17.9 C
Athens
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (12 Σεπτεμβρίου 2018)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας – Ἀμμοχώστου Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἡρακλείδιον Ξιοῦρον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνί-ου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Κοτζάμπαση – Σωτηρίου, Ἐπιχειρηματίου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Κορνηλίου, Φοιτητοῦ εἰς τό Τμῆμα Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων τοῦ Πανεπιστημίου Cardiff.
– Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
– Tόν Ἐξοχ. Πρέσβυν ἐ.τ. κ. Yalım Eralp, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Defne Türk – Yunan Dostluğu», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, Μέλους, ἐνημερώσαντας Αὐτόν σχετικῶς πρός τήν διοργανωθεῖσαν κατά τό θέρος ἐν τῇ νήσῳ Λέρῳ φωτογραφικήν ἔκθεσιν, μέ θέμα τήν Ἴμβρον. 
– Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου. 
– Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιωλτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Özasi, Χρυσοχόον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Emircan, φοιτητοῦ ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Koç». 
– Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Πολύδωρον καί Φώτιον Γαλάνην καί τάς Εὐγεν. κυρίας Καλλιόπην Σακαβίτση, Ξένιαν Μπαχαρνίκου, Ἐλευθερίαν Μόσχου καί Ὄλγαν Τσαγκαράκη, Στελέχη τοῦ Ὀργανισμοῦ Τηλεπικοινωνιῶν Ἑλλάδος «OTEGLOBE», ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Hilton Istanbul Bosphorus» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Franklin Aquilina, Γεν. Προξένου τῆς Μάλτας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 54ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Tετάρτης, 12ης ἰδίου. 
 Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
 Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἐπεσκέφθη τήν Τετάρτην, 12ην Σεπτεμβρίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπου ἐγένετο δεκτός μετά τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μεθ’ Οὗ ἔσχε μακράν συνεργασίαν ἐπί ζητημάτων ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος. 
Τόν κ. Ὑπουργόν, ὅστις κατά τήν ἔλευσίν του εἰς τά Πατριαρχεῖα προσεκύνησεν εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, συνώδευον ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἡ Εὐγεν. κ. Δέσποινα Μπαλκίδα, Ἀν. Διευθύντρια τοῦ Διπλωματικοῦ αὐτοῦ Γραφείου, ἀπεδόθησαν δέ εἰς αὐτόν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τῶν Πατριαρχείων τιμαί.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ