test
32.3 C
Athens
Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Νέος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου και νέος Άρχων δια χειρών Πατριάρχου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος,  χοροστάτησε, την Παρασκευή, 24 Μαρτίου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, στον Μ. Εσπερινό της παραμονής του Ευαγγελισμού, και στην Ακολουθία της Δ’ Στάσης προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Βαρνάβας Γρηγοριάδης.

Μετά το τέλος της Ακολουθίας, ο Παναγιώτατος απένειμε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου στον Πανοσιολ. κ. Χαράλαμπο Νίτσεφ, Ιερατικώς Προϊστάμενο της Βουλγαροφώνου Κοινότητος της Πόλεως, και στη συνέχεια χειροθέτησε στο οφφίκιο του Άρχοντος Ρεφερενδαρίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας τον Εντιμολ. κ. Δημήτριο Γιότεφ, Πρόεδρο της ίδιας Κοινότητος και της Κοινότητος της Αδριανουπόλεως.

“Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία αγάλλεται σήμερον επί τη επαξία προαγωγή υμών, του μεν π. Χαραλάμπους Νίτσεφ εις Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου, της δε υμετέρας Εντιμολογιότητος εις Άρχοντα Ρεφερενδάριον. Μεγάλη η τιμή δι’ αμφοτέρους υμάς, αφού πλέον είσθε φορείς υψηλών και ιστορικών εκκλησιαστικών τίτλων και αξιωμάτων, συνδεομένων εξ’ αρχής με κλήσιν εις προσφοράν προς τον Οικουμενικόν Θρόνον και το χριστώνυμον πλήρωμά του. Η ημών Μετριότης γνωρίζει και εκτιμά την παρουσίαν και την καλήν μαρτυρίαν σας και εκφράζει κατά την ιεράν αυτήν στιγμήν την βεβαιότητα ότι θα συνεχίσητε «καλών έργων προίστασθαι» επ’ αγαθώ του λαού του Θεού”, είπε ο Παναγιώτατος στην ομιλία του και συνέχισε:

“Υμείς, Οσιολογιώτατε, ως ιερατικώς προιστάμενος της εν τη Πόλει Βουλγαροφώνου Κοινότητος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επιτελείτε αξιόλογον και αξιάγαστον πνευματικόν και ποιμαντικόν έργον, με απόλυτον πιστότητα προς τα θέσμια, την κανονικήν τάξιν και την εκκλησιαστικήν πρακτικήν και με ακλόνητον σεβασμόν προς τας παραδόσεις και το πνεύμα της Μεγάλης Εκκλησίας. Η προσωπικότης, ο δυναμισμός, αι επικοινωνιακαί ικανότητες, η εμφρόσυνος διάθεσης, η γλωσσομάθειά σας, η θεολογική σας παιδεία και η συνεχής προσπάθεια διευρύνσεως και εμβαθύνσεώς της εις μεταπτυχιακόν επίπεδον, το μεταφραστικόν και εκδοτικόν σας έργον και η δι’ αυτού σημαντική συμβολή σας εις την διάδοσιν αξονικών κειμένων διά την πορείαν των σχέσεων μεταξύ της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, η σύνταξις των ωραίων ημερολογίων, η ποιμαντική σας δράσις, ο σεβασμός και η αναγνώρισις εκ μέρους των ενοριτών σας και άλλα πολλά, αποτελούν θείον δώρον και αντανακλούν την εσωτερικήν σας ποιότητα, το ιερατικόν σας ήθος, το εκκλησιαστικόν σας αισθητήριον και το ορθόδοξον φρόνημά σας. Σας καλούμεν και σας προτρέπομεν να πορευθήτε και εις το μέλλον επί τη βάσει όλων αυτών των χαρισμάτων και των αρχών, με τον αυτόν σταθερόν προσανατολισμόν και το διακονικόν πνεύμα. Θα σας συνοδεύουν αι προσευχαί του Πατριάρχου σας και αι ευχαί της Ιεραρχίας του Θρόνου και των μελών της Πατριαρχικής Αυλής.” 

Απευθυνόμενος προς τον νέο Άρχοντα ο Παναγιώτατος επεσήμανε τα εξής:

“Και υμείς, Εντιμολογιώτατε Άρχων, προσφέρετε πάμπολλα εις την Εκκλησίαν ως Πρόεδρος των καθ’ ημάς Βουλγαροφώνων Κοινοτήτων Κωνσταντινουπόλεως και Αδριανουπόλεως, τιμώμενος ευρύτατα διά την προσωπικότητα και το έργον σας. Εις το εξής, ως Άρχων Ρεφερενδάριος του Οικουμενικού Θρόνου, θα είσθε εντεταγμένος εις την λαμπράν χορείαν των Οφφικιαλίων της Μεγάλης Εκκλησίας, οι οποίοι επί μακρούς αιώνας παρέσχον ανεκτιμήτους υπηρεσίας εις την Εκκλησίαν και το Ορθόδοξον Γένος, συνεχίζουν δε και σήμερον, ενταύθα και ανά την οικουμένην, να στηρίζουν και να προωθούν ευόρκως και αποτελεσματικώς το έργον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ουδόλως αμφιβάλλομεν ότι το υψηλόν οφφίκιον το οποίον απενείμαμεν εις υμάς ιδίαις Πατριαρχικαίς χερσί, θα είναι έναυσμα, κίνητρον και έμπνευσις διά νέας πρωτοβουλίας.”

Στην αντιφώνησή του ο νέος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, εκφράζοντας την βαθύτατη ευγνωμοσύνη του προς τον Παναγιώτατο, σημείωσε:

“Βαθύτατη είναι η συγκίνηση, η οποία, τούτη την εύσημη για μένα ώρα, κατακλύζει την ταπεινή ιερατική καρδιά μου! Ιστάμενος εμπρός από τον Αγιώτατο και Πάνσεπτο Αποστολικό και Πατριαρχικό Οικουμενικό Θρόνο, ιστάμενος υπό τους ηγιασμένους θόλους της μαρτυρικής και αιμάσσουσας Μεγάλης Εκκλησίας, ιστάμενος επί του ομφαλού της Οικουμενικής Ορθοδοξίας και κατενώπιον του μεγαλειώδους και φιλαγίου Οικουμενικού Πατριάρχου της εν Κρήτη Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, των τεσσάρων καθαγιασμών Αγίου Μύρου, των τριών και πλέον δεκαετιών θυσιαστικής Πατριαρχίας, της αναβίωσης των χριστιανικών βωμών και Εκκλησιών της Μικράς Ασίας και της Θράκης, του υπερασπιστή της ειρήνης, του δικαίου και της ελευθερίας, του αγωνιστή για την διάσωση του Περιβάλλοντος, του αναγεννητή της γενετείρας Ίμβρου, του προσκυνητού του Αγίου Όρους, του φίλου και προστάτου κάθε ψυχής, «θλιβομένης τε και καταπονουμένης», του ειλικρινώς αγαπώντος τον πάσης καταγωγής χριστιανόν· Έλληνα, Σλαύον, Άραβα, Ευρωπαίον, δυτικόν η ανατολικόν, βόρειον η νότιον, του άγρυπνου ευχέτη της Οικουμένης, του Πολίτου του Κόσμου – ιστάμενος, τελικώς, εμπρός του προσωπικού μου ευεργέτου, λαμβάνω, συναισθανόμενος πλήρως την αναξιότητά μου, την διακριτική τιμή του Οφφικίου του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου! 

Με συγκλονισμό ψυχής και ταπείνωση, εισέρχομαι στην χορεία των Σταυροφόρων του Θρόνου και θέτω τις ασθενείς μου δυνάμεις στην διακονία της ενίσχυσης του συνολικού αγώνα του Οικουμενικού Θρόνου. «Ουδείς λόγος εξαρκέσει» ώστε να περιγράψω τα κατακλύζοντά με αισθήματα βαθιάς ευγνωμοσύνης προς το Θεοτίμητο Πρόσωπο του Πατριάρχου μου! Η αγάπη Σας, η στοργή Σας, το ενδιαφέρον Σας με εκπλήσσουν διαρκώς, Παναγιώτατε!

Έχω, βεβαίως, απόλυτη συναίσθηση ότι η τιμή του Οφφικίου αυτού διαβαίνει, μέσω της ταπεινότητάς μου, στην τιμία βουλγαρόφωνη Κοινότητα της Πόλεώς μας, η οποία πάντοτε προσβλέπει με πίστη και αφοσίωση στο πατρικό πρόσωπο της Υμετέρας Παναγιότητος, και η οποία με έχει παριβάλλει με την αγάπη και εμπιστοσύνη της.”

Τις εγκάρδιες ευχαριστίες του και την αφοσίωσή του προς την Μητέρα Εκκλησία εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και ο νέος Άρχων Εντιμολ. κ. Δημήτριος Γιότεφ.

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ