24.5 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΧΡΥΣΟΚΙΤΡΙΝΙΖΟΥΣΑΙ ΑΓΑΠΗΤΙΚΑΙ “ΠΕΡΙΠΤΥΞΕΙΣ”

Ὁ Ἅγιος Μητροφάνης Τσί-Σοῦνγκ καὶ οἱ συμμαρτυρήσαντες:
Τατιανὴ ἡ Πρεσβυτέρα του, Ἠσαΐας καὶ Ἰωάννης οἰ γιοί του, Μαρία ἡ νύφη του,
ἡ Ἁγία Ἲα ἡ διδασκάλισσα καὶ ἄλλοι 222 Κινέζοι Μάρτυρες.

ὑπὸ

Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 

 “Ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ξύνει, ξύνει πολὺ δυνατὰ 
καὶ καλά, ἀλλὰ ὄχι ὅπου ὑπάρχει κνησμός” 
(Kazika del Chako) 
Οἱ “συμπαθεῖς” φίλοι μας τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, εὐγενέστατοι μὲ τὰς συνεχεῖς καὶ χαριτωμένας ὑποκλίσεις των yes-man–ικῆς χροιᾶς, οἱ ἐργασιομανεῖς καὶ εὐρεσιτέχναι, οἱ γλίσχροι καὶ περίεργοι “παμφάγοι”, οἱ παγκόσμιοι περιοδευταί, ἀλλὰ καὶ ἐκείνοι οἱ ὁποῖοι ἴσως νὰ εὐθύνονται κατά τινας διὰ τὴν πανδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀπὸ πολλῶν δεκαετηρίδων ἐμπλέκονται καὶ εἰς τὸ θέμα τῶν ξένων θρησκειῶν καὶ δὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Δέον δὲ νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἀπηνὴς διωγμὸς τῶν Χριστιανῶν ὑπῆρχεν παλαιόθεν εἰδικὰ δὲ τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὴν Κίναν, εἰς τὴν ὁποίαν εἶχον καταστραφεῖ περὶ τοὺς 40 ναοὺς εἰς καιροὺς δυσχερεῖς. Ἐπίσης παρέδωσαν εἰς τὴν πυρὰν τὸ 1900 περὶ τοὺς 222 Ὀρθοδόξους Μάρτυρας, ἑορταζομένους τὴν 11ην Ἰουνίου καὶ ἄλλους πολλούς1
Τοιουτοτρόπως ὁ Χριστιανισμὸς διώκεται ἀπὸ τῆς παλαιοχριστιανικῆς ἐποχῆς μέχρι σήμερον ὑπὸ ἑτέρων θρησκειῶν καὶ θρησκευμάτων, ἀγνωστικιστῶν, καὶ ἄλλων ἐθνικιστικῶν ρευμάτων. Βεβαίως οἱ Χριστιανοὶ τῆς Δύσεως ἐξόφλησαν δικαίως τὰ ὅσα ἀνοσιουργήματα διέπραξαν διὰ τῶν ἱεραποστολῶν καὶ λοιπῶν ἀπαραδέκτων μέσων καὶ μεθοδεύσεων εἰς τὰς χώρας τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, Ἀφρικῆς, Ἀμερικῆς καὶ ἐξακολουθοῦν ἕως σήμερον νὰ πληρώνουν (Μ. Φαράντος). 
Τούτων οὕτως ἐχόντων, τὸ 2018 τὸ ἐλισσόμενον Βατικανὸν ὑπέγραψεν μετὰ τοῦ Πεκίνου μίαν προσωρινὴν σύμβασιν, ἡ ὁποία ἐδημιούργησεν πολλὰς ἀντιδράσεις. Διὰ τοὺς μὲν ἦτο μία πολιτικὴ εἰρηνεύσεως, ἐνῶ διὰ τοὺς δὲ προδοσία. Ὁ διάσημος Καρδινάλιος τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ J. Zen Ze-Kuin, εἶπεν ὅτι τὸ Βατικανὸν ἐπώλησε τὴν Ἐκκλησίαν. Ὁ δὲ L. Yiwu ἐχαρακτήρισεν τὸν Πάπαν ὡς τὸν χειρότερον τῆς ἱστορίας. 

Ἀπὸ ἱδρύσεως τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας ἡ Ρ/Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐδιώχθη ὑπὸ τοῦ κράτους πολλαχῶς. Διότι τοῦτο ἐδέχετο μόνον τήν “Πατριωτικὴν Ἕνωσιν”. Αὕτη ἐπεβλέπετο ὑπὸ τοῦ κράτους, τὸ ὁποῖον ἐχειροτόνει Ἐπισκόπους ἄνευ τῆς ἐγκρίσεως τῆς Ρώμης. Ἡ λοιπὴ ἦτο μία ἐκκλησία τῶν κατακομβῶν, πιστὴ εἰς τὸ Βατικανὸν καὶ μὲ αὐστηρὰς κυρώσεις. Πρὸς τοῦτο, ἀπὸ τοῦ 2018 ἐξεδόθησαν νέοι νόμοι περὶ θρησκείας, οἱ ὁποῖοι εἰς τὴν ριζοσπαστικότητά των ὑπενθυμίζουν τὴν εἰκονομαχίαν τῆς πολιτισμικῆς ἐπαναστάσεως. 
Ὁ Ἅγιος Μητροφάνης Τσί-Σοῦνγκ καὶ οἱ συμμαρτυρήσαντες:
Τατιανὴ ἡ Πρεσβυτέρα του, Ἠσαΐας καὶ Ἰωάννης οἰ γιοί του, Μαρία ἡ νύφη του,
ἡ Ἁγία Ἲα ἡ διδασκάλισσα καὶ ἄλλοι 222 Κινέζοι Μάρτυρες.
Οὕτως ὑπῆρχε ἐδῶ διάταξις ἀπαγορεύσεως ἀνηλίκων εἰς τοὺς ναούς -Κύριε ἐλέησον, ἀρκεῖ νὰ μὴν τρέχουν, φωνασκοῦν ἢ κάθονται εἰς τοὺς ὤμους τῶν γονέων! προσωπικὴ ἐμπειρία, ἐπειδὴ ἔτσι “ἀναπαύονται” ἐν ἐκκλησίᾳ οἱ κλεινοὶ γόνοι!- καὶ τὴν κατήχησιν. Οἱ ἱερεῖς ἔπρεπε νὰ καταγραφῶσιν. Ἐκπρόσωποι τῶν γραφείων διὰ θρησκευτικὰς ὑποθέσεις εἰσήρχοντο εἰς τοὺς ναοὺς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς θείας λειτουργίας καὶ ἐξεδίωκον τοὺς πιστούς. Ὑπὸ τὸν ὅρον “σινοποίησις” προσεπάθει τὸ Πεκῖνον νὰ ἀποκτήσει τὸν ὁλοσχερῆ ἔλεγχον ὅλων τῶν θρησκειῶν (Cervelera). Συναντήσεις μετὰ ξένων καὶ ἐπαφαὶ ἦσαν ἀπηγορευμέναι. Ἄνευ ἀδείας δὲν ἠδύνατό τις ἀκόμη καὶ εἰς τὴν οἰκίαν του νὰ ψάλλει θρησκευτικοὺς ὕμνους, νὰ ἐπικοινωνεῖ ταχυδρομικῶς ἐπὶ τῆς θρησκείας ἢ νὰ ὁμιλεῖ εἰς τὰ νοσοκομεῖα μετὰ τῶν ἀσθενῶν! Ἡ κυβέρνησις ὄφειλεν λοιπὸν οὐχὶ μόνον τοὺς ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους νὰ ἐξαναγκάζει εις ὑπακοὴν καὶ νομιμότητα, ἀλλὰ νὰ τοὺς κάμνει ἠθοποιοὺς τοῦ ἐκβιασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς καὶ τῶν ἐκκλησιῶν των, τὰς ὁποίας ἐθεώρει “ξένον” στοιχεῖον καὶ αἱ ὁποῖαι ἀπέβαινον οὕτω “ἐργαλεῖον τοῦ κόμματος”2
Τὸ 2015 τὸ καθεστὼς ἀνήγγειλε στὴν Σαγκάη τὴν λεγομένη “Κινεζοποίηση τοῦ Χριστιανισμοῦ”, καθ’ ἣν ἡ χριστιανικὴ θεολογία στὴν Κίνα θὰ ἔπρεπε νὰ προσαρμοσθεῖ εἰς τὸν ἐθνικὸν χαρακτῆρα τῆς χώρας καὶ νὰ ἐνσωματωθεῖ εἰς τὸν κινεζικὸν πολιτισμόν. 
Εἰς τὸ παρελθὸν αἱ χριστιανικαὶ ἀποστολαὶ ἀντιμετωπίσθησαν θετικῶς διὰ τὸ κοινωνικόν των ἔργον, συχνάκις ὅμως καὶ μὲ ἐχθρότητα καὶ ὀργήν, εἴτε ἐξ αἰτίας ὑποστηρίξεώς των εἰς τὰς δυνάμεις τῆς ἀποικιοκρατίας, εἴτε ἐκ τῆς ἀντιδράσεως τῶν κυρίων θρησκευτικῶν δογμάτων τοῦ Βουδισμοῦ καὶ τοῦ Ταοϊσμοῦ. Φρικτὴ ἄλλωστε ἦτο ἡ Ἐξέγερσις τῶν Μπόξερ, ἔχουσα καθαρῶς ἀντιχριστιανικὸν χαρακτῆρα καὶ ἀντιϊμπεριαλιστικὸν κατὰ τῆς διεισδύσεως τῶν Δυτικῶν εἰς τὴν Ἄπω Ἀνατολήν. Κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς 48 καθολικοὶ ἱεραπόστολοι καὶ 18.000 Κινέζοι καθολικοὶ ἐδολοφονήθησαν, 222 Κινέζοι ὀρθόδοξοι, 182 προτεστάνται ἱεραπόστολοι καὶ 500 Κινέζοι προτεστάνται ἐπίσης. 
Ὁ Ἅγιος Μητροφάνης Τσί-Σοῦνγκ.
Σήμερον τὸ πολιτικὸν παίγνιον μεταξὺ Κίνας καὶ Βατικανοῦ εἶναι περίπλοκον, διότι ὁ Προτεσταντισμὸς ἀναπτύσσεται ταχύτερον, προφανῶς ἐπειδὴ συνδέεται μὲ τὰς ΗΠΑ. Διὰ τοῦτο ἡ κυβέρνησις διορίζει τοὺς Καθολικοὺς ἐπισκόπους, πολλοὺς τῶν ὁποίων ἐγκρίνει τὸ Βατικανόν, ἐνῶ ὅσους δὲν ἐγκρίνει, ἀφορίζει. Λέγεται ὅτι ὁ Πάπας ἄφησεν εἰς τοὺς κομμουνιστὰς τὸ δικαίωμα τοῦτο, εἰς τὸ ὁποῖον ἠμπορεῖ νὰ ἀσκήσει μόνον ἀρνησικυρίαν (βέτο). Ἐὰν δὲν ὑπεγράφετο ἡ σύμβασις τότε ἡ Κίνα θὰ ἐχειροτόνει ἐπισκόπους, δημιουργουμένου σχίσματος. Διὸ καὶ ἔνιοι κληρικοὶ ἀπογοητευθέντες, ἐγκατέλειψαν τὸ ποιμαντικὸν ἔργον των (M. Welling). 
Μεγάλην δυσφορίανκαὶ εἰς τὴν Κίναν κατὰ τῶν δυτικῶν ἐνεποίησαν καὶ τὰ δοθέντα εἰς αὐτοὺς ἐμπορικὰ δικαιώματα. Μετὰ δὲ τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς “εἰσήχθησαν”, ὡς μὴ ὤφελε, καὶ τὰ αὐξανόμενα διαζύγια, διὰ τὴν μείωσιν τῶν ὁποίων οἱ Κινέζοι πιστεύουν εἰς τὴν βοήθειαν τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς! Αὐτὸ ἔλειψεν. Δόξᾳ τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν! 
Αὐτὰ λοιπὸν τὰ εὐχάριστα, ἱερὰ καὶ ὅσια διὰ τὸν ἀνερχόμενον καὶ ἐπίφοβον τῆς κιτρίνης φυλῆς γίγαντα τοῦτον τοῦ κόσμου, εἰς τὸν ὁποῖον διαβιοῦμεν σήμερον ἐν “φόβῳ” Θεοῦ καὶ κορωνοϊοῦ. 
_______________
1. Γ. Ε. Πιπεράκι, Συναξάριον Ὀρθοδόξων Κινέζων Μαρτύρων, Ἀθήνα 1997. 
2. M. Schirmens, Verrät der Vatikan Chinas Katholiken? Publik Forum ἀρ. 11 (2020) 32.
Ὁ Ἅγιος Μητροφάνης Τσί-Σοῦνγκ.

Ἡ Ἁγία Ἲα.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ