15.5 C
Athens
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΚΩ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰουλίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου, προσεκύνησεν εἰς τά ἐρείπια τοῦ ἐν Νεοχωρίῳ Χιλῆς Μαύρης Θαλάσσης ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ, εἶτα δέ ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἷκον τόν ἀσθενοῦντα καί ἐν τῇ περιοχῇ διαμένοντα Ἐντιμ. κ. Mesut Ilgım καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν καί πλήρη ἀποθεραπείαν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς καί γραπτῶς πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, πρός τόν ὁποῖον ἐξέφρασε τήν συμπάθειαν καί συμπαράστασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν πληγεῖσαν θεόσωστον Ἐπαρχίαν καί τό εὐσεβές ποίμνιόν του ὑπό τοῦ χθεσινοῦ καταστροφικοῦ σεισμοῦ. Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης διεβίβασε τά ἀνάλογα αἰσθήματα Αὐτοῦ καί πρός τήν ἐν τῇ Νήσῳ μουσουλμανικήν Κοινότητα διά τῆς Α. Σεβασμιότητος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, μετά τῆς μητρός του Εὐγεν. κ. Νάντιας, τοῦ αὐταδέλφου του Ἐντιμ. κ. Ξενοφώντος καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐμμελείας, ὑποβαλόντας τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας των διά τήν συμμετοχήν Αὐτοῦ εἰς τό πένθος των καί τήν συμπροσευχήν Του κατά τήν κηδείαν τοῦ συζύγου καί πατρός των ἀειμνήστου Βασιλείου Λαμπρυνιάδου. 
– Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἰατρίδου, τῶν Ἐξοχ. κ. Χρήστου Μέτιου, Περιφερειάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θρᾴκης, καί κ. Νικολάου Τσαλικίδου, Ἀντιπεριφερειάρχου Ροδόπης, τῶν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ἀλεξοπούλου, Ἐπιθεωρητοῦ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, κ. Παναγιώτου Καραβέτη, Ἐπιχειρηματίου, μετά τοῦ υἱοῦ του κ. Ἰωάννου, καί κ. Λάμπρου Πανέρη, καί Εὐγεν. κ. Βιργινίας Δουδούμη, ὑπαλλήλου τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, νέον Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 
– Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελήμονα Κιοσέ, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τῇ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ. 
– Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην καί κ. Δημήτριον Θεοφανίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἱερώτατον Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου 
κύριον Ναθαναήλ 
Εἰς Κῶ. 
Κατώδυνοι ἐπληροφορήθημεν ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ περί τοῦ ἐπισυμβάντος καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ ἐν τῇ θεοσώστῳ ὑμῶν Ἐπαρχίᾳ καί σπεύδομεν νά ἐκφράσωμεν τῇ ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ Ἱερότητι, τῷ κ. Δημάρχῳ, τῷ ποιμνίῳ ὑμῶν καὶ τῇ μουσουλμανικῇ τῆς Νήσου Κοινότητι τήν ἐξ ὅλης ψυχῆς συμπάθειαν καί συμπαράστασίν μας, εὐχόμενοι ταχεῖαν ἐπούλωσιν τῶν πληγῶν, ὑπομονήν, θάρρος καί τήν ἄνωθεν προστασίαν, πρός ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς εἰρηνικῆς ζωῆς καί τῶν δημιουργικῶν σας ἔργων. 
Ἡ εὐλογία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἡ πατρική στοργή τοῦ Πατριάρχου σας εἶναι ἀμέριστος μαζί σας. 
Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός 
καί διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος 
Φανάριον, 21 Ἰουλίου 2017

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ