15 C
Athens
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)

Φωτογραφίες: Νικόλαος ΜαγγίναςΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 1ης ἀ.μ. Ἰουνίου, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανουμένου Γ´ Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου Χάλκης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Ceylan InterContinental, αὐθημερόν δέ τό ἑσπέρας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, πρός τιμήν τῶν Συνέδρων.
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, 2ας ἰδίου, καθ᾽ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί τά μέλη τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς 2ας Ἰουνίου 2019, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς καί ηὐλόγησε τό ἐπίσημον δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῶν Λυκείων τῆς Ὁμογενείας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hyatt, καθ᾽ ὅ ὡμίλησε καταλλήλως, συμβουλεύσας καί εὐχηθείς τούς ἐπί χρησταῖς ταῖς ἐλπίσιν ἀποφοιτήσαντας. 
* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Νικοδήμου Σαϊδάμ, τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κώτσια καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χαγιάλογλου, ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ. 
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Branicevo κ. Ἰγνάτιον, Καθηγητήν τῆς Σχολῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, ἐκ Σερβίας. 
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κύριλλον, Κοσμήτορα τῆς Κοπτικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου ἐν Καλιφορνίᾳ τῶν ΗΠΑ. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Ζηλιασκόπουλον, Διευθυντήν τῆς Πατριαρχικῆς Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Τορόντο, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Τζογανάκη, Καθηγητοῦ τοῦ ἐν Καναδᾶ Πανεπιστημίου Waterloo. 
– Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐμμανουήλ Κλάψην, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς. 
– Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Irakli Jinjolava, Ὑποψήφιον Διδάκτορα, ἐκ Μονάχου. 
– Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Τσεκούρα. 
– 50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Λύκου.
– Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. κ. Ἀθανασίου Γραμμένου, Βίκτωρος καί Προδρόμου Πενέλ, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Ἀλεξάνδρου Καλλιανίδου. 
-Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τόν Ἐξοχ. κ. Christian Berger, Πρέσβυν, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τήν Τουρκίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριλένας Γεωργιάδου, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Dilek Tütüncü, Miray Akdağ, καί Μαρίας Κανελλοπούλου, στελεχῶν τῆς ὡς ἄνω Ἀντιπροσωπείας ἐν Ἀγκύρᾳ καί ἐν Ἀθήναις, ἀντιστοίχως. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Τζανετᾶτον, ἐπί τιμῇ Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς Παναμᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ. 
– 20μελῆ ὅμιλον Δημοσιογράφων ἐξ Οὐκρανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Fedorov.
– Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Ταβλαρίδην, χημικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Aram Tahmasebi, ὀδοντιάτρου, ἐκ Ρώμης. 
– Τήν Εὐγεν. κ. Ἠλέκτραν Ἀργ. Τσακαλία, ἠθοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον – τ. Βουλευτήν, ἐκ Κατερίνης. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Σεραφείμ Λιάπην, στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μαραγκόν, Δημόσιον Ὑπάλληλον, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐγενίας, Μηχανικοῦ, ἐκ Κομοτηνῆς, ἐξαιτησαμένων την σεπτήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῆς. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Anton, ἐκ τοῦ Τμήματος Διορθοδόξων, Οἰκουμενικῶν καί Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη: 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀντωνίου-Ἄρεως Μπαϊλάν καί Βασιλικῆς Εὐσταθίου, τελεσθέντας, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 1ην Ἰουνίου. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σμαράγδας Βιτάλις Πριβίλοβιτς, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ταταούλων, αὐθημερόν.
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἐμμανουήλ Συγλέτου καί Οὐρανίας Μεϊμάρη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μασταμπᾶ Ἡρακλείου Κρήτης, τήν Κυριακήν, 2αν Ἰουνίου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ