19.7 C
Athens
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ
(CEOB-OBB) 
Βρυξέλλες – Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε διὰ δεκάτην τρίτην φορὰν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, Avenue Charbo 71, τὴν Τετάρτην 7 Ἰουνίου 2017, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον). Ἦσαν ἐπίσης παρόντες ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Μᾶρκος (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Δοσίθεος (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαὴλ (Ὑπερόριος Ρωσικὴ Ἐκκλησία – Πατριαρχεῖον Μόσχας). 
Οἱ άρχιερεῖς ἐνημερώθησαν περὶ τῶν συναντήσεων τὰς ὁποίας εἶχον οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέται τοῦ Βελγίου μετὰ τοῦ Βασιλέως τοῦ Βελγίου Φιλίππου καὶ μετὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Charles Michel καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Koen Geens. Ἐπίσης ἔγινεν ἐνημέρωσις περὶ τῆς δημιουργίας μίας πλατφόρμας μονίμου διαλόγου μεταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Βελγικῆς Κυβερνήσεως καθὼς καὶ περὶ τῆς ὑπογραφῆς μίας Χάρτας μεταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ τῆς Φλαμανδικῆς Κυβερνήσεως.
Οἱ ἀρχιερεῖς ἀντήλλαξαν ἀπόψεις περὶ βελτιώσεως τῆς κοινωνικῆς καὶ γλωσσικῆς ἐνσωματώσεως τῶν ὀρθοδόξων ἐνοριῶν εἰς τὰς τοπικὰς κοινωνίας, περὶ τῶν ἐξελίξεων γύρω ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τῶν θρησκευτικῶν, ὅπως ἐπἰσης καὶ περὶ τοῦ σχεδίου δημιουργίας ἑνὸς «ὀρθοδόξου σχολείου» εἰς τὰ πλαίσια τῆς Ὁμοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλῶν. 
Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἐπαναλαμβάνουν τὴν θέσιν των περὶ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ ἀποδοκιμάζουν τὴν πρακτικὴν τῆς εὐθανασίας διὰ τοὺς ψυχικῶς ἀσθενεῖς. Ὑπ’αὐτὴν τὴν ἔννοιαν ἐκφράζουν τὴν στήριξίν των εἰς τὴν πρόσφατον δήλωσιν τῶν ρωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων τοῦ Βελγίου διὰ τῆς ὁποίας οὗτοι καλοῦν εἰς αὐτοσυγκράτησιν καὶ συνέχισιν τοῦ διαλόγου σχετικῶς μὲ τὴν εὐθανασίαν τῶν ψυχικῶς νοσούντων.
Ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὰς ἄλλας θρησκευτικὰς κοινότητας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν, οἱ ἀρχιερεῖς ἐνέκριναν καὶ ὑπέγραψαν μίαν ἀπόφασιν διὰ τῆς ὁποίας δημιουργεῖται μία μόνιμος ἐπιτροπὴ διὰ τὴν κατάλληλον στήριξιν πιθανῶν θυμάτων σεξουαλικῆς κακοποιήσεως καὶ τῶν οἰκογενειῶν των.
Οἱ ἀρχιερεῖς ἐπληροφορήθησαν περὶ τῆς ζωῆς καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ ἀντήλλαξαν χρησίμους πληροφορίας σχετικῶς μὲ τῆν δραστηριότητα τῶν διαφόρων ὀρθοδόξων παρουσιῶν στὴν Μπενελοὐξ. 
Τέλος, οἱ ἱεράρχαι ἐξέφρασαν τὸ σχέδιον ὅπως πραγματοποιήσουν μίαν προσκυνηματικὴν ἐκδρομὴν εἰς τὸ Ἅγιον Ὁρος εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ 2018. Ἐπίσης άπεφάσισαν ὅπως διοργανώσουν ἕνα Συνέδριον διὰ τοὺς ὀρθοδόξους τῆς Μπενελούξ κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 2018. 
Ἡ ἑπόμενη συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ καθωρίσθη νὰ γίνῃ τὴν 14ην Νοεμβρίου 2017. 
Ἠ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις αὕτη ἐδημιουργήθη κατόπιν ληφθείσης ἀποφάσεως τῆς 4ης Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, συγκληθείσης εἰς Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

ΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΝ ΒΙΛΛΙΒΡΟΔ 
Στην πόλη του Echternach του Λουξεμβούργου βρέθηκε σήμερα, Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας.

Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας, συνοδευόμενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα Τσεκούρα, εφημέριο Λουξεμβούργου, και τον Αρχιδιάκονο π. Φιλάδελφο Καφαλή, έφτασε στο όμορφο αυτό προάστιο του Μεγάλου Δουκάτου, στα σύνορα Λουξεμβούργου Γερμανίας, ανταποκρινόμενος στην ευγενή πρόσκληση του Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου Λουξεμβούργου κ. Jean-Claude Hollerich, για να παραστεί στο μεγάλο γεγονός της πόλης, τη μνήμη και λιτανεία του Αγίου Βιλλιβρόρδου (Willibrord). 

Ο Άγιος Βιλλιβρόδος γεννήθηκε στην Αγγλία στα μέσα του 7ου αιώνα και μετά από λαμπρές σπουδές και μελέτες σε περίφημα μοναστήρια της Ευρώπης, έγινε κληρικός και μετέπειτα Επίσκοπος της Ουτρέχτης (Ολλανδία). Κοιμήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 739 στην πόλη του Echternach όπου μέχρι σήμερα σώζεται ο τάφος του. Η συμβολή του στον εκχριστιανισμό της Ευρώπης υπήρξε μεγάλη, ενώ δίκαια αναγνωρίζεται ως ένας από τους θεμελιωτές της βρετανικής ιεραποστολής και ως απόστολος της Ολλανδίας.

Η πόλη στην οποία βρίσκεται ο τάφος του, θέλοντας να τιμήσει τον μεγάλο αυτό Άγιο της αδιαιρέτου Εκκλησίας, καθιέρωσε τον 19ο αιώνα πομπή η οποία σχετίζεται με ένα θαύμα του Αγίου. Η παράδοση μαρτυρεί πως ένας χριστιανός βιολιστής, τον όγδοο αιώνα, επιστρέφοντας από προσκήνυμα στους Αγίους Τόπους, καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της συζύγου του. Την Τρίτη της Πεντηκοστής του 729, λίγο πριν οδηγηθεί στην αγχόνη, ζήτησε να παίξει για τελευταία φορά ένα μουσικό κομμάτι με το βιολί του, κατά τη διάρκεια του οποίου ο λαός που βρισκόταν τριγύρω μαγεύτηκε και άρχισε να χορεύει σύμφωνα με το ρυθμό του βιολιού. Οι μαγεμένοι χωρικοί άφησαν ελεύθερο τον θανατοποινίτη, ο οποίος εγκατέλειψε την πόλη, ενώ για να λυθούν τα μάγια και να σταματήσουν οι άνθρωποι τον χορό, έπρεπε να επέμβει ο Επίσκοπος της περιοχής Βιλλιβρόδος χαρίζοντάς τους τη λύση του ρυθμικού χορού. 

Από τον 19ο αιώνα στο Echternach, την Τρίτη της Πεντηκοστής λαός από τις γύρω περιοχές αλλά και από διάφορα μέρη της Ευρώπης ξεκινούν τον ρυθμικό εκείνο χορό, στους δρόμους της πόλης και καταλήγουν στη Βασιλική όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου, όπου τελείται Δοξολογία. 
Στη φετινή γιορτή εκτός του Μητροπολίτου Βελγίου, Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου, συμμετείχαν ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Μονάχου Καρδινάλιος Reinhard Marx, ο Αποστολικός Νούντσιος του Βελγίου και Λουξεμβούργου, και πολλοί ακόμα Ρωμαιοκαθολικοί Επίσκοποι από την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και Ιρλανδία.

Στο τέλος της πομπής ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Λουξεμβούργου κ. Jean-Claude Hollerich, μεταξύ των άλλων επισήμων, ευχαρίστησε για την παρουσία του τον Μητροπολίτη Αθηναγόρα, αδελφό, όπως τον χαρακτήρισε, στο μεγάλο αυτό πανευρωπαϊκό προσκύνημα, πάντοτε παρόντα στα σημαντικά γεγονότα της περιοχής, πράγμα που καταδεικνύει την ζωντανή παρουσία της Ορθοδοξίας στο Κέντρο της Ευρώπης.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ