10.7 C
Athens
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, 17 Μαρτίου 2019, στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στο Φανάρι, τελέστηκε η καθιερωμένη Πατριαρχική και Συνοδική Λειτουργία, προεστώτος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, κατά την οποία τελέστηκε η εις Διάκονον Χειροτονία του εκ Καβάλας κ. Δημητρίου Νικηφόρου, υποψηφίου διδάκτορος Κανονικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Cardiff, ο οποίος έλαβε το όνομα Αέτιος. 
Σύμφωνα με το δελτίο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου: 
Μεθ᾿ ἱεροπρεπείας καί τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ, τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίᾳ, ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 16ην Μαρτίου, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τήν Ἀκολουθίαν εἰς ἀρχάριον ρασοφοροῦντα εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Νικηφόρον καί ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν συμπρο-σηυχήθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμιλος νέων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιγκαπούρης, Καθηγηταί καί μαθηταί ἐκ τοῦ Μουσικοῦ Λυκείου Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κακάρα, Διευθυντοῦ, μέλη τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Βουναίνων Λαρίσης «Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ἀθαναηλίδην, Ἐπιχειρηματίαν, μέλη τοῦ Προσκυνηματικοῦ καί Ὀρειβατικοῦ Συλλόγου καί τῆς Συμβουλευτικῆς Ὑποστηρίξεως Ἐθισμένων «Ἡ Μεταμόρφωσις», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχι-μανδρίτου κ. Μακαρίου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Πατρι-αρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, καί πιστοί ἐκ Καβάλας καί ἐντεῦθεν. 
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, ἐξ Ἑλβετίας, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει φιλογενῆ του δρᾶσιν, καθώς οὗτος τυγχάνει ἐνεργόν μέλος τῆς ἑλληνορ-θοδόξου παροικίας τῆς Γενεύης, ἐπιδεικνύων ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά τήν ζωήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, στηρίζων τό ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας καί τήν ποικιλότροπον διορθόδοξον καί διαχριστιανικήν διακονίαν τοῦ ἐν Σαμπεζύ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείου. Κατά τάς νουθετηρίους προσρήσεις Του πρός τόν κ. Πουρνάραν περί τῆς εὐθύνης τῆς νέας αὐτοῦ διακονίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτόνισε, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις ἀποτελεῖ πραγματικήν πρόοδον, μόνον ὅταν συμβαδίζῃ μέ τόν σεβασμόν καί τήν καλλιέργειαν τῶν πνευματικῶν καί τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. 
Ὁ νέος Ἄρχων, οἰκονομολόγος καί ὑψηλόβαθμος τραπεζίτης, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, καί δή κατά τήν ἑορτήν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, διαβεβαιώσας διά τήν ἀμέριστον συμπαράστασίν του εἰς τό ἐκκλησιαστικόν ἔργον τῆς ἐν Ἑλβετίᾳ τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐκεῖσε Ὀρθοδόξου Κέντρου. 
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, 17ην τ. μ., ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου καί Σύμης κ. Χρυσοστόμου, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Νικηφόρου, ὑποψηφίου Διδάκτορος τοῦ Πανεπιστήμιου τοῦ Cardiff, μετονομάσας αὐτόν εἰς Ἀέτιον, πρός τιμήν τοῦ Ἀρχιδιακόνου Κωνσταντινουπόλεως καί Νοταρίου Ἀετίου, διακριθέντος ἐπί Φλαβιανοῦ καί Ἀνατολίου περί τά μέσα τοῦ 5ου αἰῶνος, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν ἐν Χαλκηδόνι συγκληθεῖσαν ἐν ἔτει 451 Δ’ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἔνθα, καίτοι μόνον Διάκονος, ἐπρωτοστάτησεν εἰς τήν ἐπίσημον προβολήν καί κατοχύρωσιν τῆς ἰδιαζούσης θέσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ἔναντι τῶν ἀντιφρονούντων Λεγάτων τοῦ Πάπα. 
Πρό τῆς χειροτονίας, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε πατρικῶς τόν νέον κληρικόν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀπόφοιτον τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης, ὡς καί τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ὑπέδειξεν αὐτῷ ὅπως μιμηθῇ τό ἦθος καί τό μαχητικόν φρόνημα τοῦ ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἀγωνι-σαμένου Ἀρχιδιακόνου Κωνσταντινουπόλεως Ἀετίου, διακριθέντος διά τήν προάσπισιν τῶν δικαίων καί προνομιῶν τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς τοῦ πρώτου ἐν τῷ συστήματι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Θρόνου. 
Ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος κ. Ἀέτιος ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον, ἐκζητήσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον. 
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῡ Πατριαρχείου παρά τῇ ἐν Γενεύῃ ἕδρᾳ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Γενικόν Γραμματέα τῆς Ἀδελφότητος Ἀρχόντων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», Ἐντιμολ. Καθηγητήν κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, ἐκπρόσωπον αὐτῆς, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπῶν τήν ἔντιμον Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βιργινίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συλλειτουργησάντων Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἀνέγνω τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν μακαρίων ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ.
Εἶτα ἐγένετο ἡ λιτάνευσις τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, ἐν πομπῇ, μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, καί ἡ ἀπό τοῦ ἐξώστου τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου εὐλογία τοῦ ἐκκλησιάσματος. 
Ἡ τελετή ἔληξεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Παρεκκλησίῳ διά τοῦ πολυχρονισμοῦ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
Οἱ ἐπίσημοι παρεκάθησαν μετά ταῦτα εἰς τήν ἑόρτιον Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
– Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέα κ. Alexander Rentel, Πρωτοσύγκελλον τῆς O.C.A., Καθηγητήν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῷ Θεολογικῷ Σεμιναρίῳ τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Patrick O’ Routre, ἐκ Utah, τοῦ Ἱερολογ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιδιακόνου κ. Gavin Kirk, ἐκ Μ. Βρεταννίας, καί τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου κ. Norman Doe, ἐκ Cardiff. 
– Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτέκδικον κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εἰρήνης καί Στεφανίας, ἐκ Γενεύης. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Colin Chan Redemer, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Βιέννης. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχει-ρήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Νταλιάνην, Φαρμακοποιόν – Καθηγητήν ἐν τῷ Yeni Yüzyıl Πανεπιστημίῳ Κωνσταντινουπόλεως, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Παπουτσῆ, Καθηγητρίας Ἀγγλικῆς Γλώσσης, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Βασιλικῆς καί Σύρμως, μαθητριῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μεσρώπ Β´, ἐκ τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ «Meryem Ana», τήν Κυριακήν, 17ην Μαρτίου. 
– Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Mozaik Fotoğraf ve Sinema Platformu» διοργανωθείσης ἐκθέσεως φωτογραφίας, ἐπί τοῦ θέματος «Beyaz Uykusuz Uzakta Bir Kars», ἐν ταῖς ἐν Βαλατᾷ ἐγκαταστάσεσι τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, τό Σάββατον, 16ην ἰδίου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ