test
32.3 C
Athens
Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Η ΙΕΡΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΤΕΝΕΔΟΝΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη καί Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, μετέβη κατά τό διάστημα μεταξύ 24ης ἕως 27ης Ἰουλίου εἰς τήν νῆσον Τένεδον, προσκληθείς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν ἐν Ἑλλάδι Σωματείων τῶν Τενεδίων, ἵνα προστῇ τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς προστάτιδος τῆς νήσου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς. 
Κατά τό προσκύνημα αὐτό ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Μέγαν Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς εἰς τόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τενέδου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου τόν Ὑψηλόν Ἐπισκέπτην προσεφώνησεν ἡ Εὐγεν. κ. Πελαγία Πισιριτζῆ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Τενέδου, καί ἀντεφώνησεν Οὖτος καταλλήλως. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Τέρενς-Νικόλαος Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. πρ. Ὑπουργός καί νῦν Ἀντιπρόεδρος τοῦ κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντῖνος Χατζηδάκης μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες τοῦ Θρόνου, ὁ Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου τῶν Τενεδίων Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Κάλφας, Ἀντιπροσωπεία ἐκ τοῦ ἐν Νέᾳ Τενέδῳ Χαλκιδικῆς Συλλόγου τῶν ἀπανταχοῦ Τενεδίων, καθώς καί πλῆθος προσκυνητῶν ἀπό τήν Τένεδον, τήν γείτονα Ἴμβρον, τήν Πόλιν, τήν Ἑλλάδα, τήν Γαλλίαν, ἀλλά καί ἀπόγονοι Ἰμβρίων καί Τενεδίων ἐκ διαφόρων χωρῶν. Ἐν συνεχείᾳ μεταβάς ὁ Παναγιώτατος εἰς τό κοιμητήριον τῆς νήσου ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ παλαιοῦ Ἐφημερίου μ. Στεφάνου Τενεδιοῦ, μνησθείς καί πληθύος προσώπων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, σχετιζομένων μέ τήν ἱστορίαν τῆς Τενέδου μέ πρῶτον τόν Τενέδιον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Μελέτιον Β΄. 
Τήν κυρίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τό φερώνυμον ἐξωκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω συμπροσευχηθέντων, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὡμίλησεν Οὗτος καθώς καί οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Τέρενς-Νικόλαος Κουΐκ καί Κωνσταντῖνος Χατζηδάκης, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Κάλφας. Ἠκολούθησε γεῦμα καί ἑόρτιος ἐκδήλωσις μετά παραδοσιακῶν χορῶν καί προγράμματος ὑπό νέων ἐκ τῆς γείτονος Μυτιλήνης καί ἀνεβίωσεν οὕτω τό πανηγύρι τῶν παλαιῶν ἡμερῶν τῆς εὐκλείας τῆς Ρωμαίηκης παρουσίας ἐν Τενέδῳ. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν εἰς τό προσφάτως ἀνακαινισθέν ἐξωκκλήσιον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά τόν ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ἐνῷ κατά τήν κυρίαν ἡμέραν τῆς μνήμης αὐτοῦ εἰς τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. ἐνοριακῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως, μετά τό τέλος τῆς ὁποίας ὁμιλήσας ἀπεχαιρέτισε τούς κατοίκους τῆς νήσου καί τούς διά τό προσκύνημα αὐτό προσελθόντας πιστούς, ἐπιδαψιλεύσας πρός πάντας τήν διηνεκῆ εὐχήν καί εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Πατριάρχης προπεμφθείς ἐν τῷ λιμένι ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί τῶν κατοίκων τῆς νήσου ἀνεχώρησεν ἐπιστρέφων εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ. 
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἱεραποδημίας αὐτῆς ὁ Παναγιώτατος ἔσχε τήν εὐκαιρίαν ἐθυμοτυπικῶν συναντήσεων μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου Τσανάκκαλε ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, ὡς καί τῶν Ἐντιμ. κ. Ἐπάρχου καί κ. Δημάρχου Τενέδου, οἵτινες προφρόνως Ὑπεδέχθησαν Αὐτόν κατά τήν ἄφιξίν Του ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ τῆς νήσου, ἐνῷ τήν ἑπομένην παρέθεσαν γεῦμα πρός τιμήν Αὐτοῦ. 
Χάριτι Θεοῦ ἔληξε καί τό προσκύνημα αὐτό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τό μικρόν ποίμνιον τῆς Τενέδου, πολλά ἐνισχῦσαν αὐτό, προσκύνημα τό ὁποῖον ἐπραγματοποιήθη ἐντός τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς προσπαθείας διά τήν πνευματικήν καί πολιτιστικήν ἀνάστασιν καί ἀναγέννησιν τῆς Τενέδου καί τῆς Πατριαρχικῆς γενετείρας Ἴμβρου, ὥστε νά συνεχισθῇ καί εἰς τό μέλλον ἡ λαμπρά ἱστορία τῶν Πατέρων μας καί νά μή ἀπολεσθῇ εἰς τό διάβα τοῦ χρόνου ἡ βαρειά παρακαταθήκη των.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ