test
32.3 C
Athens
Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΝ ΤΣΕΣΜΕ (ΒΙΝΤΕΟ)


Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
Πατριαρχική Ἱεραποδημία εἰς Κρήνην (Τσεσμέ) 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐπραγματοποίησε προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν «φίλην παιδείας» Κρήνην τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅπου προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τόν ἐπ’ ὀνόματί του τιμώμενου Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κρήνης (Τσεσμέ), ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. 
Ὁ Πατριάρχης ἔφθασεν εἰς τήν Σμύρνην ἀεροπορικῶς τήν προτεραίαν. Τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ἀπετέλουν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνος, Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος καί Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Χρυσόστομος, ἐκ τῆς Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης Ἁγ. Παντελεήμονος. 
Τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ὑπεδέχθησαν εἰς τό ἀεροδρόμιον Σμύρνης ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης, κ. Βαρθολομαῖος, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ Εὐγεν. κα Ἀργυρώ Παπούλια καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης. Ἐν συνεχείᾳ μετέβησαν εἰς Çeşme, ἔνθα καί κατέλυσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Radisson. 
Τό ἐσπέρας, ἐν τῷ Πατριαρχικῷ καταλύματι παρετέθη ‒πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος‒ Δεῖπνον ὑπό τοῦ Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Τρομπούκη, Ἰατροῦ, ἐκ Χίου. 
Τήν πρωίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 10ης Φεβρουαρίου, ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν προαναφερθέντων ἁγίων Ἀρχιερέων. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐκκλησιάσθησαν ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιος Ἀγγελόπουλος, Συνταγματάρχης, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἑλληνικής Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς εἰς τήν ἐν Σμύρνη ἕδραν τοῦ NATO, καί πλήθη προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς καί Χίου, ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τῆς Σμύρνης.

Μετά τό Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἐπί πνευματικῇ ὠφελείᾳ τῶν ἐν τῷ ἱστορικῷ ναῷ συμπροσευχομένων, παραινέσας αὐτούς πατρικῶς πρός μίμησιν τοῦ βίου τοῦ Ἱερομάρτυρος, καί τονίσας τήν σημασίαν τῆς τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς Ἱερούς Ναούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς διασώσεως τῶν παραδόσεων τῆς Ρωμιοσύνης. Ἐν συνεχείᾳ, καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς ἐξ Ἑλλάδος εὐλαβεῖς προσκυνητάς, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. Εἰς τό τέλος ὡμίλησε δι’ ὀλίγων τουρκιστί, εὐχαριστήσας τόν εἰρηνοδότην Θεόν, διά τήν εὐλογίαν τῆς ἀγαθῆς συνεργασίας καί τῆς ὁμονοίας μεταξύ τῶν δύο γειτονικῶν Λαῶν Τουρκίας καί Ἑλλάδος καί ἀναφερθείς εἰς τήν πρόσφατον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος. Περαίνων τόν λόγον ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Του πρός τάς ἁρμοδίους ἀρχάς διά τήν παρασχεθεῖσαν ἄδειαν τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἀκόμη, ἐξέφρασε τήν Πατριαρχκήν Του εὐαρέσκειαν πρός τούς συλλειτουργούς Αὐτοῦ ἀγίους ἀρχιερεῖς, τούς ὁποίους ηὐχαρίστησε διά τήν προσέλευσίν των καί ἐπῄνεσε διά θερμῶν λόγων τό ὑπ’αὑτῶν ἐπιτελούμενον ποιμαντορικόν καί γενικώτερον ἐκκλησιαστικόν ἔργον. 
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Σμύρνης ἐδώρησε τῷ Πατριάρχῃ ἀντίγραφον τῆς ἐφεστίου Θεομητορικῆς εἰκόνος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Νέας Μονῆς Χίου εἰς ενδειξιν τοῦ ἀπ’ αἰώνων στενοῦ ἰεροῦ συνδέσμου μεταξύ τῆς Ἰωνικῆς γῆς και τῆς μυροβόλου νήσου. 
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος –φιλαδέλφῳ διαθέσει– παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν λοιπῶν ἐπισήμων, ἄριστον εἰς παραθαλάσσιον ἑστιατόριον.
Χάριτι Θεοῦ, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, καί διά τοῦ προσκυνήματος τούτου, ἐξέφρασε τό ἀνύστακτον καί ἀδιάπτωτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ διά τά ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῇ σεβάσματα τῶν Πατέρων ἡμῶν, εἰς τά ὁποῖα καί πραγματοποιεῖ κατά καιρούς εὐλαβικά προσκυνήματα.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ