13.9 C
Athens
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (23 – 26 Νοεμβρίου 2018)

φωτογραφίες: Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς Ρουμανίαν 
(23 – 26 Νοεμβρίου 2018) 
Ἀνταποκριθείς εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατρι-άρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μετέβη τήν Παρασκευήν, 23ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ., διά πτήσεως τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, εἰς Βουκουρέστιον, ἵνα προστῇ τῶν διοργανωθέντων ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας ἑορτασμῶν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ νεοδμήτου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ρουμανικοῦ Ἔθνους. Κατά τήν ἱεραποδημίαν ταύτην ὁ Πατριάρχης συνωδεύετο ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου καί Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Sergiu Mavsel Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐν τῇ Πόλει Ρουμανικῆς Παροικίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Παπαχρήστου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί Πέτρου Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων αὐτοῦ. 
Τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ, ἀφικομένους εἰς τό διεθνές ἀεροδρόμιον Βουκουρεστίου Henri Coanda, ὑπεδέχθη ὁ Μακ. Πατριάρχης Ρουμανίας, περιστοιχιζόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης, ἐκ τοῦ καταλύματός Του ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «JW Marriott», κατηυθύνθη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί ἐχοροστάτησεν, ὁμοῦ μετά τῆς Α. Μακαριότητος, εἰς Δοξολογίαν, τελεσθεῖσαν ἐπί τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ ἐν τῷ Ἱ. Πατριαρχικῷ Ναῷ τῶν Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, καί προσεκύνησε τό Ἱερόν Λείψανον τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Νέου, προστάτου καί πολιούχου Βουκουρεστίου, ὡς καί τά ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου κομισθέντα λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, πρός ἁγιασμόν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς πόλεως τοῦ Βουκουρεστίου.
Κατά τάς γενομένας προσφωνήσεις μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, ὁ μέν Μακαριώτατος κ. Δανιήλ ἐξέφρασε τήν χαράν Του διά τό γεγονός ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέπτεται καί πάλιν τήν Ρουμανίαν, καί δή κατά τήν παροῦσαν συγκυρίαν, καθ’ ἥν διά τῆς σεπτῆς παρουσίας Του λαμπρύνεται ἔτι μᾶλλον ὁ ἐγκαινισμός τοῦ νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Χώρας, ἡ δέ Α. Θ. Παναγιότης ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτῆς διά τό γεγονός ὅτι ἐκπισκέπτεται διά πολλοστήν φοράν τήν προσφιλῆ θυγατέρα καί ἀδελφήν, Ἁγιωτάτην Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Ρουμανίας, κομίζουσα τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν εὐσεβῆ Ρουμανικόν λαόν, ἑορτάζοντα τήν 100ετίαν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ συγχρόνου κράτους αὐτοῦ, ἐνῷ ἐξῇρε τόν στενόν πάντοτε καί ἄρρηκτον ἐν Χριστῷ σύνδεσμον τῶν Ἁγιωτάτων Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Ρουμανίας, τόσον εἰς ἐπίπεδον θεσμῶν ὅσον καί εἰς ἐπίπεδον προσώπων, καί μάλιστα εἰς καιρούς κατά τούς ὁποίους ἡ ἐκκλησιαστική ἑνότης, σύμπνοια καί συνεργασία εἶναι εἴπερ ποτέ καί ἄλλοτε ἀναγκαία καί ἐπιτακτική. 

Πρός τούτοις, ὁ Παναγιώτατος ηὐχαρίστησε καί συνεχάρη τόν Μακαριώτατον κ. Δανιήλ διά τήν πολύτιμον συμβολήν του εἰς τήν ἐπιτυχίαν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὄχι μόνον λόγῳ τῆς λιπαρᾶς καί βαθείας θεολογικῆς του μορφώσεως, ἀλλά καί λόγῳ τῶν ἀνοικτῶν ὁριζόντων του καί τοῦ συναινετικοῦ καί φιλειρηνικοῦ χαρακτῆρος του. 
Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν χαράν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν ἐκπλήρωσιν, ὕστερον ἀπό ἑκατόν τεσσαράκοντα ἔτη, τοῦ παλαιοῦ ἐκείνου Τάματος τῶν εὐσεβῶν Ρουμάνων, ἤτοι τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ἐνῷ ἐξῇρε τό γεγονός ὅτι ἡ δικαιοδοσιακή χειραφέτησις τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρουμανίας ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διά τοῦ ἐκδοθέντος Τόμου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακείμ Δ΄, κατά τό ἔτος 1885, δέν ἐξελήφθη ὑπό τῶν ἐμπλεκομένων μερῶν ὡς ἄκρα ἀπομόνωσις καὶ ἀποξένωσις ἀπ’ ἀλλήλων, ὅπερ θά ἦτο ἀναίρεσις θεμελιωδῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καί τοῦτ’ αὐτό ἔκπτωσις περί τήν πίστιν. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, τόν Παναγιώτατον, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, ἐπεσκέψατο ὁ Πρόεδρος τῆς Γερουσίας τῆς Ρουμανίας Ἐξοχ. κ. Calin Popescu Tariceanu, πρῴην Πρωθυπουργός, τῆς συζητήσεως περιστραφείσης περί τάς προκλήσεις, ἅς ἡ Ρουμανία θά ἀντιμετωπίσῃ κατά τήν ἀνάληψιν τῆς Προεδρίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως κατά τό α’ ἑξάμηνον τοῦ ἐπί θύραις ἔτους. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἀλλολοδιαδόχως τήν ἐν Βουκουρεστίῳ Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας, ὑπαντηθείς φιλοφρόνως ὑπό τοῦ Πρέσβεως Ἐξοχ. κ. Οsman Koray Ertaş, καί τήν Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος, γενόμενος τιμητικῶς δεκτός ὑπό τοῦ Πρέσβεως Ἐξοχ. κ. Βασιλείου Παπαδοπούλου καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, οὕς καί ηὐλόγησε πατρικῶς, ἐνῷ ἀκολούθως παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τῆς Α. Ἐξοχότητος, τῇ συμμετοχῇ ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων ἐκ τῆς ἐν Ρουμανίᾳ Ἑλληνικῆς Παροικίας. 
Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 24ην ἰδίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας μετά τῶν τιμίων Συνοδειῶν Αὐτῶν μετέβησαν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον πρός συνάντησιν μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος, τοῦ Προέδρου τῆς Χώρας κ. Klaus Werner Iohannis, ὅστις, ἀφοῦ καλωσώρισε τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς τήν Χώραν του καί ἐξέφρασε θερμάς εὐχαριστίας διά τήν τιμητικήν παρουσίαν Του εἰς τό ἱστορικόν διά τό Ρουμανικόν ἔθνος γεγονός τῶν ἐγκαινίων, συμπίπτον ἀκριβῶς πρός τήν ἑκατονταετίαν ἀπό τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τοῦ Ρουμανικοῦ λαοῦ (1918 – 2018), ἀνεφέρθη εἰς τάς προκλήσεις, τάς ὁποίας διά πρώτην φοράν θά ἀντιμετωπίσῃ ἡ Χώρα του ὡς ἔχουσα κατά τό πρῶτον ἑξάμηνον τοῦ 2019 τήν Προεδρίαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μέ προτεραιότητα τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν διεργασιῶν διά τό Brexit καί τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ προσφυγικοῦ καί τοῦ μεταναστευτικοῦ προβλήματος εἰς πανευρωπαϊκόν ἐπίπεδον. 
Ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ ἐμνήσθη τῆς δοχῆς Του ἐν Σιμπίου τό 2007 ὑπό τοῦ Ἐξοχωτάτου, τότε Δήμαρχου αὐτοῦ, κατά τάς ἐργασίας τῆς 3ης Οἰκουμενικῆς Συναντήσεως τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Εὐρώπης, ηὐχήθη καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν Ρουμανίαν διά τήν ἀνάληψιν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Προεδρίας καί ἐξῇρε τήν συνεισφοράν τοῦ κ. Προέδρου εἰς τήν προστασίαν καί προώθησιν τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ὡς καί τό ἐνδιαφέρον του ὑπέρ τῆς ἐνισχύσεως τοῦ ρόλου τῆς ἐκπαιδεύσεως καί τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης εἰς τήν ρουμανικήν κοινωνίαν, μή παραλείψας νά ὑπογραμμίσῃ τήν ἀγαστήν ἀδελφικήν συνεργασίαν καί συμπόρευσιν μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Ρουμανίας εἰς τά διορθόδοξα ζητήματα. 
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἐν τῷ Συνοδικῷ Μεγάρῳ ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, ἀναφερθείς εἰς τάς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ταύτης ἑορταζο-μένας ἐπετείους, καί ἐξῇρε τάς στενάς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Πατριαρχείου Ρουμανίας, ὡς καί τούς μακραίωνας πνευματικούς των δεσμούς, τοῦ δευτέρου διατελέσαντος ἐπί αἰῶνας περιπύστου Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, ὡς ἐκ τῆς ἐξ αὐτοῦ ἐξαρτήσεως τῶν ἱστορικῶν Ἐπαρχιῶν τῶν Παραδουναβίων Ἡγεμονιῶν, ὧν αἱ μᾶλλον περιάκουστοι αἱ τῆς Μολδαβίας καί τῆς Οὑγγροβλαχίας. 
Πρός τούτοις, ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπέμνησε τοῦτο μέν ὅτι ἐκ τῶν δεκατεσσάρων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς αἱ ἐννέα νεώτεραι ἔχουν λάβει κανονικῶς τό Αὐτοκέφαλον αὐτῶν, ἔνιαι δέ καί τήν Πατριαρχικήν ἀξίαν, παρά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν αἷς καί ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας, ἐξ αὐτῆς δηλονότι ταύτης τῆς σαρκός τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦτο δέ ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐξασκοῦν καί πάλιν τήν ἐκ τῶν ἱερῶν κανονικῶν θεσμίων σχετικήν αὐτοῦ προνομίαν, ἤχθη συνοδικῶς εἰς τήν ἀπόφασιν νά χορηγήσῃ καί εἰς τό Κίεβον, ἀρχαίαν ἄλλωστε ἐκκλησιαστικὴν περιφέρειαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τήν τάξιν τοῦ Αὐτοκεφάλου, προκειμένου νά οἰκονομηθοῦν κανονικῶς τά πράγμα-τα καί νά παύσουν τά σοβοῦντα ἐκεῖ, ὡς μή ὤφελε, σχίσματα καί αἱ μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ὁμοεθνῶν ἀδελφῶν διαρκεῖς διχοστασίαι καί ἐχθρότητες. 
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην ὡμίλησε καί ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας εὐχαριστήσας διά θερμῶν λόγων τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην διά τήν αὐτοπρόσωπον παρουσίαν Του εἰς τούς ἐπετειακούς τούτους ἑορτασμούς, ἔχουσαν ἰδιαίτερον συμβολισμόν, καθώς ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἀπενεμήθη τό Αὐτοκέφαλον καί ἡ Πατριαρχική τιμή εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ρουμανίας, καί συμφωνήσας πλήρως ὅτι ἡ Οὐκρανία, λόγῳ καί τῶν πληθυσμιακῶν αὐτῆς δεδομένων, δικαιοῦται τήν χορήγησιν τῇ Ἐκκλησίᾳ αὐτῆς τοῦ αὐτοκεφάλου καθεστῶτος. Μετά τό πέρας αὐτῆς, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἐπίσημον ἄριστον ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Μεγάρῳ μέ συνδαιτυμόνας ἅπαντας τούς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, τόν Παναγιώτατον ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ ἐπεσκέψατο ὁ Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ρουμανίᾳ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Miguel Maury Buendia, γνωστός τῷ Πατριάρχῃ παλαιόθεν. 
Τό ἑσπέρας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Κέντρου Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας «Basilica Press Centre», ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ εἰς τά ἐπί μέρους τμήματα αὐτοῦ. 
Τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προέστη, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας, τῆς Ἀκολουθίας τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐπί τοῦ Λόφου τῶν Ὄπλων οἰκοδομηθέντος μεγαλοπρεποῦς Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος καί τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, καί τοῦ τελεσθέντος ἐν συνεχείᾳ Πατριαρχικοῦ Συλλειτούργου, μέ τήν συμμετοχήν συσσώμου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρουμανίας, ἐν συρροῇ πιστῶν, οἵτινες ἔσπευδον νά προσκυνήσουν τά ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου κομισθέντα Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βυζαντίου. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, παρουσίᾳ τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Χώρας, ἀπηύθυνεν εἰς τούς κατακλύσαντας τόν τεράστιον Καθεδρικόν Ναόν πιστούς νουθετηρίους λόγους ἀγάπης ὡς πρός τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἐγαλούχησε τούς πατέρας αὐτῶν εἰς τάς μητρικάς αὐτῆς ἀγκάλας καί ἐστήριξεν ἐπί αἰῶνας τήν θυγατέρα καί νῦν ἀδελφήν κατά Ρουμανίαν Ἐκκλησίαν, συγχαρείς πάντας τούς συντελέσαντας εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ρουμανικοῦ Ἔθνους, ὥστε νά ὁλοκληρωθῇ καί νά ἐξοπλισθῇ ὁ κορυφαῖος Ναός τῆς Πατρίδος των, ἀντάξιος τοῦ πνευματικοῦ μεγαλείου τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς ἐθνικῆς παραδόσεως τῶν Ρουμάνων. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἠκολούθησαν προσφωνήσεις μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου, τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ ἁγίου Πατρῶν, ἐνῷ ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα καί ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι. 
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας παρατεθέν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ « JW Marriott» ἐπίσημον ἄριστον, εἰς ὅ παρεκάθησε, μεταξύ ἄλλων ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, καί ἡ Πρωθυπουργός τῆς Ρουμανίας Ἐξοχ. κ. Viorica Dăncilă. Κατά τάς γενομένας προπόσεις μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, ὁ Παναγιώτατος ἐπῄνεσε τήν σεβαστικήν στάσιν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας πρός τήν Μητέρα αὐτῆς Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς ἀντίθεσιν πρός τήν διαγωγήν, ἥν ἐπιδεικνύουν ἕτεραι Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, λαβοῦσαι καί αὐταί τό αὐτοκέφαλον καί τήν Πατριαρχικήν τιμήν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως. 
Tό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος παρηκολούθησεν ἑόρτιον συναυλίαν χορῳδιῶν, πραγματοποιηθεῖσαν εἰς τήν «Αἴθουσαν τοῦ Παλατίου», καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας εἰς τήν ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου. 
Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 26ης ἰδίου.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ