13.1 C
Athens
Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, 2022

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΤΟΝ ΤΣΕΣΜΕ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Φως Φαναρίου
Στον άλλοτε Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στον Τσεσμέ, στη γη της Ιωνίας, τελέστηκε σήμερα Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.  
Εκατοντάδες προσκυνητές από τη Θεσσαλονίκη, την Χίο και άλλα μέρη κατέκλυσαν τον Ναό, ο οποίος μετά την αναστύλωσή του από το Τουρκικό Δημόσιο, χρησιμοποιείται ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών, με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ απηύθυνε και έκκληση προς τη νέα γενιά της Ελλάδας να διατηρήσει ζωντανή την ιστορία, τα έθιμα και το ήθος της Ρωμιοσύνης που μεγαλούργησε στα μικρασιατικά παράλια.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει η Εκκλησία στους Αγίους και Μάρτυρες της Ορθοδοξίας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθειά που καταβάλλει ο ίδιος από την ημέρα της εκλογής του στον Πατριαρχικό Θρόνο για να ακούγεται το Ευαγγέλιο και πάλι, ύστερα από πολλούς χρόνους σιωπής, στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη. 
«Καθ᾽ όλην την διάρκειαν της Πατριαρχίας ημών, η οποία διανύει, ευδοκία του πλουσιοδώρου Θεού, το 28ον έτος της, ηγωνίσθημεν διά να ακουσθή και πάλιν, μετά από πολλάς δεκαετίας σιωπής, εις την Μικράν Ασίαν, τον Πόντον και την Ανατολικήν Θράκην, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας, το «Ευλογημένη η Βασιλεία…», το «Άγιος ο Θεός», το «Χριστός Ανέστη», το «Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας». Θα συνεχίσωμεν, του Θεού συνεργούντος, αυτήν την πορείαν και καλούμεν και υμάς εις συμπόρευσιν.
Όταν επισκεπτώμεθα τα άγια χώματα της καθ᾽ ημάς Ανατολής, έχομεν την εντύπωσιν ότι τα ερειπωμένα μνημεία του Γένους, τα οποία επιμένουν να φυλάσσουν τον τόπον και τον τρόπον του βίου της πονεμένης Ρωμιοσύνης, διηγούνται την ιστορίαν της μακράς ευλογημένης παρουσίας και χριστιανικής μαρτυρίας των Πατέρων μας. Ακούομεν νοερώς τον γλυκύν ήχον της καμπάνας να καλή τους χριστιανούς να καταθέσουν τον πόνον και τας ελπίδας των, την μετάνοιαν και την παράκλησίν των, να δοξολογήσουν τον Θεόν διά τας ευεργεσίας του. Βλέπομεν τους πιστούς να προσκομίζουν εις τους ναούς και τα εξωκκλήσια τα αγαθά της γης και του μόχθου των, τον σίτον, τον οίνον και το έλαιον, για να αγιασθούν και να αγιασθή η ζωή των. Συμμετέχομεν εν πνεύματι εις τας εορτάς και τας πανηγύρεις, εις τας ιεράς λιτανείας, εις τα παραδοσιακά έθιμα. Θαυμάζομεν το πως οι ημέτεροι συνυπήρχον εν ειρήνη με τους λοιπούς κατοίκους, πως εγνώριζον να μοιράζωνται τον κόσμον, τας ευλογίας και τας δωρεάς του Θεού. 
Όσα βιούμεν εις κάθε επίσκεψίν μας, τα συναισθήματα, ο υπαρξιακός συγκλονισμός και πλουτισμός, είναι πολύ δύσκολον να περιγραφούν. Είναι σωτηριώδεις και ανεκτίμητοι εμπειρίαι, είναι η φωνή του ουρανού μέσα εις ένα κόσμον «συγχύσεως της καρδίας», αποδιοργανώσεως του αξιολογικού κριτηρίου μας και αποκοπής από τας ωραίας παραδόσεις μας, γεγονός το οποίον δημιουργεί το αίσθημα της ανεστιότητος και παραλύει τας δημιουργικάς δυνάμεις του ανθρώπου». 
Απευθυνόμενος στους προσκυνητές από την Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού, των οποίων οι πρόγονοι ήταν από τον Τσεσμέ και γειτονικές περιοχές της Ερυθραίας, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τους προέτρεψε να μη λησμονούν τις ρίζες τους και την πατρίδα των προγόνων τους. 
«Σας παρακαλούμεν πατρικώς να μη λησμονήσετε τας ρίζας σας. Να κρατήτε εις την καρδίαν σας και εις τον νούν σας την ευλογημένην πατρώαν γην, να σκέπτεσθε και να επισκέπτεσθε την αλησμόνητον πατρίδα, όπου βέβαια δεν θα αισθάνεσθε ξένοι ή απλοί επισκέπται, αφού είσθε σαρξ εκ της σαρκός της. Εις τα ερείπια των ναών και των μοναστηρίων, εις τα σπίτια και τα σχολεία, εις ο,τι απέμεινεν από τα μνημεία του Γένους, υπάρχει η σφραγίς των προγόνων σας, της αγάπης διά τον τόπον των. Μην αφήνετε να σβήσουν μέσα σας αι εικόνες, η περιγραφή του πατρικού σπιτιού από τους προγόνους σας, αι αναμνήσεις από τον ενοριακόν ναόν και από το σχολείο τους, αι διηγήσεις περί εορτών και παραδόσεων, ηθών και εθίμων, αλησμονήτων γεγονότων. 
Να μεταδίδετε εις τα τέκνα σας όλα αυτά, τον υψηλόν πατρογονικόν πολιτισμόν και τας πολυτίμους αξίας του. Να τα παρακινήτε να θεωρούν την καταγωγήν των από την μικρασιατικήν γην ως ουσιαστικόν στοιχείον της ταυτότητός των. Απευθυνόμενοι εις τους νέους οι οποίοι ευρίσκονται αναμέσά μας, λέγομεν, πως τελικώς γνωρίζομεν ο,τι αγαπώμεν. Τα μάτια της καρδίας βλέπουν πράγματα απρόσιτα εις την λογικήν. Δεν εγεννήθητε εδώ. Ας γεννηθή η γη των προγόνων σας εις την καρδίαν σας. Αν δεν διασωθή μέσα εις την μνήμην της νέας γενεάς η εικών της αλησμονήτου πατρίδος, ουδείς θα ενθυμήται πλέον, τους καημούς, τη ήθη και το ήθος της Ρωμηοσύνης εις τα χρόνια που έρχονται. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι και εδώ εις την Τουρκίαν υπάρχουν πολλοί νέοι, οι οποίοι πιστεύουν εις την συμφιλίωσιν και την φιλίαν των λαών, θέλουν την ειρήνην και την συνεργασίαν και αγωνίζονται δι᾿ αυτάς. Η έμπρακτος, η βιουμένη συμφιλίωσις αντανακλά και επηρεάζει ευρυτέρους κύκλους. Τοιουτοτρόπως αλλάζει η εικών την οποίαν έχει ο ένας διά τον άλλον. Η προσπάθεια και τα οράματα όλων των νέων αποτελούν σημαντικήν συμβολήν εις το ειρηνικόν και φωτεινόν μέλλον των σχέσεων του ελληνικού και του τουρκικού λαού».

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος δώρισε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα πιστό αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Νέας Μονής Χίου, ως σύμβολο της πνευματικής ενότητας μεταξύ της Μικράς Ασίας και των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου.
Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν, επίσης, η Πρόξενος της Ελλάδος στην Σμύρνη, Αργυρώ Παπούλια, ο Άρχων Ακτουάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Κώστας Τρομπούκης και ο Πρόεδρος της Ορθοδόξου Κοινότητος και του Ρωμαίηκου Πνευματικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου Σμύρνης, Γιώργος Θεοδωρίδης.
Κατά την Θεία Λειτουργία έψαλε, “μετ’ επιστήμης”, ο Χορός Ψαλτών Χίου, υπό την διεύθυνση του μουσικολογιωτάτου Ηρακλή Μαλανδρίνου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ