Free Porn
xbporn
32.8 C
Athens
Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024

Μνήμη Νικομηδείας Ιωακείμ σήμερα στην Μητρόπολη Χαλκηδόνος

Ἕνα ἔτος παρῆλθε ἀπὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀειμνήστου Μητρο­πολίτου Γέροντος Νικομηδείας κυροῦ Ἰωακείμ, τοῦ ἀπὸ Χαλκηδόνος καὶ Μελιτινῆς. Ἕνα ἔτος ἀπὸ τοῦ τέλους τῆς ταλαιπωρίας καὶ τοῦ πόνου τῆς ἀσθενείας ποὺ τὸν εἶχε ἐπὶ εἰκοσαετίαν καθηλώσει, δοκιμαζόμενον ὡς χρυσοῦν ἐν χωνευτηρίῳ.

Τὴν πρωΐαν σήμερον, Σάββατον, 20 Ἀπριλίου 2024, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, ὅπου τὸ 1992 εἶχεν ἐν­θρονισθεῖ ὡς ὁ 99ος Ποιμενάρχης τῆς Γεροντικῆς Μητροπόλεως Χαλ­κηδόνος, ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνος τρισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβ.  Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ, συμπαραστατουμένου ὑπὸ τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ καὶ Τράλλεων κ. Βενιαμίν. Τοὺς ρηθέντας ἁγίους Ἀρχιερέας πλαισίωσαν κατὰ τὴν θείαν λειτουργίαν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἰάκωβος, ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Κωνσταντῖνος Καγιάντελεν, ἐνῷ διηκό­νησαν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Ἱερώνυμος Σωτηρέλης καὶ ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Ἀστέριος Μπαρντακτσής. Τοὺς χοροὺς διηύθυνεν ὁ Μου­σικολ. κ. Γ. Κιοσέογλου, Ἄρχων Α’ Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαί­ος, συνδεόμενος, ὡς γνωστόν, μετὰ τοῦ ἐκλιπόντος Ἀρχιε­ρέως διὰ μα­κρᾶς καὶ στερρᾶς φιλίας ἀλλὰ καὶ πνευματικῆς συγγενείας, ἐφ’ ὅσον ἀμφότεροι ὑπῆρξαν πνευματικὰ ἀναστήματα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπο­λίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατ­ζῆ, προσελθών, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ Βήμα­τος.

Κατὰ τὴν θείαν λειτουργίαν, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μυριοφύτου καὶ Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέας καὶ Δράμας κ. Δωρόθεος, καὶ οἱ  Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Δαφνούσιας κ. Σμάραγδος καὶ Ξανθουπόλεως κ. Παΐσιος καθὼς καὶ ἅπας ὁ κλῆρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. Ἐκκλησιά­σθησαν ἐπίσης Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι, Κοινοτικοὶ Παράγοντες, συγγε­νεῖς τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιερέως, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἀρκετοὶ πιστοὶ ἐντεῦ­θεν καὶ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπὲρ ἀναπάυσεως τοῦ πολυκλαύστου πάλαι Ποιμενάρχου Χαλ­κηδό­νος καὶ ηὐλογήθησαν τὰ ἡτοιμασθέντα κόλλυβα.

Ἀκολούθως, ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούσῃ προσεφέρθη κέρασμα μερί­μνῃ καὶ φροντίδι τῆς δραστηρίου καὶ φιλοξένου πάντοτε Ἐφοροεπιτρο­πῆς τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, μετέβη εἰς τὸ κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος, ὅπου ἐτέλεσε τρισάγιον ἐπὶ τοῦ μνή­ματος τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, καὶ διαδόχου Αὐτοῦ εἰς τὸν περί­πυστον Θρόνον τῆς Χαλκηδόνος.

Μετὰ ταῦτα, εἰς γνωστὸν ἑστιατόριον τῆς περιοχῆς τοῦ Μοδίου, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Χαλκηδόνος παρέθεσε γεῦμα εἰς μα­καρίαν μνή­μην, ἐνῷ, φόρον ἀϊδίου εὐγνωμοσύνης ἀποτίουσα, προσέφερεν εἰς τοὺς παριστα­μένους καὶ μίαν καλαί­σθητον ἐπίτομον συλ­λογὴν κειμένων περὶ τοῦ Νικομηδείας Ἰωακείμ, κυκλοφορηθεῖσαν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπλη­ρώσεως ἀκριβῶς ἔτους ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του, καὶ ἐπιμεληθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐγενίου Καρατζᾶ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ