17.9 C
Athens
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (8 Νοεμβρίου 2018)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς τήν βοήθειαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας καί εὐχηθείς τῷ νέῳ Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντι τοῦ Ἱ. Ναοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτῃ κ. Τιμοθέῳ Ραϊλάκη – Βρανᾷ τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τήν νέαν του διακονίαν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καί 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι, ὡσαύτως, Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, Πέμπτης, 8ης ἰδίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ Ἀλέξανδρος Κούτσης.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρα Διακρούση καί ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Κοινότητος, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῷ πρότριτα, μετά τήν συμπλήρωσιν τεσσαρακονταετοῦς περίπου ἱερατικῆς διακονίας, ἀφυπηρετήσαντι Αἰδεσιμ. Οἰκονόμῳ κ. Παναγιώτῃ Χαρίτογλου, συνεχάρη τόν νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, μή παραλείψας νά συγχαρῇ, ἐπίσης, τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ δυναμικοῦ και δραστηρίου κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν καί τούς συνεργάτας αὐτῆς διά τόν ὑποδειγματικόν τρόπον διαχειρίσεως τῶν ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι Κοινοτικῶν πραγμάτων πρός ὄφελος συνόλου τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας. 
Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῆς συμπληρώσεως 70ετίας ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Χάρτας τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) διά τόν σύγχρονον κόσμον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 8ης Νοεμβρίου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
– Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μαΐστορα κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Φυσικόν, Α’ Ἀντιπρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ἐξ Ἀθηνῶν, τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Ζάκον, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐντεῦθεν. 
– Τόν Ἐξοχ. κ. Matthew Palmer, Ἀν. Γραμματέα τοῦ State Department περί Εὐρωπαϊκῶν καί Εὐρωασιατικῶν Θεμάτων, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Jennifer Davis, Γεν. Προξένου τῆς Ἀμερικῆς ἐνταῦθα, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Eric Eggleston, Στελέχους τοῦ Προξενείου. 
– Τήν Εὐγεν. κ. Marie Therese Hyden, Γεν. Πρόξενον τῆς Σουηδίας ἐν τῇ Πόλει. 
– Τήν Εὐγεν. κ. Zerrin Abaz, Σύμβουλον τῆς Προεδρείας τῆς FYROM, συνοδευομένην ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Nilgün Keresteci, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον Προπτυχιακῶν Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Καθηγητοῦ κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, τέως Κοσμήτορος αὐτῆς, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τό ὑπό τοῦ Δήμου Zeytinburnu διοργανωθέν Συμπόσιον ἐπί τῶν μετα-μοσχεύσεων καί τῆς δωρεᾶς ὀργάνων, ἐν τῷ ἐν Kazlıçeşme Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Πέμπτην, 8ην Νοεμβρίου. 
– Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λεύκης κ. Εὐμενίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν Οἰκουμενικήν Συνάντησιν τῶν Ἐπισκόπων Φίλων τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐν Sigtuna Σουηδίας, μεταξύ 6ης καί 9ης τ.μ.. 
– Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Κληρικοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Paros», ἐπί τῇ 8ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς κυκλοφορίας αὐτοῦ, ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Vachagan καί τῆς Εὐγεν. κ. Ispirian Karen Darbinian, ὑπό τόν τίτλον «İstanbul’un Büyüsü» ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 7ην τ.μ..

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ