18.8 C
Athens
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου στον Ι. Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίγλιας

Ὁμιλία τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Βασιλείου Τρίγλιας (Τρίγλια, 19 Ἰανουαρίου 2024)

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Προύσης κύριε Ἰωακείμ, Ποιμενάρχα τῆς θεοτηρήτου ταύτης Ἐπαρχίας, 

Ἐξοχώτατε κύριε πρέσβυ, Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,

Ἐντιμότατοι Πρόξενοι,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι,

Ἐντιμότατε κύριε Δήμαρχε Νέας Προποντίδος,

Ἐντιμότατε Πρόεδρε τοῦ Συλλόγου τῶν Ἁπανταχοῦ Τριγλιανῶν,

Προσφιλέστατοι προσκυνητές ἀπό τή Νέα Τρίγλια, τά Νέα Μουδανιά καί τή Ραφήνα Ἀττικῆς,

Ἀγαπητοί Τριγλιανοί, 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 

Ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν τόν φιλάνθρωπο Θεό, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξιώνει σήμερα νά τελέσουμε τή Θεία Λειτουργίαν τῶν Θεοφανείων, τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τόν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων στήν ἱστορική Τρίγλια, κατά τό Ἰουλιανό ἡμερολόγιο.  Τά Θεοφάνεια εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ὑψίστου μυστηρίου τῆς πίστεώς μας, τῆς Ἁγίας Τριάδος, μέ τή Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ὑπό Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ.

Συλλειτουργεῖ μαζί μας στό ἱστορικό ἐνδιαίτημά του ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ οὐρανοφάντωρ Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, ὁ ὑψιπέτης ἀετός τῆς θεολογίας, ὁ στῦλος καί τό ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, ὁ ὑπέρμαχος τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ πρωτοπόρος καί πρωτεργάτης τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς κοινωνικῆς προνοίας, τό σύμβολο τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης πρός τόν ἄνθρωπο. Ἀγάλλονται καί οἱ ψυχές τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἀναπαύονται σέ αὐτά τά χώματα προσδοκῶντες Ἀνάστασιν νεκρῶν. Ὅλοι εἶναι μαζί μας στήν ἑόρτια αὐτή σύναξη.

Εὐχαριστοῦμε τούς Τριγλιανούς, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται σήμερα στήν γενέτειρα τῶν προγόνων τους, καί ὅλους τούς ἄλλους εὐσεβείς προσκυνητές. Ἡ ἐπίσκεψη στά εὐλογημένα χώματα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι πάντοτε πηγή ἔντονων συγκινήσεων, ὑπαρξιακοῦ συγκλονισμοῦ καί ἀνακαινισμοῦ. Αὐτά τά αἰσθήματα δέν μποροῦμε νά τά νοιώσουμε καί νά τά κατανοήσουμε, ἄν δέν βρεθοῦμε οἱ ἴδιοι στήν ἁγιασμένη αὐτή γῆ. 

Ὅπως διηγοῦνται οἱ παλαιότεροι γιά τά Θεοφάνεια, ἐδῶ στήν Τρίγλια, μετά τόν Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων, οἱ Ἱερεῖς, συνοδευόμενοι ἀπό τούς νέους πού ἔπεσαν στή θάλασσα γιά νά ἀνασύρουν τόν Σταυρό,  ἐπισκέπτονταν ὅλα τά σπίτια γιά νά τά ἁγιάσουν. Ἐδῶ, ἡ πίστη καί ἡ εὐσέβεια ἦταν ὀργανικά δεμένες μέ τή ζωή. Ὅλα ἄρχιζαν μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἑορτές καθόριζαν καί ὀμόρφαιναν τόν χρόνο τῆς ζωῆς καί τούς ρυθμούς τῆς καθημερινότητας. Θαυμαστά γεγονότα συνδέονταν μέ τά χωριά καί τίς πόλεις, μέ τά ἐξωκλήσια καί τά μοναστήρια, μέ τά ἁγιάσματα καί τίς πηγές, μέ τίς μεγάλας ἑορτές καί πανηγύρεις, μέ  τούς ἁγίους καί τούς μάρτυρες πού ἦταν τά πρότυπα, οἱ προστάτες καί τό στήριγμα τῶν πιστῶν.

Εἶναι γεγονός ὅτι δέν συναντοῦμε σήμερα στή Μικρασιατική γῆ τίς ἀκμάζουσες κοινότητες τῶν Ρωμιῶν, τά σχολεῖα καί τά εὐαγῆ ἱδρύματά, τούς ναούς, τίς ἐνορίες καί τά μοναστήρια μας. Βρίσκουμε ὅμως παντοῦ τό ἀποτύπωμα τῶν προγόνων μας. Ἀνακαλύπτουμε τή σφραγῖδα τῆς Ὀρθοδοξίας, τή φιλοθεΐα καί τή φιλανθρωπία, τήν ἀγάπη καί τή φροντίδα γιά τή φύση, τήν εἰρηνική συνύπαρξη καί συνεργασία μέ τούς συντοπῖτες τους, ἀλλά καί τή φιλόξενη διάθεσή τους πρός τούς ἐπισκέπτες, πού ἐντυπωσίαζε τούς ξένους περιηγητές. Ἀπό τήν ἀστείρευτη πηγή τῆς Ὀρθοδόξου εὐσεβείας ἀντλοῦσαν οἱ πρόγονοί μας ἔμπνευση καί δύναμη, πάντοτε δοξολογῶντας τόν Θεό γιά τίς εὐεργεσίες καί τίς εὐλογίες Του. 

Ὀφείλουμε πάμπολλα στούς Μικρασιάτες Ρωμιούς, οἱ ὁποῖοι, καί ὡς πρόσφυγες, ὅπου κι ἄν βρέθηκαν στήν οἰκουμένη, διέσωσαν καί καλλιέργησαν τήν Ὀρθόδοξη ταυτότητα καί τίς ὑψηλές ἀξίες της. Αὐτοί πού ἔφυγαν ἀπό τίς προγονικές ἑστίες τους, πτωχοί καί γυμνητεύοντες, πῆραν μαζί τους, γραμμένα ἀνεξίτηλα στόν νοῦ καί βαθιά στήν καρδιά τους, ὅλον τόν πνευματικό πλοῦτο καί τήν ἀνεκτίμητη πεῖρα αἰώνων, τήν πολιτιστική παρακαταθήκη τοῦ Γένους, πού ἦταν ἄρρηκτα δεμένη μέ τήν πίστη στόν Χριστό κάι τό ὀρθόδοξο ἦθος.

Σήμερα, πού οἱ πνευματικές ἀξίες ὑποτιμῶνται, ἀποκαλύπτεται ἡ μεγάλη σημασία καί ἐπικαιρότητα αὐτῆς τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς. Γι᾿ αὐτο καί ἐπαναλαμβάνουμε ἐνώπιόν σας, ἀγαπητοί προσκυνητές, αὐτό πού τονίζουμε πάντοτε σέ παρόμοιες περιστάσεις: Νά μή λησμονήσετε τίς ρίζες σας! Νά διδάσκετε στά παιδιά σας τίς παραδόσεις τοῦ Γένους. Νά πείσετε τή νέα γενιά νά αἰσθάνεται ὑπερήφανη γιά τή μικρασιατική της καταγωγή. Νά παρακινεῖτε τούς νέους καί τίς νέες νά ἐπισκέπτονται τίς ἀλησμόνητες πατρίδες, νά γνωρίσουν ἀπό κοντά τήν πατρῴα γῆ. Καί νά εἶσθε βέβαιοι ὅτι, ὅταν βρίσκονται ἐδῶ δέν θά αἰσθάνονται ἁπλῶς ἐπισκέπτες, ἀλλά θά νοιώθουν βαθιά στήν καρδιά τους ὅτι ἐδῶ ἀνήκουν, θά ἀνακαλύψουν ἄγνωστους πνευματικούς θησαυρούς, κρυμμένα θαύματα, θά ἀκούουν ἄρρητα ρήματα. Ἡ ψυχή τους θά γεμίσει ἀπό εὐγνωμοσύνη γιά τούς προγόνους τους, πού ἀγάπησαν καί ὀμόρφαιναν αὐτόν τόν τόπο.   

Παρόμοια αἰσθήματα, ἀγαπητοί χριστιανοί, κατακλύζουν τούς προσκυνητές, ὅταν βρίσκονται στό Φανάρι, στό Πάνσεπτο Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου διασώζονται ἐπί μακρούς αἰῶνες καί φυλάσσονται ἀνυστάκτως τά ὅσια καί τά ἱερά τοῦ Γένους. Ἀπό ἐκεῖ θά ξεκινᾶ ὁ Πατριάρχης σας καί στό μέλλον, ὅσο μᾶς ἐπιτρέψει ὁ φιλάνθρωπος Θεός, γιά νά ἐπισκέπτεται τά ἱερά προσκυνήματα τοῦ Γένους καί νά λειτουργεῖ στούς ναούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Σᾶς καλοῦμε καί ἐσᾶς νά συμμετέχετε ὅσο συχνότερα μπορεῖτε. Καί σᾶς παρακαλοῦμε νά προσεύχεσθε γιά τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, γιά νά σκέπει ὁ Χριστός τήν ἀποστολή της καί νά κρατύνει τή μαρτυρία της στόν σύγχρονο κόσμο. Νά φωτίζει καί νά προστατεύει ἐμᾶς πού ἔχουμε τό προνόμιο νά τή διακονοῦμε.

Εὐχαριστοῦμε τόν κύριο Δήμαρχο Μουδανιῶν καί τίς τοπικές ἀρχές γιά τήν ἀδεια νά τελέσουμε σήμερα ἐδῶ τή Θεία Λειτουργία καί γιά ὅλες τίς διευκολύνσεις, καθώς καί ὅσους συνέβαλαν στήν ὀργάνωση τῆς σημερινῆς πανηγύρεως. Σέ ὅλους σας, ἀγαπητοί προσκυνητές ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Πόλη, ἐκφράζουμε τίς εὐχαριστίες μας γιά τήν παρουσία σας σήμερα στήν Τρίγλια καί σᾶς ἀπονέμουμε τήν Πατριαρχική μας εὐλογία. 

Εὔχεσθε, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ, ὁ ἐπιφανείς Θεός καί Κύριος τῆς δόξης, ὁ ὑπό Ἰωάννου ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθῆναι καταδεξάμενος διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν, πρεσβείαις τῆς Ἁγιοπρώτου Παναγίας τῆς Παντοβασίλισσας, ἱκεσίαις τοῦ οὐρανοφάντορος Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί πάντων τῶν Ἁγίων καί Μαρτύρων τῆς εὐλογημένης Μικρασιατικῆς γῆς, νά προστατεύει ὅλα τά τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τά ἐγγύς καί τά μακράν, καί νά τά ὁδηγεῖ εἰς ὁδόν εἰρήνης, ἡ ὁποία ὑπερέχει πάντα νοῦν.  

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα! 

İSTANBUL RUM PATRİĞİ I. BARTHOLOMEOS’UN TRİLYE AYİNİNDEKİ KONUŞMASI (19 OCAK 2024)

Mudanya Belediye Başkanı sayın Hayri Türkyılmaz,

Sevgili Mudanyalılar,

Değerli konuklar,

Bu yıl bir kez daha sizlerle bir kültür merkezine çevrilen Aziz Vasilios Kilisemizde buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün bu kutsal mekânda Ortodoks Kilise takvimine göre İsa Mesih’in Ürdün Nehri’nde Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilişini kutladığımız Theofania ayinini gerçekleştirdik.

Hala süren savaş ve şiddete dayalı yerinden edinmeler, hiç kuşkusuz dünyanın en acı olayıdır. Mesih İsa ise öğretilerinde bizlere her zaman temel ahlaki erdemleri aşılayarak, sevgiyi ve barışı öğütler. Ancak ne yazık ki bugünkü dünyada “barış” kelimesinin karşılığını bulmak güçleşti. Aydınlanma geleneğinin en önemli ismi, 19’uncu yüzyılın düşünürlerinden Alman filozof İmmanuel Kant da barışın ebedi bir şekilde sağlanmasının temel koşullarını insanın akılcı ve ahlaki yapıya kavuşması ile mümkün olacağını söyler. Bizlerin görevi, Rab Mesih İsa’nın kalplerimize fısıldadığı o sevgiyi hatırlatmaktır. Mesih İsa, son buyruğunda “Ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim” diye buyurmuştur.  O sevgi, Rabbimiz İsa’dır. O sevgi, barışı mümkün kılacaktır.

Gönlümüzdeki o sevgiyle, bugün bu kutsal günde Anadolu’dan göç eden toplumumuzun ataları için dua ederken aynı zamanda tüm dünyada da barışın yeniden tesisi için dua ettik.

Bugünkü ayinimizi de diğer ayinlerimiz gibi hükümetimizin ve yerel makamların izin ve yardımlarıyla gerçekleştirdik.

Sayın Valimize ve yerel makamlara özellikle de Mudanya Belediye Başkanı Sayın Hayri Türkyılmaz’a; bu dini etkinliğin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Bursa Metropolitimiz Yuakim, buradaki ziyaretlerinde her zaman yerel toplumun ve yöneticilerin desteğiyle karşılaşıyor. Kendisinin gösterdiği bu çaba bizler için çok kıymetlidir. Tebrik ederiz.

Ayrıca burada yaptığımız ayinlerimizde Protestan Kilisesi bizlere her zaman kapılarını açtı. Sayın Pastör İsmail Kulakçıoğlu’na teşekkür ederiz. Dileriz ki yakında yeniden dualar edebilmek için yoğun çaba gösterdiğimiz Kemerli Kilisesi olarak bilinen Panagia Pantovasillisa Kilisesi ve Kumyaka’daki Taksiarhon Kilisemizin restorasyonu için gerekli izinler verilir. Bu konuda belediyemizin desteğini bizlerden esirgemeyeceğine inanıyoruz.

Her geldiğimizde Mudanya’nın sıcak insanlarının samimi ilgisiyle karşı kaşıya kalıyoruz. Bugün burada bizleri ağırlayan Mudanyalılara çok teşekkür ederiz.

Herkese iyi bir sene dileriz.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ