18 C
Athens
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Χρονικὸν Πατριαρχικῆς Ἱεραποδημίας
ἐν Σουηδίᾳ
 (27 Σεπτεμβρίου –
1 Ὀκτωβρίου 2019)
          Τὴν
Παρασκευήν, 27ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκου­μενικὸς Πατριάρχης κ.
κ. Βαρθολομαῖος,
ἀποδεχ­θεὶς εὐγενῆ πρό­σκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα,
ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐπὶ τῇ συμ­πληρώσει 50ετίας ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως
τῆς κατ’ αὐτὸν Μητροπόλεως διοργανωθέντων ἑορτασμῶν,
ἀνεχώρησεν ἀε­ροπορικῶς
εἰς Στοκχόλμην, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου,
τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδι­κο­γράφου τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς
Συνόδου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παν­τελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς
Μ.τ.Χ.Ε., καὶ τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασι­λείου Γρηγοριάδου, Θεολόγου. Τὸν Παναγιώτα­τον
ἐκ τοῦ νέου ἀερολιμένος τῆς Πόλεως προέπεμψεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ.
Μάξιμος, ὁρισθεὶς Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τῆς εἰς τὸ
ἐξωτερικὸν ἀπουσίας τοῦ Πατριάρχου.
          Κατὰ
τὴν ἄφιξιν ὑπεδέχθησαν Αὐτὸν εἰς τὸν Διεθνῆ Ἀερολιμένα τῆς Στοκχόλμης –
Arlanda ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας καὶ
πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας μετὰ κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ὅστις καὶ προσεφώνησε
τὴν Α. Θ. Παναγιότητα διὰ λόγων καταλλήλων, ὡσαύ­τως δὲ
ὁ Σεβ. Ἀρ­χιεπίσκοπος
Καναδᾶ κ. Σωτήριος, προστεθεὶς εἰς τὴν τιμί­αν Πατριαρ­χικὴν συνοδείαν,
οἱ ἐν Στοκχόλμῃ
Ἐξοχ. Πρέσβεις τῆς Τουρκίας κ.
Emre Yunt, τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέας Φρυγανᾶς, τῆς Κύπρου κ.
Σῶτος Λιασίδης, ἡ ἐν Νορ­βη­γίᾳ Πρέσβυς κ. Μαρία Διαμάντη,
καθὼς καὶ ὁ ἐν Ἰσλανδίᾳ Ἐπίτιμος
Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ.
Rafn Alexander Sigurdsson.

         
Παναγιώτατος μετὰ τῆς συνοδείας Αὐτοῦ κατέλυσαν εἰς τὸ ξε­νοδο­χεῖον «
Radisson Collection». Τὸ ἑσπέρας, ὁ Ἐξοχ. κ. Emre Yunt πα­ρέθεσεν
ἐν τῇ Τουρκικῇ Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ ἐπίσημον δεῖπνον πρὸς τιμὴν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
          Τὴν
πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου 28ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ
Πατριάρχης, μεταβὰς
εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης,
ὅπου ἀνέμενον Αὐτὸν ἐπίσημοι προσωπι­κό­τητες τῆς Χώρας καὶ ἐκπρόσωποι τῶν 18 ἐνοριῶν
ἐκ τῶν τεσσάρων ἀπαρ­τιζουσῶν τὴν Θεόσωστον ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου Χωρῶν
(Σου­η­δίας, Νορβηγίας, Δανίας καὶ Ἰσλανδίας), ἐτέ­λεσε τὸν Ἁγιασμὸν ἐπὶ τῇ ἐνάρξει
τῶν ἐργασιῶν τῶς Α΄ Κληρικολαϊκῆς Συνάξεως αὐτῆς. Ἐν συνεχείᾳ ἐκήρυξε τὴν ἔναρξιν
τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως, ὁμιλήσας καταλλήλως εἴς τε τὴν ἑλληνικὴν καὶ εἰς τὴν
ἀγγλικήν. Ἠκολούθησαν προ­γραμματισθέντες χαιρετισμοί, προσφωνήσεις καὶ εἰσηγήσεις
ὁμιλη­τῶν.
          Τὴν
μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τὰς ἐγκατα­στάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολεί­ου
τῆς Στοκχόλμης, ἔνθα ὑπηντήθη ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκπαιδευ­τικοῦ Ἱδρύματος Ἐλλογιμ.
κ. Γεωργίου Κων­σταντίνου, ὑπὸ τοῦ Συλλόγου τῶν διδασκόντων ἐκπαιδευτικῶν καὶ ὑπὸ
τῶν 400 περίπου μαθητῶν τοῦ σχολείου, πρὸς οὕς, τυχὼν ἐνθουσιώ­δους ὑποδοχῆς, ἀπηύ­θυνε
νουθε­τη­­ρί­ους λόγους καὶ ἀπένειμε τὰς Πατριαρχικὰς εὐχὰς καὶ εὐ­λογίας. Ἐκεῖθεν
ἐπιστρέ­ψας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναόν, ηὐλόγησεν εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις αὐτοῦ γεῦμα
παρατεθὲν πρὸς τιμὴν Του ὑπὸ τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κληρικολα­ϊκῆς
Συνάξε­ως.
          Τὸ ἑσπέρας
τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διὰ τῆς σεπτῆς παρουσίας Αὐτοῦ
τοὺς ἐθελοντὰς τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Σουηδίας, εὐλογήσας τὸ πρὸς τιμὴν αὐτῶν
παρατεθὲν εἰς τὸν ὡς ἄνω χῶρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ δεῖπνον, ἔνθα καὶ ὡμίλησε πρὸς
 αὐτοὺς καταλλήλως, καλέσας ἐν συνεχείᾳ
καὶ τὸν παρακαθήμενον Σεβ. Ἀρχιε­πίσκοπον Καναδᾶ κ. Σωτήριον, ὅπως ἀπευθύνῃ καὶ
ἐκεῖνος λόγους νουθετη­ρίους καὶ ἐπιστηρικτικούς, ἐκ τῆς μακρᾶς καὶ καλλικάρπου
δια­κονίας αὐτοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Καναδᾶ. Ἡ βραδιὰ κατεκλείσθη διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς
δώρων μεταξὺ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατρι­άρχου, καὶ τοῦ ἐπιχωρίου
Μητροπολίτου κ. Κλεόπα.
          Τὴν ἑπομένην,
Κυριακήν, 29ην Σεπτεβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστά­τησε κατὰ
τὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ,
συμπαραστατού­μενος ὑπὸ τῶν συλλειτουργησάν­των ἁγίων Ἀρχιερέων Σεβ.
Μητροπολίτου κ. Κλε­όπα, Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ κ. Σωτηρίου καὶ Μητροπολίτου Κυδω­νιῶν
κ. Ἀθηναγόρου. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχό­μενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπί­σκοπος
Ἑλσιγκίου καὶ πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπί­σκοπος
Tartu κ. Ἠλίας, Ἱεράρχης τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκ­κλησίας τῆς Ἐσθονί­ας, ἐνῷ παρηκολούθησαν αὐτὴν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ.
Anders Arborelius, ἡ Ἀρχιεπίσκοπος Οὐψάλης καὶ Προκαθημένη τῶν Ἐπισκόπων
τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Σουηδίας κ.
Antje Jackelén μετὰ Ἐπισκόπων
τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς, ὁ
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἐν
Σουηδίᾳ
Συροϊακωβιτῶν κ.
Benyamin Dioscoros Atas, καθὼς
καὶ ὁ ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Συροϊακωβίτης Μητροπολί­της κ.
Filoksenos Yusuf Çetin, ἀφιχθεὶς ἐπὶ τούτῳ ἐκ
Πόλεως εἰς Στοκχόλ­μην.
          Ἡ Α. Θ.
Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀμέσως μετὰ τὸ Εὐαγγελικὸν Ἀνάγνωσμα, ὡμίλησεν ἀπευθυνθεὶς
εἰς τοὺς πολυ­πλη­θεῖς πιστοὺς καὶ ἀνεφέρθη εἰς τὸ ἱστορικὸν τῆς ἐν Σουη­δίᾳ Ὀρθοδόξου
παρουσίας καὶ εἰς τὸ ἐν γένει ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς Ἱε­ρᾶς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν
πε­πνυ­μένην καθοδήγησιν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς Σεβ. κ. Κλεόπα, πρὸς τὸν ὁποῖον
καὶ ἐξέφρασε τὴν Πατριαρχικὴν εὐαρέσκειαν διὰ τὸ πλούσιον ἔργον του κατὰ τὴν
πρώτην πενταετίαν τῆς ποιμαντορίας του. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως, τὸν Πατριάρχην προ­σε­φώνησε
καταλλήλως ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης, εὐχαριστήσας Αὐ­τὸν μετὰ θερμῶν λόγων διὰ
τὴν συνεχῆ πατρικὴν στήριξιν πρὸς τὴν Ἱερὰν Μητρό­πολιν, τὴν ἐπευλόγησιν τοῦ ἔρ­γου
αὐτῆς καὶ τὴν ἀποδοχὴν τῆς εὐλαβῶς ὑποβληθείσης προσκλήσε­ως, ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐπετειακῶν
ἑορτίων ἐκδη­λώσεων.
          Εὐθὺς μετὰ
τὴν ἀπόλυσιν τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέβη εἰς τὸν ἐγκαινιασμὸν
καὶ τὴν ἐπευλόγησιν τοῦ ἀρ­τισυστάτου Μουσείου Ἑλληνοχριστιανικῆς Κληρονο­μίας,
τῆς Βιβλιο­θή­κης, τοῦ Κειμηλιαρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν νέων γρα­φείων
τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, παρατεθείσης ἀκολούθως καὶ μικρᾶς δε­ξιώσεως εἰς τὴν
παρακειμένην αἴθου­σαν ἐκδηλώσεων. Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη γεῦμα εἰς τὸ ἑστιατόριον
«Κύπρος», ὅπερ ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης, κατὰ τὸ ὁποῖον ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Ἐλσιγ­κίου καὶ πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, ἀναφερθεὶς εἰς τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρ­θοδόξου
Ἐκκλησίας καὶ εἰς τὴν ζωὴν τῆς ὑπ’ αὐτὸν Ἐκκλησίας τῆς Φιλλαν­δίας, συγ­χαρεὶς ἀδελφικῶς
καὶ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας. Ὡμίλησεν ἐπίσης ἡ Προκαθημένη τῆς Σουηδικῆς
Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας.
          Τὸ ἑσπέρας
τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τὸν ἐν τῷ προα­στείῳ
Södertälje τῆς πρωτευούσης Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τῶν
ἐν Σουηδίᾳ Συροϊακωβιτῶν, ὅπου ἐγένετο ἐνθου­σιωδῶς καὶ ἐν­θέρμως δεκτὸς ὑπὸ τῶν
νέων τῆς Κοινό­τητος αὐτῶν. Τὸν σεπτὸν Προ­καθήμενον τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπεδέχθησαν
ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ.
Benjamin Dioscoros Atas καὶ ὁ
Σεβ. Μητροπολί­της κ.
Filoksenos Yusuf Çetin. Ὁ Πατριάρχης ὡδηγήθη εἰς
τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Καθεδρικοῦ, ἔνθα Τὸν προσεφώνησαν οἱ ἀνωτέρω ἐκκλησιαστικοὶ ἀξιωματοῦχοι,
οἱ ὁποῖοι ἀμφότεροι ἐξῇραν τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν προσφορὰν τοῦ Οἰκου­μενικοῦ
Πατριάρχου εἰς τὸν διάλογον καὶ τὴν μεταξὺ χριστιανι­κῶν κοι­νοτήτων
συνεργασίαν ἐν Τουρκίᾳ καὶ ἀλλαχοῦ. Ἀντεφώνησε δὲ ὁ Πα­ναγιώτατος ὁμιλήσας περὶ
τῆς ἀναγκαιότητος τοῦ διαχριστι­ανικοῦ δια­λόγου, τῆς ἀμοιβαίας κατανοήσεως
μεταξὺ τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλη­σιῶν καὶ τῆς κοινῆς εὐθύνης αὐτῶν πρὸς μετάδοσιν
τοῦ αἰωνίου καὶ πα­ναν­θρωπίνου μηνύματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰς συγχρόνους κοι­νωνίας,
ἐ­νῷ ἀντηλλάγησαν καὶ ἀναμνηστικὰ δῶρα. Ἀκολού­θως, εἰς παρακει­μένην αἴθουσαν,
παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον πρὸς τι­μὴν τοῦ Πατριάρ­χου.
          Τὴν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 30ῆς Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ
Πατριάρχης ἐξεναγήθη διὰ θαλάσσης εἰς τὸ ἱστορικὸν κέντρον τῆς Στοκχόλμης. Ἐν
συνεχείᾳ καὶ περὶ τὴν μεσημβρίαν, ἐπε­σκέφθη τὴν ἕδραν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς,
ὅπου Τὸν ὑ­πεδέχθη ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ.
Anders Arborelius, εἶτα δὲ παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ
γεῦμα, ἔνθα ἀντηλλάγησαν μεταξὺ οἰκοδεσπότου καὶ Ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου ἀναμνηστικὰ
δῶρα καὶ φιλόφρο­νες λόγοι. Ἀργὰ τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἀποδεχθεὶς
εὐγενῆ πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἀνδρέου Φρυγανᾶ, μετέβη εἰς τὴν Ἑλληνικὴν
Πρεσβευτικὴν Κατοικίαν, εὐλογήσας τὸ παρατεθὲν ἐπίση­μον δεῖπνον τῇ συμμετοχῇ
πολλῶν προσωπικοτήτων.
          Τὴν ἑπομένην,
Τρίτην, 1ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., τελευταίαν ἡμέραν τῆς Πατριαρχικῆς ἐν Σουηδίᾳ Ἐπισκέψεως,
ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρ­χης, ἔσχε συνάντησιν μετὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς
Σουηδίας Ἐξοχ. κ.
Stefan Löfven, ἐν τῇ
ἕδρᾳ τῆς Κυβερνήσεως. Κατὰ τὴν ἐν προκειμένῳ συνάντησιν, μεταξὺ ἄλλων, ἐθίγησαν
καὶ τὰ ζητήματα τῶν θρησκευ­τικῶν ἐλευθεριῶν, τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τῆς
προστασίας τοῦ περιβάλλοντος.
          Ἀκολούθως,
ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς
τὴν ἕδραν τῆς Λουθηρα­νικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Οὐψάλης, ἔνθα ὑπεδέξατο
Αὐτὸν ἡ Προκαθημένη κ.
Antje Jackelén, μετὰ
τῶν μελῶν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνε­λεύσεως, μετὰ τῶν ὁποίων
ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ
Πατριάρχης, ἔσχε συνεργασίαν ἐπὶ θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.
Περὶ δὲ τὴν μεσημβρίαν, παρεκά­θησεν εἰς ἐπίσημον πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ παρατεθὲν ἐν
τῇ ρηθείσῃ Ἀρχιεπι­σκοπῇ γεῦμα, εἰς τὸ ὁποῖον καὶ ὡμίλησεν ἀγγλιστί. Εἰς τὸ
περιθώριον τῶν ἐκεῖσε ἐπαφῶν καὶ συνομιλιῶν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἔσχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν
καὶ μετὰ τοῦ Πανιερωτάτου Ἐπισκό­που 
τῆς ἐν Σκανδιναυΐᾳ
παρουσίας τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας κ. Δοσιθέου. 
          Ἐν συνεχείᾳ,
μεταβὰς εἰς τὸν ἐντυπωσιακὸν Λουθηρανικὸν Καθε­δρικὸν Ναὸν τῆς
Οὐψάλης, ὁ
Παναγιώτατος ἐκήρυξε τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Κλη­ρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς
Λουθηρανικῆς Ἐκκλησί­ας, ὁμιλήσας καὶ αὖθις ἀγγλιστὶ καταλλήλως ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατη­ρίου,
παρουσίᾳ καὶ τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς Σουηδίας, Καρόλου ΙΣΤ΄ Γουσταύου, καὶ τῆς
Α. Υ. τῆς Πριγκιπίσσης – Διαδόχου Βικτωρίας. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐναρ­κτηρίου
Πατριαρχικῆς ὁμιλίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτιμήθη ὑπὸ τῆς κ.
Antje Jackelén διὰ τῆς
ἀπονομῆς Αὐτῷ τοῦ Μεταλλίου τοῦ Ἁγίου Ἑρρίκου, τῆς ἀνωτάτης διακρίσεως τῆς Λου­θηρανικῆς
Ἐκκλησίας δι΄ ἐκκλησιαστικὰς προσωπι­κό­τη­τας τοῦ ἐξωτερι­κοῦ, ἀπονεμηθέντος Αὐτῷ
ἕνεκα τῶν προσπαθειῶν Του διὰ τὴν προώ­θησιν τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν
ἀνθρω­πίνων δικαιωμάτων, τοῦ ἀγῶνος Του ὑπὲρ τῶν προσφύγων καὶ ὑπὲρ τῆς
σωτηρίας τοῦ Περι­βάλλοντος.
          Ἀκολούθως,
ὁ Παναγιώτατος ἔσχε κατ’ ἰδίαν συνάντησιν καὶ συ­νομιλίαν
πρῶτον μετὰ τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Διαδόχου, εἶτα δὲ καὶ μετὰ τοῦ Προέδρου τοῦ
Σουηδικοῦ Κοινοβουλί­ου, Ἐξοχ. κ.
Andreas Norlén.
          Οὕτως ἔληξεν ἡ ἐπίσημος αὕτη
Πατριαρχικὴ ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Σουηδίας καὶ ἡ Α. Θ. Παναγιότης
ἐπέστρεψεν εἰς
Κωνσταν­τι­νούπολιν, ὑπαντηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτῆς Σεβ. Μη­τρο­πο­λίτου
Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καὶ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ