test
26.9 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ (ΦΩΤΟ)

Η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε σήμερα, Πέμπτη της Διακαινησίμου, 6 Μαΐου 2021, στον πανηγυρίζοντα, με το Ιουλιανό ημερολόγιο, Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Πύλης Αδριανουπόλεως. 
Μετά την Απόλυση ο Παναγιώτατος απένειμε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου στον Γεωργιανής καταγωγής Ιερομ. Ηλία Jinjolava, Προϊστάμενο του Ι. Ναού και υπεύθυνο για τη Γεωργιανή παροικία της Πόλεως. 
Εκκλησιάστηκαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ιωακείμ, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αλικαρνασσού κ. Αδριανός, ο Πρέσβης της Γεωργίας στην Άγκυρα, Εξοχ. κ. Γεώργιος Janjgava, καθώς και σημαντικός αριθμός πιστών από τη Γεωργιανή παροικία, με αυστηρή τήρηση των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. 
Η ομιλία του Παναγιωτάτου 
“Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος, του οποίου την μνήμην σήμερα επιτελούμεν, κατά το Ιουλιανόν ημερολόγιον, και επ᾽ ονόματι του οποίου τιμάται ο Ιερός ούτος Ναός Πύλης Αδριανουπόλεως, μας συνεκάλεσεν εδώ, παρά τα αρχαία τείχη της Πόλεως, σήμερα, Πέμπτην της Διακαινησίμου, μέσα σε ανοιξιάτικη και αναστάσιμη ατμόσφαιρα, όπου όλα είναι ανθισμένα και γιορτινά, διά να αναπέμψωμεν δόξαν, αίνον και ευχαριστίαν εις τον Αναστάντα Χριστόν και Κύριον της δόξης”, είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Παναγιώτατος και συνέχισε: “Αυτή η πίστις μας εις την Ανάστασιν, αυτή η βεβαιότης διά την κυριότητα του Ιησού επί της ζωής μας και επί της ιστορίας του κόσμου, μάς συνετήρησεν επί τόσους αιώνας και υπήρξεν η δύναμις και το μάννα, το οποίον έθρεψε τας γενεάς των προγόνων μας εις την προσπάθειάν των να διασώσουν τα ιερά και τα όσιά του Γένους. Και σήμερα, εμφορούμενοι υπό της αυτής αμετακινήτου πίστεως και βεβαιότητος, επελέξαμεν την Κοινότητα Πύλης Αδριανουπόλεως διά την πρώτην ποιμαντορικήν επίσκεψίν μας μετά τας αγίας ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδος, τας οποίας εβιώσαμεν εν κατανύξει και πνευματική αγαλλιάσει εις τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, μαζί με τα μέλη της Πατριαρχικής Αυλής και ολίγους εκκλησιασθέντας πιστούς, λόγω των νέων μέτρων διά τον περιορισμόν της φονικής πανδημίας του κορωνοιού. 
Η Κοινότητά σας, λοιπόν, έχει εφέτος το προνόμιον να κηρύττη πρώτη, υπέρ τας άλλας Κοινότητας της καθ᾽ ημάς Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής, την Ανάστασιν του Κυρίου και να την μεταδίδη, διά του Πατριάρχου σας, εις όλην την Πόλιν, και από αυτήν, εις όλας τας πόλεις, εις όλον τον κόσμον. Η Ανάστασις είναι το κατ᾽ εξοχήν άγγελμα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Αυτήν διακηρύττει και αυτήν μεταδίδει προς πάντας η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως όχι μόνον σήμερα, όχι μόνον κατά την αναστάσιμον περίοδον του Πεντηκοσταρίου, αλλά δώδεκα μήνας το έτος, «διά δόξης και ατιμίας, διά δυσφημίας και ευφημίας», αδιαλείπτως μαρτυρούσα την αλήθειαν, ότι «ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται»”. 
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Πατριάρχης επεσήμανε: 
“Η επιλογή της Κοινότητός σας, εκ μέρους της ημών Μετριότητος, διά την σημερινήν προσκυνηματικήν μας επίσκεψιν δεν συνδέεται μόνον με την πανήγυριν του Τροπαιοφόρου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, προς τιμήν του οποίου η μεγάλη ευσέβεια και αγάπη των Ορθοδόξων πιστών της Πόλεως έκτισε, μόνον εδώ εις την περιοχήν της περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, τέσσαρες ναούς, συμπεριλαμβανομένου και του πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, αλλά και με την μεγάλην αγάπην του Πατριάρχου σας διά την ενταύθα Γεωργιανήν Κοινότητα. Η μεγάλη αυτή στοργή, ποιμαντική ευθύνη και πατρική μέριμνά μας διά τα εκ Γεωργίας καταγόμενα τέκνα μας, μάς ωδήγησεν εις την απόφασιν να παραχωρήσωμεν τον παρόντα Ιερόν Ναόν Πύλης Αδριανουπόλεως, ο οποίος τιμάται επ᾽ ονόματι του προστάτου και της Γεωργίας, της αγαπημένης σας χώρας, διά την εξυπηρέτησιν των λειτουργικών και λατρευτικών αναγκών της Κοινότητός σας. 
Είμεθα ευγνώμονες προς τον Άγιον Γεώργιον διά την παρούσαν ευφρόσυνον σύναξιν, διότι αυτή μας έδωκε την ευκαιρίαν να συμπροσευχηθώμεν, να ψάλωμεν όλοι από κοινού το «Χριστός ανέστη». Τώρα δε, μάς παρέχει την δυνατότητα να ανανεώσωμεν τον πασχάλιον χαιρετισμόν που απευθύναμεν προσφάτως διά μέσου μεγάλου γεωργιανού τηλεοπτικού δικτύου προς τον φίλτατον και σεβάσμιον αδελφόν Μακαριώτατον Καθολικόν Πατριάρχην πάσης Γεωργίας κ. Ηλίαν, και προς τον ιδιαιτέρως ευσεβή γεωργιανόν λαόν, και να συμπληρώσωμεν αυτό το μήνυμά μας με ολοθέρμους και ολοκαρδίους προσρήσεις διά την πανήγυριν του Αγίου. Η εορτή αυτή είναι μία ακόμη αψευδής μαρτυρία των αρρήκτων δεσμών μεταξύ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Γεωργίας, καθώς ο Μεγαλομάρτυς Τροπαιοφόρος Γεώργιος δεν είναι μόνον ο προστάτης Άγιος της Γεωργίας, αλλά και ο Μικρασιάτης πάτρωνας του εν Φαναρίω πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού”. 
O Παναγιώτατος αναφέρθηκε και στον νέο Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, π. Ηλία, στον οποίο εξέφρασε τις συγχαρητήριες ευχές του για το έργο που επιτελεί στην Κοινότητα που του εμπιστεύθηκε η Μητέρα Εκκλησία. 
“Χαιρόμεθα που κατά την σημερινήν χαρμόσυνον ημέραν, επραγματοποιήθη και η χειροθεσία εις Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου του Ιερατικώς Προϊσταμένου της Κοινότητός σας, ο οποίος σήμερα άγει και τα γενέθλιά του. 
Οσιολογιώτατε και αγαπητέ π. Ηλία, 
Διά του οφφικίου που μόλις έλαβες τιμάται η ιερατική και ποιμαντική διακονία σου από την χειροτονίαν σου εις πρεσβύτερον την 12ην Ιουλίου 2020 μέχρι σήμερα. Όλο αυτό το διάστημα αφιερώθης ψυχή τε και σώματι εις την εκκλησιαστικήν σου κοινότητα και ηγωνίσθης διά την πνευματικήν πρόοδον και την ενότητά της. Είναι βέβαιον ότι η λιπαρά θεολογική σου παιδεία σε βοήθησεν εις το έργον σου. Ήγγισες τας ψυχάς των ενοριτών σου. Δεν ανέμενες να έλθουν εκείνοι εις σε, αλλά τους ανεζήτησες εσύ, με ειλικρινή αγάπην, διάκρισιν και σεβασμόν. Και ανεδείχθης άξιος κατά πάντα κληρικός της Μεγάλης Εκκλησίας. Δι᾽ όλους αυτούς τους λόγους, προάγεσαι σήμερα επαξίως εις Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου. Σε συνοδεύουν αι ευχαί του Πατριάρχου σου και της περί ημάς τιμίας Ιεραρχίας. Έχεις και την εκτίμησιν και την αφειδώλευτον αγάπην των μελών της Πατριαρχικής Αυλής. 
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του συνεχάρη τον Εντιμ. κ. Ηλία Γιόφογλου, Πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, “η οποία αγωνίζεται εν μέσω πολλών δυσχερειών να κρατήση άσβεστον την φλόγα του λύχνου του σκηνώματος τούτου της δόξης Κυρίου, καθώς και πάντας τους βοηθούντας, ηθικώς και υλικώς, την Επιτροπήν εις το λίαν υπεύθυνον έργον της. Ο Αναστάς Λυτρωτής και Θεός ημών να σας ευλογή, ταίς πρεσβείαις του Αγίου Γεωργίου!“. 
Στην αντιφώνησή του ο νέος Αρχιμανδρίτης κ. Ηλίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Παναγιώτατο για την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία της σημερινής χειροθεσίας του, αλλά και για όλη την πατρική του αγάπη και στοργή, καθώς και για το διαρκές ενδιαφέρον του για την Γεωργιανή παροικία της Πόλεως, και του προσέφερε ως αναμνηστικό ενθύμιο της επισκέψεώς του ένα χειροποίητο θυμιατό Γεωργιανής κατασκευής και τεχνοτροπίας.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ