθειμένη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ὡς καί ἡ ἡμέρα προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησε τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, Πέμπτην, 31ην λ.μ. Αὐγούστου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, κατά τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς «Πολιτιστικῆς Ἑταιρείας Πανόραμα καί Ἀρχεῖον», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαριάννας Κορομηλᾶ, Ἱστορικοῦ, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παναγιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βλατάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ρεθυμνίων Ἀττικῆς «Τό Ἀρκάδι». Ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τόν νέον Ἄρχοντα διά θερμῶν λόγων ἀπήντησε δ᾿ οὗτος ἐκφράσας τήν βαθεῖαν ἀφοσίωσιν καί τόν σεβασμόν του εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν Προκαθήμενον αὐτοῦ.
Τήν Παρασκευήν, 1ην ἀρξ. μηνός Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Βοστώνης κ. Μεθοδίου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Δεληκωνσταντῆς, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Γένους, ἐκπροσωπῶν τήν ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητα τῶν Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, ὅμιλος Καθηγητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Καθηγητοῦ κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, Κοσμήτορος αὐτῆς, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου, καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Ρουμανίας.
Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη, ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος, Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῶν ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐν τῷ τέλει ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, καθ᾽ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ἀκολούθως ὑπ᾿Αὐτοῦ καί ὑπό τῶν ὡς ἄνω ἁγίων Ἀρχιερέων, οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ᾿Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν, ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει. 
Εἶτα, ὁ Πατριάρχης ἡγίασε τό ἐκκλησίασμα διά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 1ης τοῦ μηνός καί ηὐχήθη εἰς πάντας εὐλογημένον ἀπό Θεοῦ καί τῆς Παμμακαρίστου Θεοτόκου τόν νέον ἐκκλησιαστικόν ἐνιαυτόν. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν διεπεραιώθη είς Χάλκην, καί συμμετέσχεν εἰς τό ἐν τῇ Ἱ. Θεολογικῇ Σχολῇ διοργανωθέν ὑπ᾿ αὐτῆς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης διεθνές ἐπιστημονικόν Συνέδριον μέ θέμα «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Μιχαήλ Κωνσταντινίδης», καθ᾿ ὅ καί ὡμίλησε καταλλήλως κηρύξας τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μοναχοῦ Ἐφραίμ Ξενοφωντινοῦ, διακονήσαντος ἐπί 20 συναπτά ἔτη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ Πριγκήπου. Κατά τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ξενοφῶντος, τήν Παρασκευήν, 1ην Σεπτεμβρίου, τελεσθεῖσαν κηδείαν αὐτοῦ, ἐξεπροσώπησε τόν Πατριάρχην ἡμῶν ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Θεόφιλος Παντοκρατορινός, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους. 
* * * 
Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τήν Τετάρτην, 30ήν Αὐγούστου, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. Νομάρχη κ. Vasip Şahin καί ταῖς λοιπαῖς Ἀρχαῖς τῆς πόλεως ἡμῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς 30ῆς Αὐγούστου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σαμουήλ Ἐφφέν, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
– Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀπόστολον Χασάπην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀργολίδος, μετά τοῦ υἱοῦ του Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, φοιτητοῦ Θεολογίας. 
– Τούς Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Χανιώτην, Καθηγητήν Ἱστορίας, κ. Θεόδωρον Πιτταρᾶν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατρικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, καί κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ. 
* * * 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Συμεωνίδου καί Σταυρούλας Σαμαρᾶ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου τῆς Ἀμερικανικῆς Γεωργικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ