13.3 C
Athens
Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 2022

ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΜΟΔΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της πανσόφου σήμερα και ανάβουμε ένα κερί στο …κρυμμένο Αγίασμα της Αγίας Αικατερίνης στο Μόδι της Χαλκηδόνος. 
Φροντισμένο το Αγίασμα, με την εικόνα της Αγίας Αικατερίνης να δεσπόζει. 
Το οίκημα πάνω από το Αγίασμα έγινε το εστιατόριο ενός Ρωμιού (γνωστός ως Κώτσος, εξ’ ου και το σημερινό όνομα του μαγαζιού, Koço). 
Στο Αγίασμα συρρέουν καθημερινά πιστοί από διάφορες θρησκείες, έχει δηλ. ένα διαθρησκειακό προσκυνηματικό χαρακτήρα. 
Η πρόσφατη ανακαίνιση του Αγιάσματος (2014) έγινε μερίμνη του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου, ο οποίος σε σχετικό κείμενό του μας πληροφορεί: 
Οὕτω ἐκαθαρίσθη τὸ μαρμάρινον προαύλιον μετὰ τῆς κλίμακος τῆς εἰσόδου τοῦ Ἁγιάσματος, ἐτοποθετήθησαν νέαι τινὲς κουπασταὶ ἐξ ἀνοξειδώτου, διηυρύνθη ἡ εἴσοδος αὐτοῦ κάτωθεν ὡς πρὸς τὸ ὕψος (πρβλ. τὸ “στενὴ ἡ πύλη ἡ εἰσάγουσα εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν” [Ματθ. 7, 14] ), ἐκαθαρίσθη ριζικῶς ὁ καστανογκρὶ χρώματος τεχνητὸς βράχος ἐκ τῶν μεταγενεστέρων ἐπιχρισμάτων, ὁ ὁποῖος περικλείει δεξαμενὴν ὕδατος τοῦ Ἁγιάσματος, ἐμαρμαροστρώθη τὸ δάπεδον αὐτοῦ, ἀνενεώθη ἠ ἠλεκτρικὴ καὶ ὑδραυλική του ἐγκατάστασις, ἐγκατεστάθη ἐξαερισμός, ἀνενεώθη ἡ σιδηρᾶ θύρα εἰσόδου καὶ ἐπεδιορθώθη ἡ ὡσαύτως σιδηρᾶ κλίμαξ καθόδου πρὸς αὐτὸ καὶ ἐβάφησαν ταῦτα, ἐχρίσθησαν διὰ κονιάματος καὶ ἐβάφησαν οἱ τοῖχοι, ἐκαθαρίσθησαν αἱ μαρμάριναι ἐπενδύσεις τῶν τοίχων καὶ συνετηρήθησαν μία ὑάλινη καὶ δύο μετάλλιναι κανδῆλαι, προσετέθη εἷς νέος νέος μπρούντζινος πολυέλαιος καὶ ἀνενεώθησαν τὰ ντουλάπια τῶν φυλασσομένων ἑξήκοντα ἕξη ἱ. εἰκόνων. Ἐκαθαρίσθησαν αὐταὶ προχείρως καὶ πέντε ἐξ αὐτῶν (Ἁγ. Αἰκατερίνα, Ἅγ. Γεώργιος, Ἅγ. Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη, Εὐαγγελισμὸς καὶ Δημιουργία τοῦ κόσμου) ἀπεστάλησαν πρὸς συντήρησιν. Τέλος ἐτοποθετήθησαν μία ἀναγνωριστικὴ ἐκ μπρούντζου καὶ μία ἀναμνηστικὴ μαρμάρινη πλάξ. Ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν φέρει τὴν ἐπιγραφήν: AYA EKATERINA AYAZMASI / Ι. ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ καὶ εὑρίσκεται ἄνω τῆς εἰσόδου αὐτοῦ, ἐνῶ ἡ δευτέρα ἄνωθεν τῆς βρύσεως: Χ / +ΤΟ Ι. ΑΓΙΑΣΜΑ / ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΣ / ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ / ΕΠΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ+ / ͵ΒΙΔ´ (2014). Κάτωθεν δὲ αὐτῆς ὑπάρχει ἡ παλαιοτέρα: ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ Τῼ 1950. 

Ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν προεκάλεσεν ἡ μεγάλη εἰκὼν τῆς θαυματουργοῦ Ἁγ. Αἰκατερίνας, διαστάσεων (109 x 2.27), ἡ ὁποία εὑρίσκετο εἰς οἰκτρὰν κατάστασιν. Αὕτη φαίνεται ἐκ λόγων ρυθμολογικῶν, ὅτι εἶναι ἀξιόλογον ἔργον τῶν παλαιῶν Ἰωασαφαίων περὶ τὸ 1900. Εἶναι ἐλαιογραφία ἐπὶ λαμαρίνας καὶ ἔχει ἀργυρὰν ἐπένδυσιν ἐκ διαφόρων τμημάτων μετρίας τέχνης ἐκ τοῦ ἔτους 1962. Ὄπισθεν δὲ αὐτῆς εὑρίσκεται ξυλίνη ἐπικάλυψις ἐκ πολλῶν τεμαχίων, πλήρων σκωληκοβρώσεως καὶ σαθρότητος ἐκ τῆς ὑγρασίας.
Φαίνεται δὲ ὅτι ἡ ἱ. εἰκὼν αὕτη μετὰ μιᾶς ἑτέρας τῆς Γεννήσεως, ἐκάησαν κατὰ τὰ γεγονότα τῆς 6.9.1955, διασωθέντος μόνον τοῦ προσώπου αὐτῆς, ἡ δὲ λαμαρίνα “ἐσάπισεν”, διὸ καὶ φαίνεται ἐτοποθετήθη ἀργότερον τὸ ὑποκάμισον. Μετὰ δὲ τὴν συντήρησιν αὐτῆς μετεφέρθη εἰς τὸν ἀρχικὸν τόπον της ἐκ λόγων κυρίως λατρευτικῆς δεοντολογίας καὶ παρὰ τὰς συγχρόνους μουσειακὰς προδιαγραφὰς καὶ ἐφαρμογάς, καθ’ ἃς τὰ αὐθεντικὰ ἔργα δέον νὰ ἀποσύρονται πρὸς φύλαξιν, τοποθετουμένων “ἀντιγράφων” ἢ ἐπιζωγραφισμένων φωτοτυπιῶν αὐτῶν εἰς τὴν θέσιν των. 

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ