22.5 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ “ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ἐν Δράμᾳ τῇ 5ῃ Ἰουλίου 2021

Πρός τήν Διεύθυνσιν τῆς Ἐφημερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

«Προσλαβόμενοι δέ οἱ ἀπειθοῦντες Ἰουδαῖοι τῶν ἀγοραίων τινάς ἄνδρας πονηρούς καί ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τήν πόλιν…» (Πράξ. 17, 5). Αὐτό ἀκριβῶς θεωρῶ ὅτι ἐπράξατε, κύριε διευθυντά, μέ τήν δημοσίευσιν τῆς καθ’ ὅλα ψευδοῦς, παραπλανητικῆς καί ἐν ταὐτῷ συκοφαντικῆς διά τό ταπεινόν πρόσωπόν μου ἐπιστολῆς τοῦ κ. Λεωνίδου Ἀλεξάνδρου, ἥνπερ ἐδημοσιεύσατε εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 2359 φύλλον τῆς 25.6 ἐ.ἔ.

Καθώς γέγραπται: «Ἐμοί ἐκδίκησις, ἐγώ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος» (Ρωμ. 12,19), διό καί ἐκ μέσης καρδίας συγχωρῶ τόν ταλαίπωρον ἀσυντάκτως συντάξαντα τά κατ’ ἐμέ, καί εὔχομαι ὅπως εἰλικρινῶς μετανοήσῃ· ὅμως ἐπιφυλασσόμενος διά κάθε νόμιμον δικαίωμα, παρακαλῶ ὅπως γνωστοποιήσητέ μοι πάντα τά στοιχεῖα τοῦ παντελῶς ἀγνώστου εἰς ἐμέ λιβελλογράφου, προκειμένου νά ἐπιληφθῇ ἁρμοδίως ἡ δικαιοσύνη, ἐάν ἐπαναλάβῃ τήν ἀπρέπειαν.

Ἀντιπαρερχόμενος τήν ἀνάγκην ἀπολογίας ἐνώπιον κάθε εἴδους Λαϊκοῦ δικαστηρίου μέσῳ τῶν στηλῶν τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», εὐθαρσῶς πληροφορῶ κάθε καλοπροαίρετον ἄνθρωπον ὅτι «καθαρός οὐρανός, ἀστραπές δέν φοβᾶται» κατά τήν λαϊκήν ῥῆσιν. Οἱοσδήποτε εἶναι εὐπρόσδεκτος εἰς τήν μαρτυρικήν Μητρόπολιν Δράμας, πρός συνάντησιν μετά τοῦ ταπεινῶς ποιμαίνοντος τήν ἐπαρχίαν ταύτην ἤ τῶν κληρικῶν αὐτῆς, ἵνα λάβῃ ἀπαντήσεις εἰς κάθε ἀπορίαν καί προβληματισμόν. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἐκ τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου θά λάβῃ ἀποστομωτικήν ἀπάντησιν διά τήν ποιότητα τῆς σχέσεώς μου μετ’ αὐτοῦ καθότι ὡς ποιμήν: «γινώσκω τά ἐμά καί γινώσκομαι ὑπό τῶν ἐμῶν» (Ἰω. 10,14).

Ἐπιθυμῶ, ὅμως, δημοσίως νά ἀναφέρω ἔναντι τῶν εἰς τήν σφαῖραν τῆς φαντασίας κυμαινομένων γραφέντων περί τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅτι κατά τήν ἔλευσίν μου εἰς Δράμαν (Νοέμβριος τοῦ 2005 σ.ἔ.), ὁ τοποτηρητής τῆς Μητροπόλεως, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φιλίππων κυρός Προκόπιος, παρέδωκέ μοι τό βιβλιάριον τῆς κεντρικῆς διαχειρίσεως τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας ἐμπεριέχον τό ποσόν τῶν 1.307.241,18 εὐρώ. Πλέον αὐτοῦ οὐδέν ἀνευρέθη, εἴτε εἰς προσωπικόν λογαριασμόν εἴτε εἰς ἑτέρου προσώπου, δι’ ἀγοράν πολεμικοῦ πλοίου ἤ βάρκας ἤ ἀεροπλάνου.

Ἀξιότιμε κύριε διευθυντά,

δέν θεωρῶ ὅτι πρέπει νά ὑποβάλω πρός ἔγκρισιν τά ἐτήσια οἰκονομικά στοιχεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας εἰς τόν «Ὀρθόδοξον Τύπον», οὔτε ὅτι πρέπει τις νά λαμβάνῃ ἐκ τῆς ἑνώσεως ὑμῶν πιστοποιητικόν ὀρθοδόξων καί πατριωτικῶν φρονημάτων.

Παρακαλῶ δέ ὅπως διακόψητε τήν ἐνταῦθα ἀποστολήν τῆς ἐφημερίδος ὑμῶν.

Μετ’ εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ