test
26.9 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 Δεκεμβρίου 2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Μετά τό πέρας τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογικῶν διεργασιῶν πρός ἀνάδειξιν νέου Προέδρου τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος (CDU) τῆς Γερμανίας, εἰς διαδοχήν τῆς παραιτηθείσης ἐκ τῆς θέσεως ταύτης Καγκελλαρίου τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. Angela Merkel, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπέστειλε πρός τήν νικήτριαν αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Annegret Kram-Karrenbauer, συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν Αὐτοῦ ὑπέρ ἐπιτυχίας εἰς τά νέα ὑψηλά καθήκοντα τοῦ ἀξιώματός της. 
Ἐπί τῇ συμπληρώσει 180ετίας ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νεοχωρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε, κατόπιν προσκλήσεως τῆς ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων, 16ης Δεκεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. 
Κατά τήν ἀνάγνωσιν τῶν Ἱ. Διπτύχων διά πρώτην φοράν ἐμνημονεύθη ὁ κατά τήν προτεραίαν ἐκλεγείς Προκαθήμενος τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Κοινοτικοί Παράγοντες καί πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀρχιερατευσάντων, ἱερατευσάντων καί διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι ταύτῃ καί τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Κτιτόρων, Ἀνακαινιστῶν, Ἐφόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν καί Συνδρομητῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τούτου. 
Μετά ταῦτα, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἀναφερθείς εἰς τό ἱστορικόν ἐπετειακόν ὁρόσημον τῆς ἑορταζούσης Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ συνεχάρη ἅπαντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνάδειξιν τῆς ἐπετείου ταύτης, διένειμε πρός ἅπαντας ἐνθύμιον σχετικόν πρός τήν ἐπέτειον ταύτην. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἀφοῦ ἀνεφέρθη δι’ ὀλίγων εἰς τήν κατά τήν προτεραίαν αἰσίαν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐν Κιέβῳ ἐργασιῶν τῆς Ἑνωτικῆς Συνόδου καί τήν εἴσοδον εἰς τήν Πανορθόδοξον οἰκογένειαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὡς δεκάτης πέμπτης εἰς τήν σειράν τῶν Διπτύχων, συνεχάρη καί πάλιν τόν ἐκεῖσε νεοεκλεγέντα Προκαθήμενον Μακαριώτατον κ. Ἐπιφάνιον, μέλλοντα νά ἐπισκεφθῇ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον κατά τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Θεοφανείων διά νά συλλειτουργήσῃ μετά τοῦ Παναγιωτάτου καί νά παραλάβῃ παρ’ Αὐτοῦ τόν Τόμον τῆς Αὐτοκεφαλίας, ὡς τοῦτο τυγχάνει ἀποκλειστικόν προνόμιον τῆς Μητρός καί τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Καλλινίκου Χασάπη, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ – ΕΡ.Θ.Ο. πνευματικόν μνημόσυνον, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, εἰς μνήμην τοῦ Ἀθανασίου – Θάνου Βαφειάδου, μέλους τοῦ Συνδέσμου καί στελέχους ἐπί σειράν ἐτῶν τοῦ ἐραστιτεχνικοῦ θεατρικοῦ ὁμίλου αὐτοῦ, ὁμιλήσας καταλλήλως περί τῆς προσφορᾶς τοῦ ἀειμνήστου καί εὐχηθείς πρός ἅπαντας εὐλογημένην τήν περίοδον τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβρόσιον Σταμπλιάκαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐπιστημόνων ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Φερέτη, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Θεσσαλονίκης, τήν Κυριακήν, 16 ην Δεκεμβρίου. 
– Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ πονήματος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Ὁσία Μελώ στή Βουρρίνα τῆς Κῶ», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις ἕδρᾳ τῶν Ἐκδόσεων Ἁρμός, αὐθημερόν. 
– Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς Χριστουγεννιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν. 

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ