Free Porn
xbporn
32.4 C
Athens
Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (30 Ιανουαρίου 2019)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις 
Τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐλλογίμων ἐκπροσώπων τοῦ Ὁμογενοῦς ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου καί τῶν μαθητῶν, ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας τοῦ Γένους, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 29ην Ἰανουαρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην, Ἐκπαιδευτικόν, ὅν καί συνεχάρη διά τήν πολυετῆ προσφοράν του εἰς τήν Ὁμογενειακήν Ἐκπαίδευσιν, ὡς καί διά τήν φιλογενῆ του δρᾶσιν καί τήν ἐνεργόν ἐνασχόλησίν του μέ τά κοινοτικά ζητήματα τῆς Ρωμηοσύνης. Ὁ νέος Ἄρχων, διατελέσας ἐπί σειράν ἐτῶν Διευθυντής τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσί, κατά τήν μεγάλην ταύτην ἑορτήν τῆς Παιδείας. 
Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 30ήν ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. 
Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Τύχων, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σταυρονικήτα, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν πνευματικήν προσφοράν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. 

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐλλογ. κ. Σταῦρος Γιωλτζόγλου, Συντονιστής Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Ἐφορεία μετά τῆς Λυκειάρχου, Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, Καθηγηταί καί μαθηταί τῶν λοιπῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό καθιερωμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Ἐφόρων, Σχολαρχῶν, Καθηγητῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ηὐλόγησε τά ὑπό μαθητῶν αὐτῆς προσαχθέντα κόλλυβα. 
Κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος καί Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, καί ἐπικαίρως ὁ Παναγιώτατος. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 30ῆς λήγοντος μηνός Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου προκατόχου Του Πατριάρχου Γρηγορίου Ζ´. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τήν Ἐφορείαν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, προσκαλέσασαν Αὐτόν ἵνα χοροστατήσῃ καί εὐλογήσῃ τήν Μονήν καί τούς ἐν αὐτῇ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινου- πόλεως τοῦ Πάνυ. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Λάμπρου Φωτοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀγάθης, ἐκ Κορέας. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου Βελιγραδίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μιράνκο, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, μετά μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τύχωνα, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σταυρονικήτα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχων κ.κ. Παλαμᾶ καί Θεοφάνους καί τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ.κ. Σάββα καί Διαδόχου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Βερυκάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Κρήτης, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Αἰμιλιανοῦ Γιατράκη καί τοῦ δοκίμου Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Γκανᾶ, Οἰκονομολόγου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας. 
– Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους κ.κ. Τιμόθεον καί Ἀλέξιον, τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Tamara Dermenli. 
– Τόν Ἐξοχ. κ. Ian Shugart, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τοῦ Καναδᾶ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Chris Coote, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ulric Shannon, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Alison Grant, Διευθυντρίας ἐπί τῶν ἐν Ἀνατολικῇ Εὐρώπῃ καί Εὐρασίᾳ Ὑποθέσεων τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου. 
– Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον κ. Ἀθανάσιον Κωνσταντόπουλον, μέλος τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Κορίνθου. 
– Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Μίσθιον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐκ Τορόντο. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Nicu Popescu, Διευθυντήν Προγράμματος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ «European Council on Foreign Relations», ἐκ Μολδαβίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Momchil Metodiev, Ἱστορικοῦ, ἐκ Βουλγαρίας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Aslı Aydıntaşbaş, Δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν. 
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παντελεήμονα Κολόκαν, Ἀντιδήμαρχον Ἰωαννίνων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Γλυκερίας Λαδοπούλου, Στελέχους τῆς Ὑπάτου Ἁρμοστείας τοῦ Ο.Η.Ε. διά τούς πρόσφυγας, καί Γεώργιον Παπαχρήστου, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τήν Ἐλλογ. κ. Λυδίαν Μουζάκα, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hasan Müftüoğlu, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Πούλαδον, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του, ἐκ τῆς Πόλεως.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ