14.3 C
Athens
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά: 
α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 19ην Ἀπριλίου, 
β) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς ἰδίου, 
γ) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 21ης τ.μ., ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.   
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν, ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 7ου Γεν. Λυκείου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Ἀριστοτελείου Κολλεγίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Γρηγορίου Μαυροκωστίδου καί Χρήστου Γκρουζούδη, Διευθυντῶν αὐτῶν, ἀντιστοίχως, ὡς καί ἐκ τῶν Μοντεσοριανῶν Ἐκπαιδευτηρίων, προσκυνηταί ἐκ Ζαροῦ Κρήτης, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Παπαδογιαννάκην, καί προσκυνηταί ἐκ Γεωργίας καί ἐκ Ρουμανίας. 
Ἐν τῷ τέλει ἡ Α. Θ. Παναγιότης διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τά εὐλογηθέντα ὑπ᾿ Αὐτοῦ Βαΐα, καί
δ) Τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας. 

Tό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 19ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀετίου Νικηφόρου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς διοργανωθέν Ἰωβηλαῖον τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, τέως Λυκειάρχου αὐτῆς, καθ’ ὅ ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς καί ἐξάρας τό διακονικόν ἦθος τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ λειτουργήματος τῆς τιμωμένης Καθηγητρίας πρός τήν νέαν γενεάν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, Καθηγητήν, ἐξ Ἐσθονίας. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρσένιον Κατερέλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Χριστονύμφης καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Σαββουλίδου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Χαλκιδικῆς. 
– Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Στάμον, Ἄρχοντα Λαοσυνάκτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκ Ρόδου. 
– Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Yalım Eralp, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Defne Türk – Yunan Dostluğu», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, Μέλους, ἐντεῦθεν. 
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, Γεώργιον Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Ἰωάννην Τριανταφυλλίδην, Ἀντιπρόεδρον τῶν Μικρασιατικῶν Σωματείων Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμπόκην, Οἰκονομολόγον, ὑποψήφιον Εὐρωβουλευτήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Δερμοσόνογλου, ὡσαύτως Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Γκότσα Μπαρνόβι, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ Γεωργίας, σπουδαζόντων τήν ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Arman Togaç καί Zafer Polat, Ἀρχιτέκτονας, ἐκ τῆς Ἑταιρίας «BAŞAK YAPI», ἐντεῦθεν. 
– Τήν Εὐγεν. κ. Tamara Sayman μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Erol, ἐντεῦθεν. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γκουργκενίτζε, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐκ Γεωργίας. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Luca Zavagno, Καθηγητήν Βυζαντινῆς Ἱστορίας ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ «Bilkent», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ τε καί τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου «Koç», πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐκτενῶς διά τήν ὀργάνωσιν καί τάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀ. Νερατζούλην, Χημικόν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
– Τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας κ.κ. Ἰωάννην Μεσσαλᾶν, Πέτρον Κουτσούκον, ἐκ Πατρῶν, Φώτιον Ρῖζον, ἐκ Λαμίας, Βασίλειον καί Ἀρσένιον Βλαχόπουλον, αὐταδέλφους, ἐκ Θεσσαλονίκης, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς διακονίας των παρά τοῖς Ἱ. Ἀναλογίοις τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδαν. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Μαλίταν, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Νικολάου, ἐξ Ἑλβετίας. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Συρῖγον, μαθητήν, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη: 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 21ης Ἀπριλίου. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 20ῆς ἰδίου. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά: 
α) τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης τ.μ., καί 
β) τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, αὐθημερόν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Ἱεροψαλτῶν Θεσσαλονίκης «Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός» ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετηρίδος ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), τήν Παρασκευήν, 19ην Ἀπριλίου. 
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανασίου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σιατίστης, αὐθημερόν. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Anadolu Kültür» ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφίας, ἐπί τοῦ θέματος «Paylaşılan Kutsal Mekânlar», ἐν ταῖς ἐν Elmadağ ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, αὐθημερόν. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μελιτζανιᾶς Ψυχλούδη, μητρός τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγομένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀδένδρου, τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ