13.8 C
Athens
Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 17ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει διοργανωθέντα ἐγκαίνια Ἐκθέσεως Ἁγιογραφίας τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καθ’ ἅ ὡμίλησεν ἐπικαίρως, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παρατεθέν ἐν τῷ Μεγάρῳ δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτοῦ τε καί τοῦ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Μάρκου Μπόλαρη. 

Tό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 18ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Hilton İstanbul Maslak» καί ὡμίλησε πρός τά μέλη τοῦ Συνδέσμου τῶν ἐνταῦθα Ἀποφοίτων τοῦ Πανεπιστημίου Harvard περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀπαντήσας καί εἰς τάς ὑποβληθείσας ἐρωτήσεις αὐτῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, ἐπανακάμψαντα ἐξ Αὐστραλίας καί ἐνημερώσαντα Αὐτόν περί τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Στυλιανοῦ. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Βογιατζῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης – Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ ἐκεῖσε Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα Ἱερολ. Διάκονον κ. Βλαδίμηρον Rusanen, μέλλοντα ἵνα χειροτονηθῇ κατά τό Σάββατον τοῦ Λαζάρου εἰς τόν β’ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης διά νά ἀναλάβῃ ἱερατικά καθήκοντα ἐν Ἀτταλείᾳ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτη-σάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, πρός ὅν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην παρά Θεοῦ καί καρποφόρον ἐν πᾶσιν ἱερατικήν διακονίαν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ritra, ἐκ Φιλλανδίας.
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θερμῶν κ. Δημήτριον, ἐκ Θεσσα-λονίκης. 
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεσπιῶν κ. Συμεών, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κομίσαντα Αὐτῷ ἐπίσημον πρόσκλησιν τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὅπως προστῇ τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Δήλεσι Βοιωτίας Κέντρου Γεροντολογίας καί Προνοιακῆς Ὑποστηρίξεως «Ἅγιος Πορφύριος», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου. 
– Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, καί Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τῶν Εὐλαβ. Ἱεροδιακόνων κ.κ. Παχωμίου καί Γεωργίου, Ξενοφωντινῶν, καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχῆν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετά τῶν μοναζουσῶν Προδρόμης καί Πανσέμνης. 
– Tόν Ἐξοχ. κ. Ἄγγελον Τόλκαν, Ὑφυπουργόν Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου. 
– Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κεραμίδα, συνεργάτιδος αὐτοῦ. 
– Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), καί Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Ἄρχοντα Μαΐστορα, Φυσικόν, Α’ Ἀντιπρόεδρον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Ἀναγνωστοπούλου, Γεν. Γραμματέως, καί Δημητρίου Φραντζῆ, Μέλους αὐτῆς. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Φώτιον Χατζηνικολάου, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατροδικαστικῆς ἐν τῷ Ἀριστοτελείῳ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Βίσμπα, Διευθυντρίας τῆς Νοσηλευτικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Γεν. Νοσοκομείου Κατερίνης. 
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Πορίδην, Ἀντιπρόεδρον τῶν «AHEPA» τῆς Πόλεως, Σταμάτιον Γοῦγον, Γεν. Γραμματέα, Γεώργιον Κορακίδην, Ταμίαν, Ἰωάννην Ἀραβιανόν καί Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Μέλη. 
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Καλόπλαστον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, Εὐστράτιον Παπάζογλου, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαΐας, καί Θεόφιλον Βουκλίδην, Ζαχαροπλάστην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
–  Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Παρετζόγλου – Εὐθυμίου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Ἄμφισσας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου, Καθηγητοῦ. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Βελισσάριον Κολτσίδαν, Διευθυντήν τοῦ 5ου Γεν. Λυκείου Ζωγράφου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί μαθητῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παντελεήμονα Φιλιππίδην, Πρόεδρον τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Χρυσοχόου, Χρῆστον Μουφτόγλου, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Συλλόγου, καί τήν Εὐγεν. κ. Ζαχαρώ Παπαδοπούλου, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ἱδρύματος «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη». 
– Tόν Ἐντιμ. κ. Emircan Özasi, φοιτητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Koç». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδοκίμου Καρακουλάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ τριτόμου ἔργου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Μπράμη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Χειρουργική τῶν Ἑλλήνων διά μέσου τῶν αἰώνων», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τετάρτην, 17ην Ἀπριλίου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ