10.2 C
Athens
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022

Ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για το τέλος του Ραμαζανίου (Ελληνικά, Αγγλικά,Τουρκικά, Αραβικά)

Ακολουθεί Μήνυμα της Α.Θ.
Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου για το τέλος
 του Ραμαζανίου: 

Τοῖς ἀνά τήν οἰκουμένην
Μουσουλμάνοις ἀδελφοῖς ἡμῶν.

Ἀπευθυνόμεθα ὑμῖν ἐκ τοῦ Κέντρου
τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανοσύνης, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον εὑρίσκεται
ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐδῶ καί σχεδόν δύο χιλιετίας. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ καί ἱστορικοῦ
τόπου, λαμβάνομεν ἀφορμήν ἐκ τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ μηνός τῆς νηστείας τοῦ
Ραμαζανίου διά νά ἐκφράσωμεν τάς ἐνθέρμους εὐλογίας καί τάς εἰλικρινεῖς εὐχάς
μας πρός τούς ἀνά τήν οἰκουμένην Μουσουλμάνους ἀδελφούς μας, καθώς ἑορτάζετε
τό τέλος τῆς νηστείας ἐν μέσῳ χαρᾶς, ἀγάπης καί ἐλπίδος. Ὅπως ἀκριβῶς ἡ νηστεία,
εἷς ἐκ τῶν Πέντε μεγάλων Στύλων τοῦ Ἰσλάμ, ἀποτελεῖ ἱεράν καί κοινήν πρακτικήν
εἰς ὅλας τάς Ἀβρααμικάς θρησκείας, ὡς ὑπενθύμισις τῆς ἀπολύτου ἐξαρτήσεώς μας ἀπό
τόν Θεόν, οὕτω καί τό ἑορτάζειν ἀποτελεῖ σεβασμίαν παράδοσιν ὅλων τῶν
θρησκειῶν, ὡς ἀναγνώρισις τῆς ἀναφορικότητος τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον.

Πόσον ὑπέροχον εἶναι τό γεγονός ὅτι
τό ζωτικόν στοιχεῖον τῆς τροφῆς φέρει ἅπαντας ἐπί τό αὐτό εἰς τήν εὐλογημένην
πρᾶξιν τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν κοινήν τράπεζαν. Ἡ τροφή καθίσταται ἀφορμή ἑορτασμοῦ
καί πηγή πνευματικότητος. Μᾶς φέρει ἐγγύτερον κατ᾽ ἄνθρωπον μετά
τῶν Μουσουλμάνων ἀδελφῶν εἰς κάθε χώραν καί εἰς κάθε ἥπειρον. Μᾶς συνδέει, ὡς
θρησκευτικούς ἡγέτας καί ὡς εὐλαβεῖς πιστούς, ὡς ἄνδρας καί γυναῖκας, ὡς
νέους καί πρεσβυτέρους. Ἐν τοῖς πράγμασιν, ἡ τροφή εἶναι βασική ἀνάγκη δι᾽ ὅλους
ἀνεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων τῶν πλουσίων καί τῶν πτωχῶν, τῶν χορτασμένων
καί τῶν πεινώντων, τῶν ἐχόντων σταθεράν διαμονήν καί τῶν προσφύγων. Ἡ
τροφή εἶναι ἐξ ἴσου οὐσιαστική δι᾿ ὅσους εἶναι ἀσφαλεῖς καί δι᾿ ὅσους ὑποφέρουν,
διά τούς χαίροντας καί διά τούς πενθοῦντας. Πρωτίστως δέ, ἑνώνει τούς ἀνθρώπους
ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, διότι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δέν ὑφίστανται
διακρίσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. 

Πέραν, ὅμως, τῆς τροφῆς καί τῆς
νηστείας, ὑπάρχουν καί ἄλλοι τομείς εἰς τούς ὁποίους δυνάμεθα καί εἴμεθα ὑποχρεωμένοι
νά εὕρωμεν κοινάς παραμέτρους καί ἀγαθάς ἐκφάνσεις τῆς ἀνθρωπίνης ἡμῶν φύσεως. Ἡ
ἀγάπη, ἡ φιλανθρωπία-ἐλεημοσύνη καί ἡ δικαιοσύνη ἀποτελοῦν ἔδαφος κάρπιμον διά
τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν καί πολιτισμικήν συνεργασίαν ἡμῶν πάντων. Ἐνθυμούμεθα
ζωηρῶς τό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη
κατεφίλησαν·» (Ψαλμ. πδ΄, 11), καί διαπιστοῦμεν ἐκ νέου πόσον ἀναγκαῖαι εἶναι αἱ
ἔννοιαι αὗται εἰς τόν σύγχρονον κόσμον μας.

Τό μέγεθος τῆς πραγματικότητος
ταύτης καί ἡ μεγαλοπρέπεια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μᾶς καλοῦν νά μοιρασθῶμεν μαζί
σας τήν ἑόρτιον εὐφροσύνην καί νά σᾶς συγχαρῶμεν διά τήν νηστείαν καί διά τήν ἑορτήν
τοῦ Ραμαζανίου. Εἴθε ὁ αὐτός Θεός νά ἐπιδαψιλεύῃ εἰρήνην εἰς ὅλους τούς
λαούς καί εὐημερίαν εἰς τόν κόσμον.

12 Μαΐου 2021

+ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 

Ἀρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης

καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης

———–

A message
from His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew at the end of Ramadan
follows:

To all our
brothers and sisters in the global Muslim community.

We address
you from the Center of Orthodox Christianity, the Ecumenical Patriarchate,
which resides in Istanbul for almost two millennia. From this holy and
historical place, we take the opportunity of the conclusion of the month-long
fast of Ramadan to express our fervent blessings and heartfelt wishes to
our brothers and sisters in the Islamic religion all over the world, as you
mark the Breaking of the Fast with a celebration of joy, love and hope. Just
as fasting, one of the Five great Pillars of Islam, is a solemn practice
common to all Abrahamic religions, as a reminder of our absolute dependence on
God, feasting is a sacred tradition of all faiths, as a recognition
of our reliance on one another.

How wonderful
it is that the vital element of food brings everyone together in the blessed
act of sharing the common table. Food becomes a source of spirituality and a
cause of festivity. It brings us closer to our Muslim brothers and sisters
in every country and every continent. It connects us as religious leaders and
devout believers, as men and women, and as young and old. In fact, food is a
basic need for everyone, including the rich and poor, the filled and hungry, as
well as the settled and refugee. Food is equally substantial for those who are
safe and those who suffer, for those who rejoice and those who mourn. And,
above all, it unites all people, irrespective of their religious conviction,
because there is no distinction among humans before God.

However,
beyond food and fasting, there are other fields in which we can and we must
find common parameters and benign aspects of our human nature. Love,
philanthropy-mercy and righteousness constitute fertile soil for the peaceful
coexistence and the cultural cooperation of us all. We vividly recall the Old
Testament verse: “mercy and truth have met together; righteousness and peace
have kissed each other” (Ps 85:10), and we realize anew how necessary these
notions are in our contemporary world.

It is the
magnitude of this reality and the magnificence of God’s love that call us to
share with you the festal joy and to congratulate you for the fast and feast of
Ramadan. May that same God bring peace to all peoples and prosperity to the
world.

On May 12,
2021

+ B A R T H O
L O M E W

Archbishop of
Constantinople-New Rome

and
Ecumenical Patriarch

————-

Ramazan Bayramı kutlaması

İslâm Alemindeki tüm
kardeşlerimize,

Ortodoks Hristiyanlığının merkezi
olan ve yaklaşık iki bin senedir İstanbul’da bulunan bu kutsal ve tarihi
mekândan, oruç döneminin tamamlanması vesilesi ile, Ramazan Bayramını neşe,
sevgi ve umutla kutlayan yeryüzündeki tüm Müslüman kardeşlerimize en içten
tebriklerimizi ve samimi dileklerimizi ifade ederiz.

İslâm’ın beş temel şartından biri
olan “oruç”, Hz. İbrahim’den gelen tüm dinlerde Tanrı’ya mutlak tabiiyetimizin
bir hatırlatıcısı olan kutsal ve ortak bir uygulamadır. Bu nedenle, bütün
dinlerde bayramların kutlanması birbirimize olan güveni gösteren mukaddes bir
gelenektir.

Hayat için vazgeçilmez bir öğe
olan besin, ortak bir sofrayı paylaşmak gibi kutsal bir eylemle herkesi bir
araya getirmesi ne kadar da muhteşem bir olaydır!

Tanrı’nın bu nimeti maneviyat için kaynak,
kutlama için vesile haline gelir. Bizi, her kıtadaki ve her ülkedeki Müslüman
kardeşlerimize daha da yakınlaştırır, dini liderler, inançlı kişiler, kadın ve
erkek, genç ve yaşlı olarak birleştirir.  

Gıda, zenginler ve  fakirler,
toklar ve açlar, yerleşik ve göçmenler dahil,  istisnasız herkes için
temel bir ihtiyaç olarak eşit derecede önem taşır. Güvende olanlar için de, acı çekenler için de,
mutlu olanlar ve yas tutanlar için de bu böyledir. Ancak, her şeyden önce herkesi
dini inançlarından bağımsız olarak birleştirir. Çünkü Tanrı’nın nezdinde
insanlar arasında ayrım bulunmaz.

Besin ve orucun yanısıra, ortak parametreler ve
insan tabiatımızın müspet yönlerini keşfedebileceğimiz ve bunun zaruri olduğu
başka alanlar da mevcuttur. Koşulsuz sevgi, insan sevgisi, yardımseverlik ve
adalet; hepimizin barış içinde birlikte yaşaması ve kültürel işbirliği için
verimli bir zemin oluşturur. Bu bağlamda, Eski Ahit’teki bir sözü
hafızalarımızda tazeliyor ve anlamının çağdaş dünyamız için ne kadar gerekli
olduğunu yeniden idrak ediyoruz: “Sevgiyle sadakat buluşacak, doğrulukla
esenlik örtüşecek”  (Mezmur 85:10).

Bu gerçekliğin boyutu ve Tanrı sevgisinin
azameti, bizleri bayram coşkusunu  paylaşmaya, orucunuzu ve Ramazan
Bayramınızı içtenlikle tebrik etmeye davet ediyor. Tek olan Tanrı’nın bütün
dünya halklarına ve tüm insanlığa ziyadesiyle barış ve refah getirmesi için
duacıyız.

Ekümenik Patrik I. Bartholomeos

12 Mayıs 2021

____________

من البطريركية المسكونية تبريكات وتهاني بمناسبة شهر رمضان

إلى جميع الأخوة والأخوات في المجتمعات الإسلامية حول العالم

نتوجه إليكم بهذا الخطاب من مركز المسيحية الأرثوذكسية، البطريركية
المسكونية، ومقرّها اسطنبول منذ حوالي ألفي عام. من هذا المكان المقدس والتاريخي، نتقدم
لإخوتنا وأخواتنا المسلمين في جميع أنحاء العالم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة ختام
شهر رمضان المبارك، وإنهاء شهر الصوم بالاحتفال في أجواء من الفرح والحب والأمل. الصوم،
وهو أحد أركان الإسلام الخمس، ممارسة مشتركة بين كافة الأديان السماوية، كتذكير باعتمادنا
الكلي على الله، وكذلك الأمر بالنسبة للعيد فهو من العادات المقدسة لدى كافة المعتقدات،
كاعتراف على اعتمادنا على بعضنا البعض.
كم هو جميل أن العنصر الأساسي في حياتنا، الطعام، يجمع كافة الناس على طاولة مشتركة
لمشاركة هذه البركة، ليصبح الطعام مصدر للروحانية وسبب للاحتفاء. الطعام يقربنا أكثر
من أخوتنا وأخواتنا المسلمين في كل بلد وفي كل قارة. ويربط بيننا نحن القادة الدينيين
والمؤمنين الأوفياء، رجالاً ونساءً، شيوخًا وشبابًا. بالتأكيد، الطعام حاجة أساسية
لكل إنسان، بمن فيهم الغني والفقير، المكتفي والجائع، وأيضًا المستقر واللاجئ. الطعام
مهم بنفس القدر لهؤلاء الذين يشعرون بالأمان وهؤلاء الذين يعانون، ولمن يحتفل ولمن
يعيش حالة عزاء، والأهم من كل ذلك أن الطعام يجمع كل الناس، بغض النظر عن معتقداتهم
الدينية، لأنه لا فرق بين البشر أمام الله تعالى.
إلا أنه علينا كبشر أن نجد معايير مشتركة وأوجه سليمة أخرى تجمعنا، غير الطعام والصوم،
في مجالات أخرى من طبيعتنا البشرية. هنالك أمور مثل الحب والإحسان والرحمة والبرّ تشكل
تربة خصبة للتعايش السلمي والتعاون الثقافي بيننا جميعًا. يسرنا أن نذكر بفقرة من العهد
القديم تقول: “الرحمة والحق التقيا، والبر والسلام تلاثما” (مز 85:10)، ونكتشف من جديد
كم أن هذه المفاهيم هامة في هذا العصر.
إن أهمية هذه الحقيقة وعظمة حب الرب يدعوننا لمشاركتكم الفرح بالعيد وتهنئتكم بصوم
رمضان والعيد الذي يليه. دعاؤنا أن يهدي الرب كافة الشعوب السلام والازدهار في العالم.

بتاريخ 12 مايو 2021
+بارثولوميو
قداسة مطران القسطنطينية- روما الجديدة والبطريرك المسكوني

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ