18.8 C
Athens
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

Εορτή Αγίου Παύλου ΚΠόλεως του Ομολογητού, Προστάτου Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν

Μεθ’ ἱκανῆς προσελεύσεως, δεδομένων τῶν συνθηκῶν τῆς σοβούσης πανδημίας, ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἱερὰ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Παύ­λου, Ἀρχι­επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁρισθέν­τος πρὸ τριετίας ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφί­λων Πέραν ὡς προστά­του τῶν φι­λομού­σων μελῶν αὐτοῦ.

Ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς εἶχε πραγματοποιηθῆ μὲ λαμπρότητα εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Πύλης Ἀδριανουπόλεως τὸ 2019. Τὸ 2020, λόγῳ τῶν περι­ορισμῶν εἰς τὰς μετακινήσεις καὶ τὰς κοινωνικὰς ἐπαφάς, δὲν κατέστη δυνατὸς ὁ πανηγυρικὸς ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου. Ἐφέτος ὁ Σύν­δε­σμος ζήτησε καὶ ἔλαβε εὐλογίαν νὰ τελέσῃ μέγαν Ἀρ­χιερατικὸνἑσπερινὸν μετ’ ἀρτοκλασίας εἰς ἕναν ἄλλον ἱστορικὸν Ναὸν τῆς Πόλεως, τὸν Ἅγιον Νι­κόλαον Τζιβαλίου (Cibali), τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου.

Τὸν πανηγυρικὸν ἑσπερινόν, τὸν ὁποῖον ἐλάμπρυνεν ὁ χοροστατῶν Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδρι­ανός, ἐτέλεσεν ὁ Πανοσιολο­γιώ­τατος καὶ Μουσικολογιώτατος Μ. Κατηχητὴς κ. Χρύσανθος (Δημητριάδης), συμπαραστα­τούμενος ὑπὸ τοῦ Ἱερολογιωτάτου Πατριαρχικοῦ Δια­κόνου κ. Ἱερωνύμου Σωτηρέλη, ἀμφότεροι μέλη τοῦ Συν­δέσμου. Τὰ ἀναλόγια ἐκόσμησαν ἱεροψάλται τῆς τε Ἁγιωτάτης Ἀρχιε­πισκο­πῆς Κων­σταν­τινουπόλεως καὶ τῶν πλησιο­χώ­­ρων αὐτῇ Ἱερῶν Μητροπόλεων – μέλη ἅπαντες τῆς χορῳδίας τοῦ Συνδέσμου Μουσι­κοφίλων Πέραν, ὑπὸ τὴν ἡ­γε­­σί­αν τῶν Μουσικολογιωτάτων Ἀρχόντων τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Λαμπαδαρίου κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου, καὶ Α΄Δομεστίκων κ. κ. Γεωργίου Μπακοπούλου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου, καὶ Γεωργίου Κιοσέογλου. Τὴν ἑόρτιον προσευχητικὴν σύναξιν ἐτίμησαν ἰδιαι­τέ­ρως διὰ τῆς παρουσίας των οἱ Σεβα­σμι­ώτατοι Μητροπολῖται Κυδωνιῶν κ. Ἀθη­ναγόρας καὶ Προύσης κ. Ἰωακείμ, ὡς καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Μ. Ἀρχι­διά­κονος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παΐσιος (Κοκ­κινάκης), φυσικὸς κατὰ τὴν τάξιν πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ ἐψάλη τρισά­γιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀπ’ αἰῶνος κοιμη­θέν­των ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως ἡμῶν, ἐν συνεχείᾳ δὲ παρε­τέθη καὶ μικρὰ νηστίσιμος δεξίωσις εἰς τοὺς χώρους τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου.

Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, ἀπευθύνας πρόφρονας λόγους εἰς τοὺς παρόντας, ὑπεγράμμισε χαρακτηριστικῶς:

«Μείζων εἶναι ἡ χαρὰ μου, καθὼς σᾶς ὑποδεχόμεθα ἐδὼ διὰ νὰ ἑορτάσητε ἐκκλησιαστικῶς ὑπὸ τοὺς θόλους τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ τεμένους τὴν ἐτησίαν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παύλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, καὶ προστάτου τῶν παθήσεων τοῦ λαιμοῦ, ὡς μαρτυρήσαντος δι’ ἀσφυξίας, ἣν προὐξένησεν εἰς αὐτὸν ἡ πέριξ τοῦ ἡγιασμένου του λαιμοῦ σφίξις τοῦ ἰδίου τοῦ ὡμοφορίου του ὑπὸ τῶν ἀπίστων δημίων του. Τὴν δραματικὴν ταύτην στιγμὴν τοῦ μαρτυρίου τοῦ Πατριάρχου Παύλου δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν ἀπεικονιζομένην καὶ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος, ἣν ἐκομίσατε ἀπόψε ἐνταῦθα, ἵνα περαιτέρω λαμπρύνητε τὸν ἑορτασμόν. Παρὰ τὰς γνωστὰς κατὰ καιροὺς προκλήσεις, τὰς ὁποίας τόσον ὁ Σύνδεσμος Μουσικοφίλων ὅσον καὶ ἡ ἐνταῦθα Ὁμογένεια ἀντιμετώπισαν, εὑρισκόμεθα σήμερον αἰσίως εἰς τὴν λίαν εὐχά­ριστον θέσιν τοῦ ἑορτασμοῦ διὰ δευτέραν φορὰν τῆς μνήμης τοῦ προσφάτως υἱο­θετηθέντος ὡς Ἁγίου – Προστάτου τοῦ σωματείου σας».

Ἐπίσης:

«Ὁ ἐν ἐκκλησίᾳ ἑορτασμὸς καταδεικνύει τὸ ὑγιῶς ὀρθόδοξον πνεῦμα τὸ ὁποῖον διακατέχει τοὺς σήμερον ὑπηρετοῦντας εἰς τὰ ἀναλόγια ἱεροψάλτας, διὸ καὶ σᾶς συγχαίρω!»

Καί:

«Μὲ ζῆλον, ὡς φαίνεται, ἐπιθυμεῖ νὰ συνεχίσει τὴν εὐλογημένην φιλό­μουσον παρά­δοσιν τῆς Μεγάλης Ἀρχιδιακονίας καὶ ὁ νῦν Πανοσιολογιώ­τατος Μέ­γας Ἀρχι­διάκονος, ὁ λίαν ἀγαπητός μας, ἐγνωσμένως καλόκαρδος καὶ κατὰ πάντα πρόθυμος κ. Παΐσιος, τὸν ὁποῖον ἐπίσης συγχαίρω!»

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ