18 C
Athens
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ “ΑΝΤΙΦΕΜΙΝΙΖΟΥΣΑΙ”;ὑπὸ

Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 

“Αἱ γυναῖκες πρέπει ἁπλῶς νὰ 
ἀρκοῦνται σὲ ὁρισμένα πράγματα”. 
(B. Brecht) 
Ὡς γνωστόν, ὁ Χριστιανισμὸς ἐξίσωσε τὸ ἄρρεν μετὰ τοῦ θήλεως, παρὰ τὰς ἐντόνους ἰδιομορφίας των (ὄψις, σῶμα πνεῦμα, ἰδιοσυγκρασία, προορισμὸς κ.ἄ.). Πρᾶγμα ὅμως τὸ ὁποῖον ἀργότερον ὡδήγησεν εἰς φεμινιστικὰς ἐκτροπάς. Καὶ τοῦτο διότι “ὁ ἀνὴρ ἀνὴρ ἐστὶ καὶ ἡ γυνὴ γυνή”. Διὸ καὶ φαίνεται οὐχὶ εὐχάριστον, γυναῖκες τινὲς νὰ προσπαθοῦν νὰ ἐξομοιωθοῦν πρὸς τοὺς ἄνδρας, σύνηθες εἰς τὴν ἐποχήν μας, ὡς π.χ. εἰς τὸν ἐπιχειρηματικὸν τομέα, ἐνῶ χάνουν ὅλην τὴν θηλυκότητά των. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνδρες ὅταν ἐμφανίζονται ὡς θήλεα. Μήπως προσπαθοῦν καὶ πάλιν νὰ ἑνωθῶσιν, κατὰ μίαν θεωρίαν, ὄντες ἀρχικῶς ἑρμαφρόδιτοι; Γνωστοὶ ὅμως καὶ μὴ ἐξαιρετέοι τυγχάνουν οἱ ἀνήκοντες εἰς τά “ἀδελφάτα”, “θείᾳ εὐλογίᾳ” αὐξανόμενοι καὶ πληθυνόμενοι καὶ δημοσίᾳ πλέον διακινούμενοι ἐν ὀνόματι τῶν πολυθρυλήτων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, μὲ ὅλας τὰς θεαματικὰς ἐμφανίσεις αὐτῶν, ἔστω καὶ ἂν οὗτοι τυγχάνουν εὐφυέστατοι, καὶ εὐδοκιμοῦντες, λόγῳ τῆς ἑνότητός των “κουσουροκένταυροι”, μὴ ὄντες πάντοτε ὑπαίτιοι τῆς καταστάσεώς των αὐτῆς, ἀλλὰ ἀπὸ αἴτια παθολογικὰ ἢ διαφθορᾶς των ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων. 
Οὕτως αἱ γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι εἶναι περισσότεραι ἀπὸ τοὺς ἄνδρας κατὰ τὸ ἥμισυ τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ κόσμου, διαπρέπουν εἰς τὴν ἐπιστήμην, τὴν πολιτικήν, τὴν κοινωνίαν, τὴν τέχνην κ.ἄ. Ἔτσι βλέπομεν κυρίως “δεσποινίδας” διευθύνουσας συμβούλους καὶ διευθύντριας τραπεζῶν, ὀργανισμῶν, σχολῶν ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὁδηγοὺς τραίνων, λεωφορείων, νταλικῶν! κ.ἄ. 
Ἐξ ἑτέρας ὅμως πλευρᾶς συχνάκις ἔρχονται ἀντιμέτωποι μὲ μίαν σειρὰν ἀπογορεύσεων ἐκ τοῦ ἀντιθέτου φύλου, λαμβάνουσαι ὀλιγωτέρας ἀποδοχὰς εἰς τὸν χῶρον ἐργασίας, μικροτέραν πρόσβασιν εἰς τὸ σύστημα ὑγιείας, τὰς ἐκπαιδευτικὰς δομάς, διοικητικὰς καὶ διευθυντικὰς θέσεις τῶν ἐπιχειρήσεων περισσότερον τοῦ 25%, χωρὶς νὰ στεροῦνται φυσικῶν ἱκανοτήτων.
Οὕτως κατὰ τὸ 1913 ἡ συμμετοχή των εἰς τὰς μεγαλυτέρας ἐπιχειρήσεις τοῦ πλανήτου ἀντεστοίχουν μὲ τὸ 4,4%. Ἐπίσης αἱ ὑψηλότερον ἀμειβομέναι θέσεις τῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Fortune 500 κατὰ τὸ 92,5% κατείχοντο ὑπὸ ἀνδρῶν. 
Εἰς τὴν Γερμανίαν, παρακαλῶ, καὶ Αὐστρίαν μέχρι τὸ 1919 δὲν εἶχον δικαίωμα ψήφου, ὅπως εἰς τὸ Βατικανόν -εὐτυχῶς ποὺ δὲν γίνονται Καρδινάλιοι- καὶ τὴν Σαουδικὴν Ἀραβίαν μέχρι τὸ 2015.
Πολλαὶ ὡσαύτως εἶναι αἱ ἀπαγορεύσεις διὰ τὰς γυναῖκας καὶ εἰς τὸν θρησκευτικὸν τομέα. Καὶ συνήθως τὸ πρῶτον παράδειγμα εἰς τὰ καθ’ ἡμᾶς ἀποτελεῖ τὸ περίφημον ἄβατον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προσβληθὲν πρὸ ἐτῶν ἀνεπιτυχῶς καὶ ὑπὸ τῆς Ε.Ε., καὶ ὄχι μόνον (Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Νικάνωρος στὰ Γρεβενά καὶ Ἁγ. Βησσαρίωνος στὰ Τρίκαλα), τὸ ὁποῖον ὑφίσταται ἀπὸ τοῦ 5. αἰῶνος διὰ μίαν σειρὰν ἀπὸ θρησκευτικοὺς λόγους. Οὕτως αἱ γυναῖκες εἶναι ἀναγκασμέναι νὰ φθάνουν μέχρι τοὺς λιμένας τοῦ Ἄθωνος καὶ νὰ θεῶνται τὰς ἱ. Μονὰς, ἐφ΄ ὅσον εὑρίσκονται ἐντὸς πλοίων ἀπὸ 500 μέτρα ἐκ των ἀκτῶν ἢ μὲ διόπτρας! Εἰς τοὺς λόγους αὐτοὺς ἀνήκει μία παράδοσις, ἀναφέρουσα, ὅτι ἡ Θεοτόκος ἐξέφυγεν κατὰ τὴν πορείαν της πρὸς τὴν νῆσον τῆς Ἀφροδίτης Κύπρον, ἀφιχθεῖσα εἰς τὸν Ἄθωνα, ὁ ὁποῖος τῆς ἤρεσεν ἰδιαζόντως καὶ προσηυχήθη πρὸς τὸν Υἱόν της διὰ νὰ ἀνήκει εἰς αὐτήν. Οὕτως θεωρεῖται ἡ μόνη Βασίλισσα τοῦ Περιβολίου της, ἀπαγορευομένης τῆς εἰσόδου εἰς αὐτὸ πάσης ἑτέρας, παρὰ μόνον εἰς τὰς γαλὰς καὶ τά “πουρναρόψαρα”! 
Βεβαίως διαχρονικῶς ὑπῆρξαν καί “Ἀμαζόνες” ἐπιχειρήσασαι νά “διερρήξουν” τὸ ἄβατον, ὡς αἱ Μ. Ποιμενίδου, Μ. Κάραλη, Ἀ. Διπλαράκου, Μ. Σουαζὶ κ.ἄ. 
Ἄρα δὲν πρωτεύει τὸ Ὄρος εἰς τὸ ἄβατον, καθ’ ὅτι ὑπῆρχεν τοιοῦτον καὶ εἰς ναοὺς τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, μετέπειτα δὲ καὶ εἰς ἱερὰ τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, ὅπως τὸν ναὸν τῆς Σαμπαριμάλα ἐν Κεράλᾳ τῆς νοτίου Ἰνδίας, ὅπου διὰ παραβιάσεις ἔλαβον χώραν φοβεραὶ συγκρούσεις μέχρι τῆς σήμερον, μεταξὺ ἱερέων, συντηρητικῶν κλπ. 
Ὁ περίφημος ναὸς τοῦ προσκυνήματος τῶν Ἰνδουϊστῶν εἰς Κεράλα, ἀνήκει εἰς τοὺς ἄνδρας ὅλων τῶν ἡλικιῶν. Διὰ τὰς γυναῖκας ἐπιτρέπεται περιορισμένη εἴσοδος εἰς ὅσας εἶναι μεταξὺ 10-50 ἐτῶν. Ὁ λόγος εἶναι ἡ ἔμμηνος ρύσις τῶν γυναικῶν, καθὼς συμφώνως πρὸς συγκεκριμμένην δοξασίαν, ὁ Θεὸς ἠμπορεῖ νά “ξεστρατήσει” ἀπὸ τὴν παρουσίαν των κατὰ τάς “κεχρωματισμένας” ἡμέρας των
Τὸ τέμενος Haji Ali Dargah, ἐγκατεστημένον εἰς τὰ ἀνοικτὰ τῶν ἀκτῶν τῆς Βομβάης, Μαυσωλεῖον τοῦ Ali Bukhari ἁγίου τοῦ σουφισμοῦ, εἶναι κλειστὸν διὰ τὰς γυναῖκας. 
Ὡσαύτως ἐγκατεστημένον εἰς τὴν Ἰαπωνίαν, ἓν τῶν ὑψηλοτέρων ὀρέων τῆς χώρας εἶναι ἀπηγορευμένον εἰς τὰς γυναῖκας, τὸ ὀσπήτιον τοῦ περίφημου βουδιστικοῦ ναοῦ διὰ περισσότερα ἀπὸ 1.300 ἔτη, τοῦ Omine, ὅπως καὶ εἰς ἑτέρους βουδιστικοὺς ναούς. 
Εἰς τὴν Ταϊλάνδην, μόνον ἄνδρες ἀνήκοντες εἰς ἓν βουδιστικὸν τάγμα δύνανται νὰ γίνουν μοναχοὶ καὶ δόκιμοι, μὲ οὐκ ὀλίγας διαμαρτυρίας καί “ἀλλαγὴν ποδός” (μετάβασιν εἰς ναοὺς τῆς Ἰνδίας). Τί λέγουν οἱ φίλοι Προτεστάντες; 
Τέλος, εἰς τὸ Ἰρὰν ἀπαγορεύονται αἱ γυναῖκες εἰς τοὺς ποδοσφαιρικοὺς ἀγώνας, διότι εἶναι “ἀνάρμοστον” δι’ αὐτὰς νὰ θεῶνται τὸ σῶμα τοῦ ἀνδρὸς δι’ εὐχαρίστησιν! Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς!
Ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς Η.Π.Α. καὶ δὴ τὴν Ἀτλάνταν, εἰς τὸ μόνον καὶ δὴ μὴ θρησκευτικὸν Πανεπιστήμιον τοῦ Morehouse College ἀπαγορεύεται ἡ φοίτησις εἰς τὰς γυναῖκας. 
Τί συμβαίνει δὲ σὺν πολλοῖς ἄλλοις σήμερον;, ὅταν π.χ. μὲ σὸρτς καὶ μίνι ἐπισκέπτονται τουρίστριαι τὰς ἱ. μονὰς εἰς κοινὴν θέαν, ἐὰν δὲν τὰς ἐφοδιάζουν τελευταίως μέ “ταχτὰ μπερντέ”;

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ