13 C
Athens
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (20 Δεκεμβρίου 2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 19ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν τῆς Πόλεως καί ἐπεσκέψατο ἐθιμοτυπικῶς τόν νέον Νομάρχην Ἐξοχ. κ. Ali Yerlikaya, ᾧτινι ηὐχήθη πᾶσαν ἐπιτυχίαν κατά τήν ἐξάσκησιν τῶν πολυευθύνων αὐτοῦ καθηκόντων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Συνοδικήν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀποτελουμένην ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, συνοδευομένην δέ ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ.κ. Ζαχαρίου Ἀδαμάκη, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως τῶν Συνδέσμων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί Ἀνδρέου Καλιοντζάκη καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Πολλάκη, μελῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνεργασθέντας μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου ἐπί θεμάτων ἁπτομένων τῆς ἀρξαμένης Συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως ἐν Ἑλλάδι. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό Κληρικῶν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως. 

– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς κ. Μάξιμον, ἐκ Παρισίων. 
– Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας. 
– Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ραπτάκην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Βιετνάμ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 
– Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Yalım Eralp, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Defne Türk – Yunan Dostluğu», ἐντεῦθεν, καί τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Συρίγον, Καθηγητήν Ὀγκολογίας ἐν τῇ Ἰατρικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Καθηγητήν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἄρεως, ἐντεῦθεν. 
– Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Ψαροπούλου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Παντελάρα, Καθηγητρίας, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου Λυκείου, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Κορτίδου, ἐντεῦθεν. 
– Τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Εὐγγελίαν Ἀχλάδη, Συντονίστριαν Προγραμμάτων ἐκμαθήσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεράσιμον Διβάρην, Δημοσθένην Στασινόν, καί Ἰωάννην Βάκκαν, Φοιτητάς, ἐξ Ἄρτης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου τῆς Οὑγγαρίας Ἐντιμ. κ. Balázs Hendrich γεῦμα ἐργασίας περί τῆς καταστάσεως τῶν ὑπό διωγμόν τελούντων Χριστιανῶν ἐν τῇ Μ. Ἀνατολῇ, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα Χριστιανικῶν Κοινοτή-των καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Αzbej Tristan, ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ τῆς Οὑγγρικῆς κυβερνήσεως, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 19ην Δεκεμβρίου. 
– Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Θωμᾶ Κοροβίνη, ἐπί τοῦ θέματος «Πολιτιστικές σχέσεις Ἑλλήνων καί Τούρκων μέσα στόν 20ό αἰῶνα», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ τῆς Ἑνώσεως, αὐθημερόν. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Εἰρήνης Δημητριάδου, Καθηγητρίας, ὑπό τόν τίτλον «1950’den Günümüze Eğitim Hayatımızda Rumlar», ἐν ταῖς ἐν Beşiktaş ἐγκαταστάσεσι τοῦ Πανεπιστημίου «Bahçeşehir», αὐθημερόν.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ