test
26.9 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: VEGGIE-BURGER

VEGGIE-BURGER 
(Εἰς μνήμην Θεοδωρουπόλεως Γερμανοῦ) 
ὑπὸ

Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 

 “Ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει”. 
(Ρωμ. 14, 2) 
Ὅπως εἶναι γνωστόν, ζῶμεν εἰς μίαν ἐποχὴν χρονικῶς τῆς ταχύτητος καὶ ἐνίοτε μάλιστα τῆς ἰλιγγιώδους. Τοῦτο δὲ ὀφείλεται ἐν πολλοῖς εἰς τὴν σύγχρονον τεχνολογίαν, διὰ τῆς ὁποίας τὰ πάντα ἀλλάσσουν. Οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν ὀλιγωτέραν ἐργασίαν, περισσότερον χρόνον καὶ περισσότερα κέρδη. Δὲν ἔχουν χρόνον. Εἰς τὴν Γερμανίαν ὁ χαιρετισμὸς ἀκόμη τῶν συνταξιούχων εἶναι “οὐδεὶς χρόνος” (keine Zeit)! Δὲν ἔχουν ὅμως χρόνον δι’ ὅλα ἢ δι’ ὀλίγα, ἐνῶ διαθέτουν πολὺ δι’ ἄλλα, δὲν ἔχουν πάντοτε ἢ ἐνίοτε λόγῳ ποικίλων αἰτίων (ἀπαλλαγὴ ἔκ τινος, ραστώνης, ποικίλων ὑποχρεώσεων κ.ἄ.), δι’ ὅλους ἢ ὀλίγους, ἐκτὸς ἐὰν ψεύδονται! Τί νὰ εἴπει δέ τις διὰ τούς “νεολαίους”, οἱ ὁποῖοι ἀναπαύονται ὁλόκληρον τὴν ἡμέραν μὲ ἕν “τρυβλίον” καφέ -διότι δὲν ἔχουν νὰ πληρώσουν- εἰς τὰς καφετέριας, “μπλαμπλαντίζοντες” καὶ λύοντες τὰ προβλήματα τοῦ κόσμου; 
Οὕτως τὰ πάντα εἶναι ἕτοιμα ἢ προκατασκευασμένα: Φαγητά, ἐνδύματα, κατοικίαι αἱ ὁποῖαι ὡς οἱ οὐρανοξύσται φύονται ὡς μανιτάρια, ἐντὸς μικροῦ διαστήματος κλπ. Καὶ αἱ πάμπολλαι διαφημήσεις ὠθοῦν ἐκνευριστικῶς τοὺς ἀνθρώπους διὰ νὰ μὴν ἀπωλέσουν εὐκαιρίαν τινὰ δῆθεν προσιτὴν καὶ ἀρίστης ποιότητος! 

Τοιουτοτρόπως ἦτο πολὺ φυσικὸν νὰ ἐμφανισθοῦν πρὸ ἱκανῶν ἐτῶν καὶ δι’ ἓν σοβαρώτατον θέμα ὡς ἡ διατροφὴ τοῦ ἀνθρώπου, τὰ οὕτω καλούμενα “γρήγορα φαγητά”, δῆλα δὴ ταχυφαγεῖα (Fast food) ἐντὸς τῆς ὁμάδος τῶν ἑτοίμων τοιούτων, ἐξικνούμενα εἰς τὰ φαγητὰ πακέτου, τοῦτ’ ἔστιν τροφοδιανομήν (Delivery) ἰδίως σήμερον, τὴν ἐποχὴν τοῦ ἐπαράτου κορωνοϊοῦ, παρὰ τὰς συνέπείας των. 
Τί λοιπὸν εἶναι τὸ Fast food τοῦτ’ ἔστιν τὰ διάφορα (Ham-Weggie-Cheese-Fish-Burger), τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἕνα ἀφρᾶτον ψωμάκι, φύλλα σαλάτας, φέτες ντομάτας, ἀγγουριοῦ, κέτσαπ σάλτσας καὶ ἑνὸς μπιφτεκίου. Αὐτὰ τὰ ὁποῖα ψήνονται εἰς τὴν σχάραν ροδοκόκκινα ἔξωθεν καὶ λαχταριστά! ἐνῶ εἶναι ροδόχροα ἐλαφρῶς ἐσωτερικῶς. Ὅμως εἶναι ἀπορριπτέα μετὰ ἀπὸ ὀλίγης ὥρας ἐξωτερικὴν παραμονήν, λόγῳ τῶν ἐντὸς αὐτῶν ἐμπεριεχομένων ὑλικῶν (Ἰ. Παππᾶς). 
Πάντως διαρκῶς περισσότεροι ἄνθρωποι ἀποφεύγουν τὸ κρέας, διότι ἐξωθεῖ τὴν κλιματικὴν ἀλλαγήν, ὅπως καὶ τὸ λίπος τὸ ὁποῖον εἶναι ἐπιζήμιον διὰ τὴν ὑγίειαν. Ὅμως οὐχὶ ἕκαστος ἐπιθυμεῖ νὰ στερηθεῖ τὴν ἀπολαυστικὴν γεῦσιν τοῦ κρέατος καταλλήλως προετοιμαζομένου, τὸ ὁποῖον ἐκζητεῖ ὁ ὀργανισμὸς καὶ τὸν ἐνισχύει, ἡ παντελής του δὲ ἔλλειψς δύναται νὰ τὸν ὁδηγήσει ἀκόμη καὶ εἰς παραλήρημα. Ὡς ἐκ τούτου ἡ βιομηχανία τροφίμων “ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα”! παρὰ τά “μπιφτεκάκια” ἐκ λαχανικῶν, ἐλάνσαρε καὶ πληθώραν ἐδεσμάτων ἀναπληρωματικῶν, μὲ βάσιν τὰ λαχανικά, τὰ ὁποῖα ὑπόσχονται ἄρωμα τυπικὸν κρέατος καὶ προσομοιάζον πρὸς αὐτό. Οὕτως χρησιμοποιεῖ χυμοὺς τεύτλων, ἀπατηλὰ κατασκευάσματα “οὐχὶ ὀνείρων ἀπατηλῶν” ἀλλὰ π.χ. αἵματος διὰ τὰ Veggie-Burger κ.ἄ. Ἂς μὴ λησμονῶμεν ὅτι ζῶμεν εἰς τὴν ἐποχὴν τῶν ὑποκαταστάτων, ἀκόμη καὶ εἰς τὰ φάρμακα! Διότι εἶναι καὶ ἐφθηνότερα. 
Συνιστῶνται λοιπὸν τὰ ἐδέσματα αὐτὰ διὰ τῆς διαρκῶς ἐξαπατούσης τοὺς ἀνθρώπους μερκαντιλιστικῆς καὶ ἄλλης νοοτροπίας; Εἶναι καλύτερα διὰ τὴν ὑγίειαν των καὶ τὸ κλίμα; Ἀναμφιβόλως δὲ τώρα δὲν θὰ ὑποφέρουν τὰ ζῶα, ἀλλὰ δημιουργοῦν, ὅπως καὶ ἕτεραι ἀναπληρωματικαὶ λύσεις, νέα προβλήματα, ὡς τὴν ἄνοδον τῆς χοληστερίνης, τῆς φερριτίνης εἰς τὸ αἷμα καὶ ἄλλα, ὅπως τὰ ὄσπρια (φασόλια, φακή, σόγια) καὶ τὰ μπιζέλια. Ὅμως εἶναι γνωστὸν ὅτι τὰ πρόσθετα εἰς τὰ Weggie-burger εἶναι ἀπαραίτητα διὰ τὴν κρεατοεξομοίωσιν αὐτῶν. Ἐξ ἑτέρου, ἡ καλλιέργεια τῶν λαχανικῶν δὲν ἀπαιτεῖ μεγάλας ἐκτάσεις διὰ τὴν διατροφὴν τῶν ζώων καὶ ἰδίως τῶν βοῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκπέμπουν μεγάλας ποσότητας ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου καὶ δὴ μεθανίου, τὴν καταστροφὴν καὶ ξύλευσιν δασῶν, καὶ μεγάλας ποσότητας ὕδατος. 
Πολλὰ δὲ ἐξ αὐτῶν τυγχάνουν οὐχὶ λογικά, διὰ τοῦτο χρειάζεται μεγάλη προσοχὴ εἰς τὰ πρόσθετα καρυκεύματα καὶ ὑλικά. Δέον δὲ νὰ ἀναφερθεῖ -καὶ τοῦτο λίαν ἐνδιαφέρον- ὅτι, ὡς πρὸς τὸ λίπος καὶ τὰς θερμίδας δὲν διαφέρουν τὰ Burger τῶν λαχανικῶν ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν κρεάτων. Ἐπίσης τὸ ὅτι τὰ λαχανικὰ εἶναι ὑγιέστερα διότι διάκεινται φιλικῶς πρὸς τὰ ἔντερα, ἔχοντα πολλὰς φυτικὰς ἵνας. 
Ἄρα ἡ χρῆσις αὐτῶν εἶναι μία καλὴ ἐναλλαγὴ τοῦ κρέατος, τὸ ὁποῖον ὅμως δὲν ἀπαιτεῖται νὰ ἐξοβελισθεῖ παντελῶς ἀπὸ τὸ διαιτολόγιον. Ἡ βρῶσις λοιπὸν ἑνὸς Hamburger κατὰ μῆνα δὲν δύναται νὰ δημιουργήσει πρόβλημα συνειδησιακόν (S. Schwartau)1. Ἄλλωστε καὶ οἱ χορτοφάγοι δὲν εἶναι πάντοτε ὑγιέστεροι τῶν ἄλλων! Ἄς ἀφήσωμεν τὸ ὅτι τὰ πάντα εἶναι μολυσμένα, ἀήρ, χῶμα, ὕδωρ, προστιθεμένων καὶ τῶν χημικῶν λιπασμάτων καὶ τῶν ὁρμονῶν καὶ εἰς τὰ οὕτω καλούμενα δῆθεν “ὀργανικὰ ἢ βιολογικὰ προϊόντα”, τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ ἀκριβότερα. 
Διὰ ταῦτα “Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολύς, μηδεὶς ἐξέλθῃ πεινῶν”. Ἐπιλέξατε καὶ λάβετε. “Δωρεὰν γὰρ ἐλάβετε, δωρεὰν δότε”!
_______________________

1. U. Scheffer, Lieber ohne Fleisch, Publik-Forum ἀρ. 22 (2020) 16.

Σχετικά άρθρα

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ