30.3 C
Athens
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΚΟΡΩΝΟΪΟ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ


ὑπὸ
Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Εἶναι γνωστόν, ὅτι οἱ καλλιτέχναι καὶ συγγραφεῖς πολλὰς φορὰς εἶναι εὐαίσθητοι σεισμογράφοι, οἱ ὁποῖοι ἐμπνέονται ἀπὸ προκλήσεις και “καταγράφουν” γεγονότα οὐχὶ μόνον τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ καὶ τῆς συγχρόνου ἐποχῆς κατὰ τὴν ὁποίαν ζοῦν. Ἄσχετον ἐὰν ταῦτα πάντοτε θέλγουν τὴν ὅρασιν καὶ τὴν ἀκοὴν καὶ συμβάλλουν εἰς τὴν χαράν, ἡδονὴν καὶ ψυχικὴν ἠρεμίαν (Ὅρα ἔργα τῶν Bosch, Caravaggio, Dalí, Dunn, Füssli, Géricault, Goya, Grünewald, Koidl, Moreau, Rap, Warhol κ.ἄ.). 
Ἦτο ἄρα ἀδύνατον νὰ μὴν ἐγκύψουν καὶ εἰς τὸ θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ τῆς φοβερᾶς αὐτῆς πανδημίας “ἀγνώστου” τό γε νῦν προελεύσεως καὶ τέλους, ἡ ὁποία ἐτάραξεν καὶ ταράζει σύμπασαν τὴν ἀνθρωπότητα. 
Οὕτως ἐνεφανίσθησαν μεταξὺ ἄλλων ἐνδιαφέρουσαι ἀφίσαι, σχέδια, ὁμιλίαι, ἄρθρα διὰ τὸν κορωνοϊόν, τὰ ὁποῖα ἀπαντᾶ τις λίαν συχνὰ καὶ πανταχοῦ, οἱωνεὶ “βομβαρδίζοντα” ἀνηλεῶς καὶ διαρκῶς τoὺς πάντας καὶ ἰδίᾳ τὰ ΜΜΕ, καθιστάμενα οὕτω ἀηδιαστικά. 
Μεταξὺ δὲ τῶν καλλιτεχνῶν οἱ ὁποῖοι ἠσχολήθησαν προσφάτως μὲ τὸν ἐπικατάρατον ἰόν, εἶναι ὁ Ἰωάννης Μητράκας, διακεκριμένος μετανεοβυζαντινὸς ζωγράφος καὶ ἁγιογράφος μικρογραφικῆς καὶ λαϊκῆς ἐν πολλοῖς τεχνοτροπίας καὶ ἡ μοναχὴ Ἡσυχία Καραϊσκάκαινα ρωσοεβραϊκῆς καταγωγῆς τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Γεωργίου Καραϊσκάκη-Μουζάκι Καρδίτσας, ἡ ὁποία τυγχάνει ἁγιογράφος καὶ ἐξαίρετος σκιτσογράφος, διακρινομένη διὰ τὴν εὐχέρειαν, ταχύτητα ἐκτελέσεως καὶ εὑρηματικότητα τῶν συνθέσεών της.

Καὶ ὁ μὲν Ἰ. Μητράκας ἐξετέλεσε σὲ διάφορα μεγέθη μὲ αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο τὰς ἀκολούθους συνθέσεις: 
1- “Μύηση στὴν ἐπιστημονικὴ γνώση”, (1.90×1.90) 2001. 
2- “Αἰών”. “Σὺν Θεῷ ἐσμεν ποιοῦμεν, δημιουργοῦμεν”, (1.00×1.00) 2005. 
3- “Ἐσμέν, δημιουργοῦμεν, ποιοῦμεν, κατὰ τὴ θεϊκὴ βούληση καὶ ρήση”, (1.00×1.00) 2005. 
4- Ἡ οἰμωγὴ τῆς παιδούλας. “Φοβᾶμαι μαμά, δὲ θέλω νὰ μὲ δεῖ ὁ Κορωνοϊός, μαμὰ δὲ θέλω νὰ πεθάνω”, (0.38×0.56) 2020. 
5- “Κρύψε με μπαμπᾶ. Ἔρχεται ὁ Κορωνοϊός. Εἶναι κακὸς μπαμπᾶ”, (0.38×0.56) 2020. 
6- “Ἐκέκραξα. Κορωνοϊός, ἴσον πανδημία τοῦ σύμπαντος Κόσμου”, (0.30×0.20) 2020. 
7- “Τρέμω Πανδημία, Ἀναφωνῶ Κορωνοϊός, Φυλαχτεῖτε”, (0.17×0.10) 2020. 
8- “Ἐκέκραξα, Φοβοῦ τὸν Κορωνοϊό, Εἶναι πανδημία τοῦ σύμπαντος Κόσμου”, (0.77×0.10) 2020. 
9- “Ἐκέκραξα Κωρονοϊός, πανδημία τοῦ σύμπαντος Κόσμου”, (0.30×0.20) 2020. 
10- “Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀνακράσουσα ἡ πόλις σου, Θεοτόκε…”, (1.25×0.95) 2020. 
Τὰ ἔργα αὐτὰ ἀπὸ ἀπόψεως εἰκονογραφικῆς, σχεδιαστικῆς, συνθετικῆς, τεχνοτροπικῆς, χρωματικῆς καὶ εἰκονολογικῆς λίαν ἐνδιαφέροντα, ἀκολουθοῦν τὴν συνήθη πορείαν τοῦ καλλιτέχνου, ἐκφράζοντα ἐν ταὐτῷ τὸν φόβον, ὁ ὁποῖος διακατέχει τοὺς ἀνθρώπους ἐκ τῆς παγκοσμίου ταύτης καὶ πρωτογνώρου πανδημίας. Καὶ αἱ λεζάντες των εἶναι γραμμέναι πολλάκις ἐνδεικτικῶς εἰς τὰς ἀνοικτὰς συνήθως παλάμας των! 
Ὅσον δὲ ἀφορᾶ τὰ σκίτσα Ἡσυχίας τῆς Καραϊσκάκαινας, αὐτὰ φέρουν τὰς λεζάντας: 
1- Ἐκκλησία τοῦ οὐρανοῦ καὶ Ἐκκλησία τῆς γῆς παλεύουν ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ. Θάνατος μαζεύει τὶς ψυχές. 
2- Ἐκκλησία τοῦ Οὐρανοῦ καὶ Ἐκκλησία τῆς Γῆς προσεύχονται γιὰ τοὺς νεκρούς. 
3- Ὁ ἴδιος θάνατος εἶναι τρομαγμένος ἀπὸ τὰς εἰδήσεις γιὰ θύματα. 
4- Ὁ θάνατος ἔχει πολλὴ δουλειὰ καὶ ὀ Ἄγγελος προσεύχεται γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν νεκρῶν. 
5- Ἐδῶ ὑπάρχουν χειρότεροι ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. 
6- Κορωνοϊός; Αὐτοὶ οἱ κλόουν μᾶς κοροϊδεύουν!!! 
7- Γύρνα πίσω ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἦρθες! 
8- Ἡ Θεία Μετάληψις κατὰ τρόπον παραδοσιακόν. (Ἐνταῦθα εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν παραστατικὴν στήριξιν τοῦ θέματος). 
Τὰ σκίτσα αὐτὰ ἀπὸ τὰ 436 ποὺ ἔχει ἐκτελέσει, εἶναι μὲ μολύβι ἀρχικὰ καὶ μετὰ μὲ μαρκαδόρο, μελανόλευκα σὲ χαρτί καὶ μερικὲς φορὲς μὲ χρωματικὲς μικρὲς ἢ μεγάλες ἀνταύγειες. Διακρίνονται δὲ διὰ τὴν φινέτσα των, τήν “σεισμογραφικὴν εὐλυγυσίαν” ἀλλὰ καὶ τραχύτητα. 
Ἐν τῷ μεταξὺ τελευταίως, ὡς μὴ ὤφελε, ἐμφανίζεται καὶ τὸ ἀποκρουστικὸν φαινόμενον καλλιτέχναι ἢ οὒ νά “ἐπεμβαίνουν” βαναύσως οὐχὶ ὡς ὁ Rainer, μὲ τὰς ρομποτοειδεῖς μάσκας, ἐπὶ ἔργων διαπρεπῶν καλλιτεχνῶν παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων, καίτοι τοῦτο ἐπεχειρεῖτο βεβαίως ἀ-κορωνοϊκῶς ἀλλὰ καὶ ἀνιέρως ὅπως εἰς τὴν Mona Lisa μὲ τὰς τόσας “δημιουργικάς” παραλλαγάς τῶν μικτῶν τεχνικῶν καὶ street art, τὴν μποῦρκαν, τὰ γουρλωμένα μάτια, τὴν πίπα, τὶς ζαρτιέρες, τὰ ἀκουστικά, τὴν ἔλλειψιν ἔμπροσθεν ὀδόντων κ.ἄ. 
Τοιαῦτα παρατηροῦνται καὶ εἰς ἔργα τῶν: Boticelli, Da Vinci, David, Degas, Fouquet, Géricault, Klimt, Lempinka, Michelangelo, Mucha, Munch, Raphael, Renoir, Reynοlds, Rubens, Tiziano, van Eyck, van Gogh, Watteau, Velasquez, Vermeer κ.ἄ. 
___________________
1. – Ἀ. Παπᾶ, Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων (Χαλκηδόνος), Βιβλιογραφία γιὰ τὸν Γιάννη Μητράκα τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καλλιτέχνη (1970-2002), Κληρονομία 34 (2004) 223-254. 
2. – Τοῦ Αὐτοῦ, Ρινήματα θεολογικά, τεχνοκριτικά, ἱστορικὰ καὶ ἄλλα τινὰ ἀπὸ τὸν Βόσπορο ΣΤ΄, Θεσσαλονίκη 2018, 320-325. 
3. – Τοῦ Αὐτοῦ, Sacrilegium, Τοῦ Αὐτοῦ, Ἔργ. μνημ. Ζ΄ (ὑπὸ ἔκδ.).

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ