Free Porn
xbporn
32.4 C
Athens
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 29ην τρ. μηνός Μαρτίου, ἐχοροστάτησε, κατά παλαιόν ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, μέλη τοῦ Συλλόγου Φίλων τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Καθηγουμένου αὐτῆς, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Ἱεροκήρυκα αὐτῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ δεξίωσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς προσκυνητάς καί ἐκφράσας τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν πρός τόν Θεοφιλ. Ἐπόπτην καί τά μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς διά τό ἐπιτελούμενον ὑπ’ αὐτῶν ἔργον. 
Τέλος, μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου, συμμετασχόντες κατ’ αὐτάς εἰς τό Ε’ Πανελλήνιον Μαθητικόν Συνέδριον ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης, ἐπαρουσίασαν δι’ ἀφηγήσεως τό ἱστορικόν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Παναγίας Βλαχερνῶν καί τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, οὕς ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη καί ηὐλόγησε μέ πατρικήν στοργήν. 
* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Σεραφείμ Ντόβα καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου, συνεργάτου αὐτοῦ. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοδούλου Καραθανάση. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μάνης κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νήφωνος Καραλεμέα, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Κυριακοῦ Δερδελάκου, Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, Ἰδιαιτέρου Γραμματέως αὐτοῦ, καί Δημητρίου Δημητρίου, Ἰατροῦ, ἐκ Γυθείου.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀξώμης κ. Δανιήλ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ, χειροτονίᾳ καί ἐνθρονίσει αὐτοῦ, ἐξ Αἰθιοπίας. 
– Tόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον τῶν Ἀσσυροχαλδαίων PKαθολικῶν κ. Ramzi Garmou, ἐξ Ἰράκ, καί τόν Αἰδεσιμ. Χωρεπίσκοπον αὐτῶν ἐν τῇ Πόλει κ. François Yakan, μετά συνεργατῶν αὐτῶν. 
– Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης. 
– Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουροπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου – Λυκείου Ἴμβρου.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γαϊτάνην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.      
– Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Χιονίδην, Δήμαρχον Κατερίνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζουμπουλίας καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τά Πρακτικά τοῦ Συνεδρίου «Ὄψεις τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου Ἑλληνισμοῦ στό σύγχρονο Ἑλληνικό καί Τούρκικο Τύπο». 
– Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, Διευθύντριαν τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος». 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ψευτέλην, Ναυπηγόν – Μηχανικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου, Ὑποψηφίου Διδάκτορος τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Λ. Χαραλάμπους, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λονδίνου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τάς ἐργασίας τοῦ Ἱδρύματος «World Human Forum», ἐπί τοῦ θέματος «Convergences», ἐν Δελφοῖς, μεταξύ 29ης καί 31ης λήγοντος μηνός Μαρτίου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ