test
27.2 C
Athens
Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Η Πανήγυρις της Παναγίας Πισιδιωτίσσης στην Αλάνυα της Αττάλειας (ΦΩΤΟ)


Ι. Μητρόπολις Πισιδίας
Εἰς τόν Ναόν ὅστις πρό 5ετίας ᾠκοδομήθη εἰς τήν Ἀλάνυαν τῆς Ἀτταλείας πρός τιμήν τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πισιδιωτίσσης πανηγύρισαν τήν 3ην Σεπτεμβρίου, οἱ πιστοί τῆς περιοχῆς. 
Τῆς Λατρευτικῆς Συνάξεως προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιος, Βοηθός παρά τῷ Μητροπολίτῃ Πισιδίας, Ἐξάρχῳ Σίδης τε καί Ἀτταλείας καί κτίτορι τοῦ Ναοῦ κ. Σωτηρίῳ, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Οἰκονόμου τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου π. Κωνσταντίνου Σεφτσένκο, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, Ἱερομονάχου π. Βλαδιμήρου Ρουσάνωφ, Ἐφημερίου τοῦ ἐν Ἀτταλείᾳ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου καί τοῦ Διακόνου κ. Σεργίου Παλάτνικωφ. 
Ἡ θεία Λειτουργία ἐτελέσθη εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν -σλαβωνικήν γλῶσσαν. Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐξ Ἀλανύας καί Ἀτταλείας, ἐπί τό πλεῖστον ρωσσόφωνοι. Τό ἀναλόγιον ἐκόσμησεν ἡ καλλίφωνος πρεσβυτέρα κυρία Ἄννα Σεφτσένκο. 

Εἰς τούς προσελθόντας πιστούς διεβιβάσθησαν αἰ εὐχαί καί εὐλογίαι τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Σωτηρίου, ἐνῷ τό κήρυγμά του ἀνεγνώσθη εἰς τήν ρωσσικήν ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου κ. Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος μετέφερε καί τήν λύπην τοῦ Σεβασμιωτάτου, καθώς λόγῳ κορονοϊοῦ δέν ἠδυνήθη νά παρευρεθῇ ὁ ἴδιος εἰς τήν πανήγυριν, ὡς πάντοτε ἔπραττε. Γεγονός τό ὁποῖον ἐλύπησε καί τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, καθώς διά πρώτην φοράν ὁ Ποιμενάρχης ἑώρτασε μακράν τοῦ λογικοῦ του ποιμνίου. 
Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθησαν εὐχαί ὑπέρ φωτισμοῦ τῆς παρευρεθείσης καί συμπροσευχηθείσης μαθητιώσης νεολαίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. 
Ἡ παραδοσιακή τράπεζα δι’ ὅλους τούς πιστούς ἀντικατεστάθη ὑπό πλουσίων κερασμάτων καί ἐδεσμάτων, τά ὁποῖα προσεφέρθησαν εἰς τούς πιστούς εἰς τόν ἔξωθεν τῆς Ἐκκλησίας χῶρον, λόγῳ τῶν ἰσχυόντων μέτρων προστασίας ὑπό τῶν Ἀρχῶν. 
Ἡ Ἀνάμνησις τῶν Θαυμάτων τῆς Χαριτοβρύτου Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Πισιδιωτίσσης ἑορτάσθηκε ἐφέτος καί εἰς Νέαν Ἰωνίαν Ἀττικῆς, μέ πρωτοβουλίαν τοῦ Συνδέσμου Ἀλαγιωτῶν, εἰς Ἀθήνας καί Σαντορίνην, καθώς καί εἰς Κορέαν. 
Annual Feast of Our Most Holy Lady of Pisida 
On the 3rd of September, in the Church that was built 5 years ago in honor of the Holy Icon of Our Most Holy Lady of Pisidia in Alanya of Antalya, the annual feast was celebrated by the faithful of the region. His Grace Ambrosios of Evdokias the auxiliary bishop to H. Eminence Metropolitan Sotirios of Pisidia, Exarch of Side and Antalya, presided over the Divine Liturgy which was concelebrated by Economos of the Ecumenical Throne Fr. Konstantin Shevchenko, the Dean of the Church; Hieromonk Vladimir Rusanov, the priest of the church of St. Alypios the Stylite; and Deacon Sergei Palatnikau.
The Divine Liturgy was celebrated in Slavonic. The Liturgy was attended by the faithful from Alanya and Antalya, most of whom are Russian-speaking. The choir was eloquently conducted by matushka/presbytera Anna Shevchenko. 
The sermon of the ruling Metropolitan was read in Russian by Bishop Amvrosios who also delivered the greetings and blessings of the overseer of Pisidia, His Eminence Sotirios. Additionally, he expressed the grief of His Eminence who, due to the coronavirus could not attend the feast as he has always had done. For the first time the feast was celebrated in his absence and him being far away from his flock which he governs tirelessly. 
At the end of the Divine Liturgy special prayers were offered for the children and youth for the enlightenment of their minds and hearts for the new academic year. 
The traditional festal meal with treats was served to all the faithful in an area located by the church, all in accordance with the prevailing safety measures. 
The remembrance of the Miracles of the Holy Icon of the Most Holy Theotokos of Pisidia was celebrated in Nea Ionia of Attica, with the initiative of the Assosiation of Alanya, as well as in Athens, Santorini and in Korea. 
Ежегодное торжество Писидийской иконы Божией Матери в Алании. 
Вчера, 3 сентября, верующие Алании (провинция Анталия) торжественно праздновали память явление чудотворной иконы Божией Матери Писидийской, в честь которой освящен построенный здесь пять лет назад Храм. Божественную Литургию возглавил Епископ Евдокиадский Амвросий, викарий правящего Митрополита Писидии, экзарха Сиди и Анталии, ктитора Храма, высокопреосвященного Сотирия, в сослужении настоятеля Храма протопресвитера Константина Шевченко, клирика храма св. Алипия Столпника иеромонаха Владимира (Русанена) и диакона Сергия Палатникова.

Божественная Литургия совершалась на церковно-славянском языке. За богослужением молились верующие из Алании и Антальи, в своем большинстве русскоговорящие. Богослужебные песнопения исполнила матушка Анна Шевченко. 

Собравшимся верующим были переданы поздравления и благословения Высокопреосвященнейшего Сотирия, Митрополита Писидийского, также его проповедь на русском языке была прочитана Епископом Амвросием, который также высказал и печаль Его Высокопреосвященства о том, что в силу эпидемии короновируса он не имел возможности по своему обычаю присутствовать на праздновании. Отсутствие Митрополита Сотирия на праздновании впервые за пять лет очень опечалило паству, которую об окормляет издалека своими денными и нощными трудами. 
В конце Божественной Литургии были прочитаны молитвы о просвещении учащейся молодежи и детей, приуроченные к началу учебного года в Турции.

Традиционная трапеза для всех присутствующих была заменена угощением и закусками снаружи храма в силу действующих в нашей гостеприимной стране мер защиты от заражения короновирусом.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ