test
26.9 C
Athens
Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024

ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥ


ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΠΙ Τῌ ΑΠΟΝΟΜῌ ΟΦΦΙΚΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛ. ΑΡΧΙΜ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΝ 
ΕΝ Τῌ ΙΕΡᾼ ΜΟΝῌ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΤΡΑΣ  
(20. 8. 2017) 
ὑπὸ

Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 

Ἀγαπητέ μοι π. Εἰρηναῖε, 
Πρὸ 17 περίπου ἐτῶν εἶχον γνωρίσει διὰ τοῦ ἀλήστου μνήμης ἀδελφοῦ ἁγίου Ἑλβετίας Δαμασκηνοῦ, τὴν εὐλογημένην ἐν Θήβαις Ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ δι’ αὐτῆς καὶ Ὑμᾶς.
Κατὰ τὸ διελεῦσαν ἔκτοτε διάστημα, παρηκολούθησα ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν μαρτυρικὴν ἐν πολλοῖς πορείαν σας καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἀδελφότητος, ἐν χρόνοις καὶ τόποις ποικίλοις, διαγενομένην συχνάκις μισητικῶς, μὲ πόνον ψυχῆς. 
Σήμερον ἔχετε νέας σταυρικὰς ἐνορχηστρωμένας προκλήσεις, τὰ ὁποίας ὑπομένετε, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, καρτερικῶς ἀλλὰ καὶ μαχητικῶς. 
Κοσμεῖσθε δὲ εὐτυχῶς μὲ σημαντικὰ καὶ ἀπαραίτητα ἐφόδια τοῦ θεολόγου καὶ νομομαθοῦς, εὐφυΐαν καὶ εὐλυγισίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν, δι’ ἧς ἐπροίκισεν Ὑμᾶς ὁ Κύριος, πράγματα οὐχὶ πάντοτε αὐτονόητα διὰ τοὺς πολλοὺς ἐντὸς τῆς χαώδους, ἐκφοβιστικῆς καὶ ἀλλοπροσάλλου ἐποχῆς ἡμῶν. Ὁ βίος σας ὑπῆρξεν πολυκύμαντος ἐν Ἀθήναις, Θήβαις, Ἁγίῳ Ὄρει, Ἱεροσολύμοις καὶ Καρδίτσῃ. Ἔχετε τὰ πτυχία τῆς Θεολογίας, τῆς Νομικῆς, μετὰ μεταπτυχιακῶν εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν καὶ τὸ Κανονικὸν Δίκαιον. 
Ἐχειροτονήθητε διάκονος, πρεσβύτερος, προχειρισθεὶς εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Διετελέσατε Ἡγούμενος, Δικηγόρος τοῦ Παγκυπρίου Δικηγορικοῦ Συλλόγου καὶ νομικὸς σύμβουλος, Κατηχητὴς καὶ Μοναχὸς τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος. Ἐνετάχθητε εἰς τὴν Ἁγιοταφικὴν Ἀδελφότητα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἱεροσολύμων. Συνεγράψατε εἰσηγήσεις καὶ μελέτας, θεολογικὰς καὶ νομικάς. Συμμετέσχετε εἰς Συνέδρια Θεολογικὰ καὶ Νομικά, Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Δημοσίου Δικαίου, εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικόν. Παρηκολουθήσατε Σεμινάρια. Ὁμιλεῖτε τὴν Ἀγγλικὴν καὶ Γαλλικὴν. Σήμερον τυγχάνετε ἀδελφὸς τῆς Ἱ. Μονῆς Πέτρας Καταφυγίου Ἀγράφων. 
Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Χαλκηδόνος ἐκτιμῶσα πάντα τὰ ἀνωτέρω, τὰ οἰακοστροφούμενα ὑπὸ τὴν πνευματικὴν καὶ χυμώδη μαεστρίαν τοῦ Γέροντος ὑμῶν Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πέτρας Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Διονυσίου, τὸν ὁποῖον ἀπὸ ἐτῶν συνκυρηναϊκῶς καὶ πιστῶς -παρὰ τὰ μελῳδικὰ ᾄσματα τῆς Σειρήνων- διακονεῖτε, ἀπεφάσισεν ὅπως σᾶς ἀπονείμει τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νομοφύλακος αὐτῆς. 
Γνωστὴ ἄλλωστε τυγχάνει ἡ ἐπαγγελματικὴ βιωτὴ οὐκ ὀλίγων συναδέλφων ὑμῶν, ἡ ὁποία πόρρω ἀπέχει τῶν θέσεων καὶ ὅρκων τῆς ὑγιοῦς ἐνασκήσεως τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου μετεριζίου τῆς Θέμιδος. Διότι σήμερον, ὅπως καὶ ὁ διαπρεπὴς καὶ χαρισματοῦχος Πατριάρχης ἡμῶν Βαρθολομαῖος βροντοφωνεῖ, οὐδὲν ἕτερον ποθοῦμεν εἰ μὴ τὴν δικαιοσύνην, εἰρήνην καὶ συναλληλίαν. Ἐὰν γὰρ μωρανθῇ τὸ ἅλας τῆς γῆς -ἀκόμη καὶ τῶν Ἱμαλαΐων!- ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
Ἄξιος

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ