test
36.4 C
Athens
Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ

Τὴν Παρασκευὴ 27η Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε σὲ διαδικτυακὴ μορφὴ ἡ 15η Συνάντηση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου μὲ θρησκευτικοὺς ἡγέτες. Αὐτὴ ἡ ἐτήσια Συνάντηση ἀφιερώθηκε στὸν εὐρωπαϊκὸ τρόπο ζωῆς, εἰδικὰ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν πιεστικῶν προκλήσεων τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τῶν τρομοκρατικῶν ἀπειλῶν καὶ τῆς μετανάστευσης. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη τοιούτου εἴδους Συνάντηση ποὺ φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀντιπρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Μαργαρίτη Σχοινᾶ. Στὴν Συνάντηση ἦταν παροῦσα ἐπίσης ἡ κυρία Roberta Metsola, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ποὺ διορίστηκε μόλις πρὸ μιᾶς ἑβδομάδας ὡς ὑπεύθυνη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιὰ τὸν Διάλογο μὲ θρησκευτικοὺς φορεῖς στὴν ΕΕ. Ἡ ᾽Επιτροπὴ τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (CROCEU) ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο). 
Στὴν ἀρχὴ τῆς Συναντήσεως αὐτῆς ὁ Ἀντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινᾶς ἀνέφερε, ὅτι αὐτὴ ἡ Συνάντηση-Διάλογος εἶναι μία νέα ἀρχὴ στὸ πλαίσιο τοῦ νέου Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιὰ ἕναν πιὸ στενὸ καὶ ἐλπίζουμε πιὸ τακτικὸ Διάλογο μὲ θρησκευτικοὺς φορεῖς σὲ ὁλόκληρη τὴν εὐρωπαϊκὴ ἥπειρο, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητος σὲ τόσο δύσκολη περίοδο ὅπως αὐτὴ ποὺ διανύουμε σήμερα. Σημειώνοντας μὲ εὐγνωμοσύνη τὴν τεράστια συμβολὴ τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στὴν ὑπερνίκηση τῶν πολύπλευρων ἐπιπτώσεων τῆς πανδημίας, ὁ κύριος Σχοινᾶς παρεκάλεσε περισσότερες φορὲς τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες ποὺ ἦταν παρόντες, νὰ συνεχίσουν τὶς προσπάθειές τους πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. 

Στὸν ἴδιο τόνο, ἡ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κυρία Roberta Metsola ἐπεσήμανε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ συμβολὴ τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων στὴν κοινωνία ἦταν πάντοτε πολὺ σημαντικὴ καὶ ἔγινε πιὸ ὁρατὴ περισσότερο στὸ πλαίσιο τῆς πανδημίας. 
Τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Συνάντηση αὐτὴ ἐξεπροσώπησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο), ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐξ ὀνόματος τῆς CROCEU. Στὴν παρέμβασή του ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας ἀνέφερε, ὅτι ἡ συνεχιζόμενη πανδημία ἔχει πολὺ ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο στὴν λατρευτικὴ ζωὴ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη. «Οἱ ὑπεύθυνοι ποὺ λαμβάνουν ἀποφάσεις θὰ πρέπει νὰ λαμβάνουν συνεχῶς ὑπ᾽ ὄψη τους τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ λατρευτικὴ ἐμπειρία εἶναι μία πρώτη καὶ σημαντικὴ ἐμπειρία ποὺ διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στὴν διασφάλιση τῆς εὐημερίας τῶν κοινωνιῶν μας. Ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτὸ νομίζω ὅτι πρέπει νὰ τονίσουμε τὴν ἀνάγκη γιὰ μιὰ βαθύτερη συζήτηση, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ μία σωστὴ ἰσορροπία μεταξὺ τῶν προστατευτικῶν μέτρων καὶ τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἰδίως τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας». Στὴν συνέχεια ἀναφέρθηκε στὴν ἐκπαίδευση – καὶ ἰδιαιτέρως στὴν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση – ὡς τὸ πιὸ ἀποτελεσματικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν πρόληψη τοῦ φανατισμοῦ καὶ τῆς τρομοκρατίας. Προέτεινε μάλιστα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τὴν ἐπανασύσταση τῆς χρηματοδότησης προγραμμάτων ἀνταλλαγῆς ποὺ θὰ ἐπιτρέπουν στοὺς νέους νὰ γνωρίσουν καλύτερα ὁ ἕνας τὸν ἄλλον στὴν θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστική τους παράδοση. Τέλος γιὰ τὸ θέμα τῆς μετανάστευσης, ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀθηναγόρας πρότεινε μία ἰσορροπημένη προέγγιση, ποὺ θὰ ἦταν ἐναρμονισμένη μὲ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἐνῶ ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἡ ΕΕ καταγγέλει καὶ καταπολεμᾶ τὸ διαρθρωμένο κακό, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὑφίσταται ἡ ἐμπορία ἀνθρώπων, μία δραστηριότητα ποὺ δυστυχῶς εὐδοκιμεῖ πολὺ ἄσχημα, μὲ τὴν μετεγκατάσταση πληθυσμών κοντὰ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ πέραν αὐτῆς. «Πρέπει ἐπίσης νὰ βοηθήσουμε τοὺς νεοεισερχόμενους νὰ ἐνσωματωθοῦν στὶς νέες χῶρες τους, νὰ μάθουν τὴν τοπικὴ γλῶσσα καὶ νὰ συμβάλουν στὴν κοινωνικὴ ζωή. Τὸ χειρότερο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συμβῇ εἶναι νὰ καταλήξουν νὰ ζοῦν σὲ γκέτο. Πρέπει νὰ τὸ ἀποφύγουμε μὲ κάθε κόστος, διότι πολὺ συχνὰ ὁδηγεῖ ἀκριβῶς στὸν φανατισμὸ καὶ τὴν τρομοκρατία» κατέληξε. 
Ἡ Συνάντηση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου μὲ θρησκευτικοὺς ἡγέτες στὴν Εὐρώπη ἀντιπροσωπεύει τὸ ἐτήσιο ἀποκορύφωμα τοῦ ἀνοικτοῦ, διαφανοῦς καὶ τακτικοῦ Διαλόγου μεταξὺ θεσμικῶν ὀργάνων τῆς ΕΕ καὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων. Ἀπὸ τὸ 2009, αὐτὸς ὁ Διάλογος θεσμοθετήθηκε στὴν ἴδια Συνθήκη γιὰ τὴν λειτουργία τῆς ΕΕ (ἄρθρο 17). Πραγματοποιοῦνται καὶ ἄλλες ἐπὶ μέρους συναντήσεις ὅλο τὸ χρόνο, σὲ ἐπίπεδο ἐμπειρογνωμόνων τοῦ ὑπὸ ἐξέταση τομέα. Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις οἱ θρησκευτικοὶ ἐκπρόσωποι ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκφράσουν τὴ γνώμη τους γιὰ τὰ καίρια ζητήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὰ θεσμικὰ ὄργανα τῆς ΕΕ. 
Κατάλογος τῶν συμμετασχόντων 
1. Metropolitan ATHENAGORAS, Representative of the Ecumenical Patriarchate in Belgium, The Netherlands and Luxembourg 
2. Prof. Dr. Heinrich BEDFORD-STROHM, Bishop of Bavaria and Chairman of the Council of the Evangelical Church of Germany (EKD) 
3. Mr Abdassamad EL YAZIDI, Secretary General of the Central Council of Muslims, Germany 
4. Mr Albert GUIGUI, Chief Rabbi of Brussels and Permanent Representative at Conference of European Rabbis. 
5. Cardinal Jean-Claude HOLLERICH, Archbishop of Luxembourg, President of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE) 
6. Rev. Christian KRIEGER, President of the Reformed Protestant Church of Alsace and Lorraine, President of the Conference of European Churches (CEC) 
7. Rev. Dr. Saru SAARINEN, Lutheran Church of Finland
8. Bishop Youssef SOUEIF, Archbishop of the Maronites in Cyprus

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ