19.8 C
Athens
Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Ἡ Ἑβδομὰς τῆς Πεντηκοστῆς εἰς Σμύρνην – Ἡ διακονία τῶν ξενοφώνων μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης

Μὲ τὴν τέλεσιν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἑωρτάσθη εἰς Σμύρνην ἡ μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ διέρρευσεν ἡ μετὰ αὐτὴν ἑβδομάς, δυστυχῶς ὑπὸ περιοριστικὰ μέτρα καὶ ὑπὸ καθολικὴν ἀπαγόρευσιν κυκλοφορίας τὰς Κυριακάς, γεγονὸς ποὺ ἠμπόδισε τοὺς πιστοὺς νὰ προσέλθουν τὴν κυρίαν τῆς ἑορτῆς ἡμέραν, συμμετεῖχον, ὅμως, εἰς τὰς Ἱ. Ἀκολουθίας τῶν ὑπολοίπων ἡμερῶν, αἱ ὁποῖαι ἐτελέσθησαν προεξάρχοντος τοῦ Ποιμενάρχου των, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. 
Τὸ Σάββατον, πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς, τῶν Ψυχῶν, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, μὲ τὴν συμμετοχὴν πιστῶν, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ἀνεγνώσθη Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀπ’ αἰώνων κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μνημονευθέντων ἰδιαιτέρως τῶν ὀνομάτων ἐκείνων ὑπὲρ ὧν ἐκομίσθησαν κόλλυβα, μεθ’ ὃ ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης μετέβη εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον Σμύρνης καὶ ἀνέγνωσε Τρισάγιον διὰ τοὺς ἐκεῖ ἀναπαυομένους Ὀρθοδόξους. 
Τὴν Κυριακὴν τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τὴν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, τὴν δὲ κυριώνυμον ἡμέραν καὶ ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Γονυκλισίας. Κατὰ τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας μὲ τὴν συμμετοχὴν πιστῶν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἐκάλεσεν αὐτοὺς νὰ ἀξιοποιοῦν εἰς τὴν ζωήν τους τὰς εὐκαιρίας προσωπικοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τελειώσεως, ποὺ δίδει ἡ Ἐκκλησία μας, τῆς ὁποίας τὸν θεσμὸν συγκροτεῖ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ὅπερ τελειοῖ τὰ δι’ ἀνθρωπίνων χειρῶν τελεσιουργούμενα μυστήρια καὶ ἁγιάζει τοὺς μετέχοντας εἰς αὐτὰ ἀνθρώπους. Ἀνέφερε, μάλιστα, ἐν ὄψει τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, ὅτι χιλιάδες ἄνθρωποι ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἀνεδείχθησαν εἰς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴτε μαρτυροῦντες διὰ τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, εἴτε μαρτυροῦντες τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως, καθὼς διῆλθον τὸ στάδιον τῆς ἐπιγείου ζωῆς τους, δοξολογοῦντες τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τῶν δυσκολιῶν ποὺ ὑπέμειναν καὶ τὰς ἐδέχθησαν ἀπὸ τὸν Θεὸν μὲ ὑπακοὴν ὡς κανόνα ζωῆς. Συνεπλήρωσε, μάλιστα, ὅτι αὐτοὶ εἶναι, κυρίως, οἱ ἄνθρωποι τοῦ μόχθου, τῆς διαπλανῆς θύρας, οἱ ἁπλοῖ, ἔντιμοι καὶ εὐσεβεῖς βιοπαλαισταί, αἱ στοργικαὶ καὶ εὐλαβεῖς μητέρες καὶ τιμίαι σύζυγοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι πολλοί, πάρα πολλοί, καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν μόνος Κύριος γιγνώσκει, ἡμεῖς δὲ οἱ λοιποὶ θὰ μάθωμεν τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν. Τοῦτο, ἀσφαλῶς, δὲ σημαίνει ὅτι ἐξαιροῦνται τῆς ἁγιότητος πρόσωπα διακεκριμένα ἢ ταλαντοῦχα, ἀρκεῖ νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ δοθέντα αὐτοῖς τάλαντα κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. Διεβεβαίωσε, μάλιστα, ὅτι οἱ γνωστοὶ καὶ τιμώμενοι Ἅγιοι, οἱ ἀναγνωρισθέντες ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι πολὺ ὀλιγότεροι -ἐλάχιστοι- ἐν σχέσει πρὸς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ καὶ προέτρεψεν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους νὰ ἔχωμεν τὴν ἱερὰν αὐτὴν ἐπιθυμίαν, νὰ ἐγγραφῶμεν εἰς Βίβλον Ζωῆς. 
Ἡ διακονία τῶν ξενοφώνων μελῶν
τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης 
Ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεσίου τῆς Τιμίου Προδρόμου, ἔχων συλλειτουργὸν τὸν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Βλαδίμηρον Rusannen, κληρικὸν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται τακτικῶς τὴν Ὀρθόδοξον Κοινότητα Σμύρνης καὶ δέχεται τὰς ἐξομολογήσεις τῶν σλαυοφώνων πιστῶν. Κατ’ αὐτὴν ἐκκλησιάσθησαν, κυρίως, οἱ σλαυόφωνοι καὶ γεωργιανῆς καταγωγῆς πιστοί, ἡ δὲ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σλαυωνιστί. 
Τέλος, ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν τελεσθεῖσαν ρουμανιστὶ Θείαν Λειτουργίαν ὑπὸ τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Σεργίου Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ρουμανοφώνου Παροικίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως, τὸ Σάββατον, 26 Ἰουνίου ἐ.ἔ., Ἀπόδοσιν τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Κατ’ αὐτὴν ἐκκλησιάσθη καὶ ἡ Εὐγεν. κ. Mioara Ştefan, Γενικὴ Πρόξενος τῆς Ρουμανίας ἐν Σμύρνῃ, καὶ μέλη τῆς Ρουμανικῆς Παροικίας τῆς πρωτευούσης τῆς Ἰωνίας. Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐδέχθη τὴν Γενικὴν Πρόξενον τῆς Ρουμανίας ἐν Σμύρνῃ, παρὰ τῆς ὁποίας ἐνημερώθη περὶ τῶν διαβιούντων εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Σμύρνης Ρουμάνων Ὀρθοδόξων, ἀντηλλάγησαν σκέψεις περὶ τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πνευματικῶν των ἀναγκῶν καὶ κατηρτίσθη πρόγραμμα τακτικωτέρας λειτουργικῆς ἐξυπηρετήσεώς τους εἰς τὴν ἰδίαν αὐτῶν γλώσσαν. Τέλος, ὁ Ποιμενάρχης τῆς Σμύρνης προέστη καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπὶ τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πάντων.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ