19.2 C
Athens
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Ειδήσεις από το Φανάρι (11 Νοεμβρίου 2021)

OIKOΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

H Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε κατ’ οίκον τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος κ. Νεκτάριο, Επίτροπο του Παναγίου Τάφου στην Πόλη (9 Νοεμβρίου), και τον Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο (10 ιδίου) και τους συνεχάρη αδελφικά για τα ονομαστήριά τους, ευχόμενος εις αυτούς ευλογημένη την περαιτέρω διακονία τους στην Εκκλησία.

Εξ άλλου, ο Πατριάρχης επικοινώνησε καταλλήλως με τον Εντιμ. κ. Βασίλειο Λιάζε, Πρόεδρο της εδώ Βουλγαρικής Παροικίας, και του ευχήθηκε περαστικά για την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε.

Ακροάσεις

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε:

• Τον Σεβ. Μητροπολίτη Μύρων κ. Χρυσόστομο, ο οποίος ζήτησε τις σεπτές Πατριαρχικές ευχές για τα επικείμενα ονομαστήριά του.

• Τον Εξοχ. Πρέσβη της Ιορδανίας στην Άγκυρα κ. Ismail Rifaie, μαζί με συνεργάτες του, ειδικούς στον θρησκευτικό τουρισμό.

Εκπροσωπήσεις

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης εκπροσωπήθηκε από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Λάζαρο Θεοδοσίου, κληρικό της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κατά το 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ιεροψαλτικής Κοινότητας με τίτλο «ΨΑΛΤΙΚΗ 2.0», που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.), και πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως και τις 6 Νοεμβρίου, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Το μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου το οποίο ανεγνώσθη υπό του Πανοσολογιωτάτου  Αρχιμανδρίτου π. Λαζάρου Θεοδοσίου

Τῇ Ἐντίμῳ Ὀργανωτικῇ Ἐπιτροπῇ τοῦ 1ου Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱεροψαλτικῆς Κοινότητος μέ τίτλον «Ψαλτική 2.0», τέκνοις τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

Θέσαντες εὐχαρίστως ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ἡμῶν Μετριότητος τό ὑφ’ ὑμῶν διοργανούμενον καί ὑπό τόν εὐφυῆ τίτλον «Ψαλτική 2.0», 1ον ἐν Τρικάλοις Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον τῆς Ἱεροψαλτικῆς Κοινότητος, σπεύδομεν εὐχαρίστως ὅπως διά τοῦ παρόντος ἡμετέρου Πατριαρχικοῦ Μηνύματος χαιρετίσωμεν τήν ἔναρξιν αὐτοῦ, συγχαίροντες δέ τούς διοργανωτάς καί πάντας τούς συμμετέχοντας εἰς αὐτό, εὐχόμεθα ἐπιτυχῆ διεξαγωγήν τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ καί εὔκαρπον συνέχισιν καί διεύρυνσιν τῶν ἀξιεπαίνων πρωτοβουλιῶν καί καινοτόμων δράσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος.

Ἀναγνώσαντες τήν θεματικήν τοῦ ὑμετέρου Συνεδρίου «Βυζαντινή Μουσική: Ἡ Μουσική τοῦ Γένους», τοῦτο μέν ἀναλογιζόμεθα τό πλῆθος τῶν ἀνά τούς αἰῶνας θεραπόντων τῆς πατρῴας ἡμῶν μουσικῆς, ἡ πλειοψηφία τῶν ὁποίων ἔδρασε καί ἐδημιούργησεν ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἀποστολικῇ καί Οἰκουμενικῇ Πατριαρχικῇ καθέδρα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦτο δέ αἰσθανόμεθα καί ἡμεῖς παρόντες ἐν πνεύματι ἐκεῖσε, μεθ’ ὑμῶν, ἐνωτιζόμενοι τούς ὑμετέρους προβληματισμούς καί τάς ἐπιστημονικάς εἰσηγήσεις, καί γενικῶς συμπνευματιζόμενοι ἐπί τῶν τιμαλφεστάτων τοῦ Γένους μουσικῶν παραδόσεων, ἐκκλησιαστικῶν τε καί κοσμικῶν.

Ἡ πρωτοβουλία ὑμῶν, ὅπως ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐργασιῶντοῦ ὑμετέρου Συνεδρίου τιμήσητε τήν μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κυροῦ Ἀλεξίου, καταδεικνύει τόν εὐρύτερον σεβασμόν διά τοῦ ὁποίου καθηκόντως περιβάλλει ἡ πολύτιμος τάξις τῶν ἱεροψαλτῶν τόν ἱερόν κλῆρον καί δή τήν σεπτήν ἱεραρχίαν. Ὁμοίως, ἡ ὑφ΄ ὑμῶν βράβευσις τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συμπληροῦντος ἤδη πεντηκονταετίαν σπουδαιοτάτης προσφορᾶς, φέρει εἰς τήν σκέψιν τῆς ἡμῶν Μετριότητος τήν ἀντίστοιχον προσφοράν, ὑπό λίαν ἀντιξόους συνθήκας, τοῦ καθ’ ἡμᾶς ἱστορικοῦ καί γεραροῦ φιλομούσου ὁμογενειακοῦ σωματείου, τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ἱδρυθέντος ἐν Κωνσταντινουπόλει ὑπό τῶν ἀειμνήστων Ἀρχόντων Κωνσταντίνου Πρίγγου καί Θρασυβούλου Στανίτσα, ἑορτάσαντος δέ πρό διετίας τήν ἑβδομηκοστήν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ ἐπέτειον.

Χαίρομεν, διότι καί προσωπικῶς ἔσχομεν προσφάτως τήν εὐκαιρίαν, ὅπως ἐκ τοῦ σύνεγγυς διαπιστώσωμεν τό εὖρος τοῦ ἐπιτελουμένου σπουδαίου ἔργου τῆς  ὑπό τόν ἄξιον Πρόεδρον αὐτῆς, Μουσικολογιώτατον κ. Κωνσταντῖνον Πολίτην, Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος. Ἐκφράζομεν δέ τήν εὐαρέσκειαν τῆς ἡμῶν Μετριότητος διά τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον ὑμῶν περί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀλλά καί τήν ἐκπεφρασμένην ὑμετέραν ἐπιθυμίαν ἀρωγῆς τοῦ ἐνταῦθα ἐπιτελουμένου ἱεροψαλτικοῦ καί τοῦ εὐρυτέρου καλλιτεχνικοῦ ἔργου, ὅπερ ἔρχεται εἰς συνέχειαν τῆς πνευματικῆς καί πολιτισμικῆς παραγωγῆς αἰώνων. Ἡ προθυμία ὑμῶν αὕτη πιστοποιεῖ τήν πλήρη ἀπό μέρους ὑμῶν κατανόησιν τοῦ οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος τῆς πατρῴας ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν μουσικῆς, ἀλλά καί ἐνισχύει τόν μεταξύ τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦΧριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀδιάρρηκτον σύνδεσμον ἀγάπης καί ἀλληλοπεριχωρήσεως.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, ὑπογραμμίζοντες καί πάλιν τήν ἀνάγκην διασώσεως καί συνεχίσεως τῆς πολιτισμικῆς παραγωγῆς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἀλλά καί ἔτι περαιτέρω ἀναγνωρίσεως καί ἀναδείξεως τῆς πανανθρωπίνης ἐμβελείας καί ἀπηχήσεως τοῦ σπουδαίου παρελθόντος, ὡς καί τοῦ πολλά ὑπισχνουμένου παρόντος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν μουσικῆς,εὐχαριστοῦμεν ἐγκαρδίως διά τά αἰσθήματα ἀγάπης καί τιμῆς πρός τό ταπεινόν ἡμῶν πρόσωπον, καί, ἐκφράζοντες ἅπαξ ἔτι τήν τε χαράν καί τήν εὐαρέσκειαν ἡμῶν διά τήν ὡραίαν προσπάθειαν ὑμῶν ταύτην, καταστέφομεν ὑμᾶς πάντας ἐκ Φαναρίου διά τῆς πατρικῆς καί Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν ζείδωρον χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ δαψιλεύοντος ἀεί τῷ Γένει ἡμῶν τά σωτηριώδη δωρήματα Αὐτοῦ ἐν Τριάδι ὑμνουμένου καί προσκυνουμένου Θεοῦ.

,βκα’ Νοεμβρίου γ’

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ