10.2 C
Athens
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022

Ο ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος εκφωνών τον Λόγο στην Μεταμόρφωση Κραθίου
φωτό:  Klaudia-Εlena Stefopoulos 

ΛΟΓΟΣ 
ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
 ΕΝ Τῼ Ι. ΝΑῼ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΡΑΘΙΟΥ 
ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
(6.8.2017) 
ὑπὸ

Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Σήμερον δὲν θὰ Σᾶς ὁμιλήσω πάλιν περὶ τῆς Μεταμορφώσεως, ἀλλὰ περὶ τῆς ὑγείας -ἡ ὁποία ἔχει θεραπευτικὰ καὶ ἄρα “μεταμορφωτικά” καὶ “παραμορφωτικά” τινα στοιχεῖα- τοῦ πολυτιμοτέρου πάντοτε θείου δωρήματος τούτου διὰ τὸν ἄνθρωπον καὶ ἐξ ἀφορμῆς τῆς πρὸ ὀλίγου διαγενομένης ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ. 
Εὐθὺς δὲ ἐξ ἀρχῆς θέλω νὰ Σᾶς διαβιβάσω τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τοῦ Πατριάρχου μας Βαρθολομαίου καὶ νὰ εὐχαριστήσω τὸν ἀδελφὸν ἅγιον Καλαβρύτων Ἀμβρόσιον διὰ τὴν διαχρονικὴν ἀγάπην του. 
Ὁ πατὴρ τῆς Ἰατρικῆς Ἱπποκράτης ἔλεγεν, ὅτι ἐκ τῶν τροφῶν ἐξαρτᾶται καὶ ἡ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου. Πρὸ ἡμερῶν ἐμελέτησα ἓν νέον βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον: “Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅ,τι τρώγει”1. Εἰς αὐτὸ ὁ συγγραφεὺς ἄρχεται ἀπὸ τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἄνθρωποι ἔζων ἐκ τοῦ κυνηγίου. Καὶ αὐτοὶ δὲν ἐγνώριζον τὰς ἀσθενείας τῆς ραχίτιδος, τοῦ σκορβούτου (ἔλλειψις τῶν βιταμινῶν D καὶ C), τὴν ἀναιμίαν, τὰς ἐπιδημικὰς νόσους ὅπως τὴν λέπραν, τὴν φυματίωσιν καὶ τὴν ἐλονοσίαν…., τὴν πολλάκις παραμορφωτικὴν ἀρθρίτιδα, καὶ δὲν εἶχον προβλήματα ὀδόντων. Βεβαίως ἔζων μόνον 26 ἔτη γενικῶς. Ἀργότερον ὅμως μὲ τὴν στροφὴν πρὸς τὴν γεωργίαν, ὅτε δηλαδὴ ἔγιναν ἀγρόται καὶ ηὐξήθη μεγάλως ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς, ἤρχισαν πολλαὶ ἀσθένειαι νὰ ταλαιπωροῦν τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἔζων μόνον 19 ἔτη κατὰ μέσον ὅρον. Καὶ ὅλοι ἐζήτουν βοήθειαν ἐκ τῆς Ἰατρικῆς, ἡ ὁποία ἤρχισεν νὰ ἀναπτύσσεται βαθμιαίως ὅπως εἰς τὰ περίφημα Ἀσκληπιεῖα τῆς ἀρχαιότητος, ὅπου οἱ ἱερεῖς ἐφήρμοζον διαφόρους “μεθόδους” ὑπνώσεως, λουτρῶν κ.ἄ. διὰ τὴν θεραπείαν τῶν πασχόντων. Πολὺ ἀργότερον καὶ δὴ σήμερον, ἤρχισεν ἡ ἰατρικὴ νά “θαυματουργεῖ” μὲ τὰς ποικίλας θεραπείας καὶ ἐπεμβάσεις προϊούσης κυρίως τῆς διαγνωστικῆς. Ηὐξήθησαν οἱ ἰατροὶ μὲ πλείστας εἰδικότητας, τὰ κρατικὰ καὶ ἰδιωτικὰ νοσοκομεῖα καὶ αἱ κλινικαὶ καθὼς καὶ ἡ “ἀπάνθρωπος” καὶ ἀντι-Ἱπποκρατικὴ ἐμπορευματοποίησις τῶν φαρμάκων καὶ τῆς Ἰατρικῆς. Ἐνεφανίσθησαν νέα προβλήματα καὶ ἐπιστῆμαι τῆς εὐγονικῆς, τῶν μεταμοσχεύσεων, τῆς βιοηθικῆς, τῆς εὐθανασίας κ.ἄ.
Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶχεν τοὺς ἰατρούς αὐτῆς Ἁγίους ὅπως τὸν Λουκᾶν, τοὺς ἀναργύρους Κοσμᾶν καὶ Δαμιανόν, Κύρον καὶ Ἰωάννην, Παντελεήμονα καὶ Ἑρμόλαον καὶ ἄλλους, νεωστὶ δὲ τὸν Λουκᾶν Συμφερουπόλεως τὸν μάρτυρα. 
Σήμερον μάλιστα ἡ ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου κινδυνεύει ἔτι μᾶλλον, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ -ἓξ δισεκατομμύρια- καὶ κατὰ συνέπειαν τὴν ἀλόγιστον χρῆσιν τῶν φυτοφαρμάκων καὶ τῶν μεταλλαγμένων, τῆς ραδιενεργείας, τῆς μολύνσεως τῆς γῆς, τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ἀέρος καὶ γενικότερον τοῦ περιβάλλοντος. 
Πολὺ ὅμως χειρότεραι ἀπὸ τὰς σωματικὰς ἀσθενείας ἀπεδείχθησαν αἱ διαρκῶς δυστυχῶς αὐξανόμεναι ψυχικαὶ τοιαῦται, καθ’ ὅτι αἱ ἄνθρωποι συνεχῶς “βομβαρδίζονται” ἀπὸ ποικίλας πλευράς: Τὰ ΜΜΕ, τὰς ἀτελευτήτους διασκέψεις, τοὺς ὀλεθρίους πολέμους, τὴν ἐπάρατον καὶ νεοφανῆ παγκόσμιον τρομοκρατίαν, ἀπότοκον τῆς ἐλλείψεως τῆς εἰρήνης, δικαιοσύνης, συναλληλίας καὶ ἀγάπης, καὶ τὴν πολιτικὴν βίαν, πράγματα τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἐν πολλοῖς μεθοδευμένην φθορὰν τῆς ψυχικῆς ἠρεμίας, τὸ ἄγχος, καὶ τὸ χειρότερον τήν “προβατοποίησιν” τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς ἀπωλείας πάσης ὑγιοῦς σκέψεως. 
Πολλὰ δὲ ἐκ τῶν ἀνωτέρω προέρχονται συνήθως ὑπὸ ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν πρὸς τὴν θρησκείαν καὶ τὸν ἀνθρωπισμὸν καὶ προΐστανται οὗτοι οὐχὶ σπανίως εἰς διαφόρους θεσμούς, ὄντες ἄσχετοι πρὸς τὴν διοίκησιν ὅπως ἠθοποιοί, ἀθληταί, καλλιτέχναι, μὲ ψυχικὰ προβλήματα, μετριότητες, καθὼς καὶ ἐκμεταλλευταὶ τῆς θρησκείας, τοὺς ὁποίους ἐνδιαφέρει μόνον ἡ προβολή, αἱ προσωπικαὶ ἐπιδιώξεις καὶ τὰ συμφέροντά των, γινόμενοι μάλιστα οὐχὶ σπανίως, ὄργανα ἄλλων καταχθονίων δυνάμεων. 
Οὕτως εἰς τὰ Η.Π.Α. καὶ οὐχὶ μόνον, οἱ ἄνθρωποι καταφεύγουν εἰς τοὺς ψυχολόγους καὶ ψυχιάτρους, οἱ ὁποῖοι “φιορίζουν” ἐπαγγελματικῶς. 
Λυτρώσατε λοιπὸν ἡμᾶς ἰατροὶ καὶ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἀπὸ τῶν κατατρεχόντων ἡμᾶς σωματικῶν καὶ κυρίως ψυχικῶν νοσημάτων, τὰ ὁποῖα καθιστοῦν τὸν βίον ἡμῶν ἀβίωτον.
Ἀμήν. 
 _______________________________________________ 
 1- T. Standage, Der Mensch ist, was er isst, Μάνχαïμ 2010.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ