8.1 C
Athens
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023

Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του εψηφισμένου Επισκόπου Αμισού Ιωακείμ

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

28 Νοεμβρίου 2019
Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσήλθε ο νεοκλεγείς Επίσκοπος Αμισού Ιωακείμ για το μικρό Μήνυμα.  
Απευθυνόμενος στον Επίσκοπο Αμισού ο Παναγιώτατος σημείωσε:
“Είθισται εκ παλαιού η Εκκλησία να τιμά διά της ανυψώσεως εις τον επισκοπικόν βαθμόν κληρικούς αυτής διακριθέντας εις τον χώρον των γραμμάτων και της επιστήμης και συμβαλόντας εις την προαγωγήν της γνώσεως και της σοφίας μεταξύ των ανθρώπων.
Είς τοιούτος καλλιεργημένος και σεμνός κληρικός τυγχάνει και η υμετέρα αγαπητή Θεοφιλία, Εψηφισμένε Επίσκοπε Αμισού κύριε Ιωακείμ.
Έκανες λαμπράς σπουδάς εις την Βυζαντινήν Ιστορίαν και ασχολείσαι επί έτη τώρα με τα μολυβδόβουλλα και τας σφραγίδας και έχεις δημοσιεύσει πολλάς σχετικάς μελέτας εις διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ συνεχίζεις την εκκλησιαστικήν διακονίαν σου εν τη αμέσω Αρχιεπισκοπή περιφερεία, προσφέρων τας υπηρεσίας σου επί κεφαλής της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης”.
Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος σημείωσε:
“Διά της προτάσεως του ονόματός σου προς προαγωγήν η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής απέδειξεν ότι δεν τιμά μόνον τους υλικώς υποστηρίζοντας το έργον αυτής και της Εκκλησίας γενικώτερον, αλλά γνωρίζει να τιμά κάι να επιβραβεύη και τον πνευματικόν κόπον και μόχθον των τέκνων της, την διανόησιν, καθ᾿ ότι «ουκ επ᾿ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος».
Είμεθα βέβαιοι ότι η επαξία προαγωγή σου θα έχη πολύ θετικήν απήχησιν εις τους επιστημονικούς κύκλους της Αμερικής και ευρύτερον και θα προσπορίση τιμήν και έπαινον εις το Οικουμενικόν ημών Πατριαρχείον και δη την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον, τα σεβάσμια μέλη της οποίας ασμένως απεδέχθησαν την πρότασιν του αδελφού αγίου Αμερικής και την ημετέραν εισήγησιν και σε εξέλεξαν ομοφώνως διά της τιμίας ψήφου αυτών ιεράρχην της Μητρός ημών Εκκλησίας.
Αναφωνούμεν, λοιπόν, το «Άξιος!», σε ασπαζόμεθα πατρικώς και ευλογούμεν από του Ιερού ημών Κέντρου την αρχομένην επί αισίοις οιωνοίς αρχιερατικήν διακονίαν σου.”  

Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Επίσκοπος Αμισου Ιωακείμ, βαθειά συγκινημένος εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Αγία και Ιερά Σύνοδο την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την εκλογή του.
“Εις τον τόπον τούτον της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της Μητρός Εκκλησίας, του Σεπτού Κέντρου της Ορθοδόξου Οικουμένης, και ενώπιόν Σας, δηλώ την απόλυτον πιστότητά μου προς το Σεπτόν πρόσωπόν Σας, τον Πρώτον Θρόνον της Ορθοδοξίας, και Σας παρακαλώ όπως με ενισχύσετε και με καθοδηγήσετε με την Θείαν Χάριν, την Χάριν του Παναγίου Πνεύματος, την πάντοτε θεραπευούσαν τα ασθενή και τα ελλείποντα αναπληρούσαν, ώστε να αποδειχθώ δόκιμος εις την εκλήρωσιν της υψηλής ταύτης κλήσεως”. 
Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο εψηφισμένος Επίσκοπος Αμισού τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, εκείνος δε απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας, αποδεχόμενος το “επίταγμα”.
Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο εψηφισμένος Επίσκοπος δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.
Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου


Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ