22.5 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ εἰς τό Μέγαρον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (19 Μαΐου 2023)

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, σεπτὲ καὶ λίαν ἀγαπητὲ Ἀδελφὲ καὶ Συλλειτουργὲ κ. Ἱερώνυμε,

Γνωρίζομεν τὴν πολλὴν ἀγάπην τὴν ὁποίαν παλαιόθεν, ἤδη ἀπὸ Μητροπολίτης Θηβῶν καὶ Λεβαδείας, τρέφετε πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὸν πρὸς αὐτό, ὡς τὴν πάντων ἡμῶν κοινὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, σεβασμόν. Ἔχομεν ἀσφαλῶς πολλὰς κατὰ καιροὺς ἁπτὰς ἀποδείξεις αὐτῶν τῶν εἰλικρινῶν αἰσθημάτων Σας. Καὶ Σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι καὶ Ὑμεῖς χαίρετε τῆς πολλῆς καὶ ἐκτενοῦς ἀγάπης καὶ βαθείας ἐκτιμήσεως ἀπὸ μέρους τόσον ἡμῶν προσωπικῶς, ὅσον καὶ πάντων τῶν ἐν Φαναρίῳ συγκυρηναίων Ἀδελφῶν. Γνωρίζομεν ὅτι συμπάσχετε μαζί μας καὶ ἔχετε ἀδελφικὴν ἐγρήγορσιν καὶ ἀγωνίαν διὰ τὴν ὅλην πορείαν τῶν πραγμάτων τοῦ μαρτυρικοῦ Πατριαρχικοῦ ἡμῶν Θρόνου. Εὑρίσκεσθε παρὰ τὸ πλευρόν μας, ἕτοιμος νὰ συνδράμετε προθύμως μετὰ τῶν περὶ Ὑμᾶς Ἱερωτάτων Ἀδελφῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰς πολλὰς ἀνάγκας ἡμῶν. Ἰδιαιτέρως εὐγνωμονοῦμεν διὰ τὴν κάλυψιν τῶν μισθολογικῶν ἀναγκῶν πολλῶν Κληρικῶν ἀπεσπασμένων εἰς οἰκονομικῶς ἀσθενεῖς Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου ἀνὰ τὸν κόσμον. Χωρὶς αὐτὴν τὴν γενναιόδωρον ῾Υμετέραν συνδρομὴν ἡ λειτουργία τῶν Μητροπόλεων αὐτῶν θὰ καθίστατο ἐξόχως προβληματική. Καὶ βεβαίως δὲν λησμονοῦμεν καὶ τὴν λοιπὴν μόνιμον καὶ ἔκτακτον ἐπικουρίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὰς ἱεραποστολικὰς ἡμῶν προσπαθείας εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ ἀλλαχοῦ, ἥτις παρέχεται τῇ προθύμῳ εὐλογίᾳ καὶ προτροπῇ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος.

Ἀλλ᾽ ἤδη, Μακαριώτατε ἅγιε Ἀδελφέ, ἐκορυφώσατε τὰς ἐκδηλώσεις τῆς πρὸς τὴν ποτνίαν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἀγάπης Σας, προβάντες εἰς τὴν παραχώρησιν εἰς τὸν Θρόνον ἱεροῦ θυσιαστηρίου ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καὶ δὴ εἰς τὸ κέντρον τοῦ Κλεινοῦ Ἄστεως, τοῦ Ἱεροῦ δηλονότι Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπὶ τῆς Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Ναοῦ ἱστορικοῦ, θαυμασίας Βυζαντινῆς ναοδομίας, πλησίον τοῦ διοικητικοῦ κέντρου τῆς Χώρας καὶ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μὲ εὔκολον πρόσβασιν πανταχόθεν. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἐφημερίου τῆς Θεοσώστου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πρὸς κάλυψιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν αὐτοῦ. Τί εἴπωμεν καὶ τί λαλήσωμεν, ἅγιε Ἀδελφέ; Τίνα λόγον νὰ εἴπωμεν τῆς εὐγνωμοσύνης ἀντάξιον; Ἐθεραπεύσατε μίαν ἀνάγκην ἡμῶν νὰ ἔχωμεν καὶ ἡμεῖς ἐν Ἀθήναις ἕν μόνιμον ὁρατὸν σημεῖον τῆς λειτουργικῆς ἑνότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετὰ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἀμοιβαίας ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ἕνα σύνδεσμον εἰρήνης καὶ ἀδελφικῆς ἀλληλοπεριχωρήσεως. Μὲ τὴν θεοφιλῆ αὐτὴν χειρονομίαν Σας, Μακαριώτατε, θὰ μακαρίζεσθε εἰς αἰῶνας!

Εἶναι γνωστὸν τοῖς πᾶσι, Μακαριώτατε, ὅτι περιβάλλετε μὲ πολλὴν ἀγάπην τὸν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Θεοδώρητον, Διευθυντὴν τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις, καὶ πολλὰς τιμὰς ἔχετε δαψιλεύσει εἰς τὸ πρόσωπόν του. Ὁ Μητροπολίτης Θεοδώρητος, φύσει εὐγενής, διακριτικὸς καὶ συνεργάσιμος, εἶναι μία ζῶσα γέφυρα ἀγαπητικῆς συνεργασίας μεταξὺ ἡμῶν καὶ Ὑμῶν καὶ χαίρει τῆς ἐμπιστοσύνης ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. Εἴμεθα εὐτυχεῖς, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ὡς Διευθυντοῦ τοῦ ἡμετέρου Γραφείου, ἀνεθερμάνθησαν πλήρως καὶ ἐπὶ τὸ ἁρμονικότερον αἱ σχέσεις τοῦ Γραφείου μετὰ τῆς καθ᾽ Ὑμᾶς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρὸς δόξαν Θεοῦ. 

Τὴν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καὶ ἡμῶν προσωπικῶς ἐκφράζομεν ἐπίσης πρὸς τὸ ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Σπύρου Χαμακιώτη Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑλεήμονος Ἑται-ρείας, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει ἡ ἰδιοκτησία τοῦ Ναοῦ, καθὼς καὶ πρὸς τὸν Ἐντιμότατον Δήμαρχον Ἀθηναίων κ. Κωσταντῖνον Μπακο-γιάννην διὰ τὴν καθοριστικὴν συμβολήν των εἰς τὴν ἀπρόσκοπτον διαδικασίαν παραχωρήσεως τοῦ Ναοῦ. 

Μακαριώτατε!

Ἡ συμβολικὴ αὐτὴ τελετὴ παραδόσεως τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, λαμβάνουσα χώραν ἐντὸς τῆς ὁλοφώτου καὶ ἑορταστικῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἔχει χρῶμα ἀναστάσιμον καὶ προξενεῖ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν! Αὐτὴν τὴν πασχάλιον εὐφροσύνην εὐχόμεθα δαψιλῆ καὶ μόνιμον τόσον εἰς Ὑμᾶς Μακαριώτατε καὶ εἰς τὸ θεοσεβὲς ποίμνιον τῆς καθ᾽ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ὅλον τὸ πλήρωμα τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσον καὶ εἰς πάντας ὅσοι συνετέλεσαν εἰς τὴν εὐτυχῆ ἔκβασιν τῆς θεοφιλοῦς καὶ φιλογενοῦς αὐτῆς ἐνεργείας! Πολλὰ καὶ εὐλογημένα τὰ ἔτη Σας, Μακαριώτατε! Χριστὸς Ἀνέστη! 

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ