test
26.9 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

Ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β’ καταγγέλλει την Μόσχα στην ΔΣΟ

Αγγελιαφόρος

Την βίαιη και απρόκλητη εισπήδηση και εισβολή της Εκκλησίας Ρωσίας στην κανονική δικαιοδοσία της Εκκλησίας του Αποστόλου Μάρκου καταγγέλλει ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β’ , με μήνυμα του, προς  την διευρυμένη συνεδρίαση της Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), η οποία συνήλθε χθες και σήμερα στην Λεμεσό.  

Στο μήνυμα, το οποίο κόμισε ο Μητροπολίτης Ζάμπιας Ιωάννης ως εκπρόσωπος του Πατριάρχη, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας Αλεξανδρείας  χαρακτηρίζει την Ρωσική Εκκλησία «Μακρὸν Βραχίονα» του Ρωσικού Κράτους και επισημαίνει ότι προέβη στις αντικανονικές ενέργειες επικαλουμένη αιτιάσεις τερατώδεις και ανυπόστατες, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του «Καίσαρος».

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος προτρέπει την ΔΣΟ να προβεί σε διαμαρτυρία σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο και να καταγγείλει «την ανάδελφον διαγωγήν της εν Ρωσία Ιεραρχίας».

Ως γνωστόν η Εκκλησία Μόσχας, σε αντίποινα για την μνημόνευση από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου, διέκοψε την μνημόνευση του Πατριάρχη Θεοδώρου Β’ και στην συνέχεια εισπήδησε αντικανονικά στην Αφρική, δημιουργώντας δική της εκκλησιαστική δομή.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο του μηνύματος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου Β’

“Αριθμ.Πρωτ.049/2023
Τω Εντιμολογιωτάτω Γενικώ Γραμματεί της Γενικής Συνελεύσεως της Δ. Σ. Ο. Δρι Μαξίμω Χαρακοπούλω,
Τω Εντιμολογιωτάτω Προέδρω της Γενικής Συνελεύσεως της Δ. Σ. Ο. κω Sergei Gavrilov,
Τοις Εντιμολογιωτάτοις Προέδροις και Εισηγηταίς των Επιτροπών της Δ. Σ. Ο.,
Με ιδιαιτέραν χαράν απευθυνόμεθα και πάλιν εις την Δ. Σ. Ο. και χαιρετίζομεν τας πρωτοβουλίας, τον όλον προβληματισμόν, τας ανησυχίας και την αγωνίαν, ήτις διακατέχει άπαντα τα μέλη αυτής περί του μέλλοντος της Ευρώπης και της Ευρωπαικής Οικογενείας και διαβεβαιούμεθα υμάς ότι και το παλαίφατον Πατριαρχείον Αλεξανδρείας παρακολουθεί τας εξελίξεις με αδιάπτωτον και συνεχές ενδιαφέρον, ως άλλωστε καταδεικνύει και η συμμετοχή εις την Δ. Σ. Ο. του Σεβ. Μητροπολίτου Ζάμπιας κου Ιωάννου, ως εκ προσώπου της ημετέρας Μετριότητος.

Αποτελεί πλέον από κοινόν τόπον, παρά τας περί του αντιθέτου παραφωνίας, ότι η Ευρώπη και η διαμόρφωσις του πολιτισμικού, ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου και περιβάλλοντος αυτής είναι αδύνατον να κατανοηθή άνευ της χριστιανικής πίστεως, ήτις επέδρασε καταλυτικώς εις όλας τας εκφράσεις και εκφάνσεις του βίου των κατοίκων της, ανεξαρτήτως εποχής, τόπου, συνθηκών και γεγονότων. Η χριστιανική πίστις αποτελεί συστατικόν στοιχείον της Ευρωπαικής ταυτότητος και η άρνησις της αληθείας αυτής προκαλεί εύλογον σκεπτικισμόν, καθ’ ότι τυγχάνει μεροληπτική, αντιεπιστημονική και αντιστόρητος.
Ατυχώς, το Ευρωπαικόν ιδεώδες, η λεγομένη «Ευρώπη των λαών και των Πολιτισμών», ευρίσκεται εν κινδύνω ουχί μόνον εξ αιτίας της αρνητικής στάσεως έναντι της χριστιανικής πίστεως και του θρησκευτικού φαινομένου, εν γένει, αλλά και της παρατηρουμένης εργαλειοποιήσεως της πίστεως, ήτις τίθεται εις την υπηρεσίαν ανόμων πολιτικών συμφερόντων και επιδιώξεων. Ο Αποστολικός Θρόνος του αγίου Μάρκου, καίτοι η περιοχή ποιμαντικής ευθύνης Αυτού κείται εκτός του Ευρωπαικού
εδάφους, εκ των σχετικών προβλημάτων, άτινα ανεφύησαν εις τον χώρον της Γηραιάς Ηπείρου και κυρίως εις την περιοχήν της Ουκρανίας με τον σοβούντα πόλεμον, έχει λάβη πικράν και οδυνηράν πείραν.

Γνωστόν τυγχάνει ότι η Ρωσική Εκκλησία, ήτις αποτελεί, κατά το δη λεγόμενον τον «Μακρόν Βραχίονα», του Ρωσικού Κράτους προέβη εις βιαιάν και απρόκλητον εισπήδησιν και εισβολήν εν τη κανονική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, επικαλουμένη αιτιάσεις τερατώδεις και ανυποστάτους και εξυπηρετούσα τα συμφέροντα του «Καίσαρος». Διό και προτρεπόμεθα την Δ. Σ. Ο., όπως προβή εις την έκφρασιν της διαμαρτυρίας αυτής εις Ευρωπαικόν και Διεθνές επίπεδον, καταγγέλουσα την ανάδελφον αυτήν διαγωγήν της εν Ρωσία Ιεραρχίας.
Επί δε τούτοις, συγχαίρομεν εκ βαθέων και πάλιν και πολλάκις τα μέλη της Διευρυμένης Συνεδριάσεως της Διεθνούς Γραμματείας, τους Προέδρους και τους Εισηγητάς των Επιτροπών της Δ. Σ. Ο. και ευχόμεθα πάσαν επιτυχίαν εις τας εργασίας υμών.
Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης
† Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β ́”

Η Γραμματεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) είχε χωριστές συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ