test
26.9 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τά εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου προσενεχθέντα κόλλυβα καί ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου, ὁ δέ Πατριάρχης ἡγίασε τούς ἐκκλησιασθέντας διά τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ μηνός. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, παρουσιάσας ἐν συντομίᾳ τά ἐκτελούμενα ἀνακαινιστικά ἔργα εἰς τούς χώρους τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν προσεχῆ ἔλευσιν τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλεξίου Τσίπρα εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, πρός συνάντησιν μετ’ Αὐτοῦ, κατά τήν ἐπικειμένην ἑορτήν τοῦ ἀνιδρυτοῦ αὐτῆς Ἱεροῦ Φωτίου τοῦ Πάνυ, συγχαρείς ἀδελφικῶς τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν ἀνύστακτον μέριμνάν του ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τοῦ ποιμαντικοῦ καί τοῦ λατρευτικοῦ ἔργου εἴς τε τήν ὑπ’ αὐτόν θεόσωστον Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου καί εἰς τήν εἰρημένην Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μιχαήλ Anishchenko, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων τοῦ Ἐξάρχου τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν Οὐκρανίᾳ καί τοῦ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Κιέβῳ ἀνασυσταθέντος Ἱ. Σταυροπηγίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. 
– Τούς Ὁσιολ. Ἱερομονάχους κ.κ. Λουκᾶν καί Μωϋσῆν Ξενοφωντινούς. 
– Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Μελπομένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀγγελικῆς καί Χρήστου, εὐχαριστήσαντας διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῷ θανάτῳ τῆς συγγενοῦς αὐτῶν ἀειμνήστου Ἑλένης Φουτσιτζίογλου. 
– Τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Ζουμπουλιάδου – Χάγιατ, ἐκ μέρους τῆς Ἐφορείας τῆς Ζαππείου Σχολῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσικαλάκην, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίας Νεοφωτίστου, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἰωάννου, ἐκ Σητείας. 
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Sami Sarıtaş, Δικηγόρον, καί Mehmet İzzet Han, Ἀρχιτέκτονα, ἐντεῦθεν. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
– Τήν Εὐγεν. κ. Μαριάνθην Sözde, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Μαρίνης καί Ἀδριανοῦ, ἐντεῦθεν. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κυρίτσην, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς Ταταούλων, τήν Πέμπτην, 31ην λήξαντος μηνός Ἰανουαρίου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ