10.2 C
Athens
Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 Νοεμβρίου 2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 12ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα ηὐλόγησε τάς ἐργασίας τῆς ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης διοργανωθείσης Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδος ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ ἀπό Ἴμβρου Μητροπολίτης Μηθύμνης Νικηφόρος Γλυκᾶς ὁ Ἴμβριος», ὁμιλήσας καταλλήλως περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί εἰς τήν γενέτειράν του. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 13ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, μέλη τοῦ Συλλόγου «Παναγία Γάλαξα ἡ Θαλασσοκρατοῦσα» καί τοῦ Συλλόγου Ἀρβανιτῶν Καλάμου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶ Γκούλτα, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, Οὐκρανίας καί Ρουμανίας. 
Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς πάντας τούς προσκυνητάς, ἰδιατέρως δέ 70μελῆ ὅμιλον παίδων ἐξ Οὐκρανίας, μελῶν τοῦ Διεθνοῦς κοινωνικοῦ προγράμματος «Book of Goodness», ἅτινα κατά τόν παρελθόντα Αὔγουστον ἐπεσκέφθησαν ἐν Βατικανῷ τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν Ρώμης Φραγκῖσκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμων κ.κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, Δημητρίου Μαγιόγλου καί Γενναδίου Μαυράκη, ἐφημερίους αὐτῆς, ἐκφράσαντας εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἐπί τῇ προσφάτῳ χειροθεσίᾳ αὐτῶν, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Νικοδήμου Σαϊδάμ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Καπούνταγ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τούτου. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Efraim Manguiat Tendero, Γεν. Γραμματέα τῆς Παγκοσμίου Εὐαγγελικῆς Ὁμοσπονδίας, συνοδευό-μενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Παστόρων κ.κ. Vahan İsaoğlu καί Behenan Konupgan καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Daniel Brown, ἐντεῦθεν. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νήφωνα Καψάλην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων – Ἡγούμενον τοῦ Μεγάλου Μετεώρου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου Μαντζαβέλα, ἀδελφοῦ αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Γιαννάκη, δοκίμου ἐν αὐτῇ. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δομέτιον Ντελῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Μετεώρων. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρίσταρχον Γκρέκαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
– Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Γλαβάκην, πρῴην Εὐρωβουλευτήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Γεωργίου, ἐξ Ἀριδαίας. 
– Τήν Εὐγεν. κ. Elena Sgarbi, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, ᾗτινι καί ηὐχήθη εὐδόκιμον ἐνταῦθα ὑπηρεσίαν. 
– Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Ἁμοιρίδου, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Ἀθανασίου Τζιερτζῆ καί Θωμαῆς Χουβαρδᾶ, Δρων Θεολογίας. 
– Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Ράπανου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τραπεζικοῦ Ἱδρύματος «ALPHA BANK», ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τόν Ἐλλογ. κ. Χαράλαμπον Χοτζάκογλου, Ἀρχαιολόγον – Βυζαντινολόγον, ἐκ Κύπρου, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Δήμητρα Γουριώτου, Ἀρχιτέκτονα, καί Φλώραν Καραγιάννη, Ἀρχαιολόγον – Βυζαντινολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑποβαλόντας Αὐτῷ Μουσειολογικήν – Μουσιογραφικήν Μελέτην περί τοῦ Πατριαρχικοῦ Σκευοφυλακίου. 
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεοφάνη Ἰσακίδην, Πρόεδρον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, Δημήτριον Σταματάκην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, καί Ἀπόστολον Βερβέρογλου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Φίλοι τῆς Ἀρχαίας Ἐλευθέρνας», ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ζαχαρίου Πιτσούλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀηδονοχωρίου Κρήτης.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ