11.7 C
Athens
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (24 ΜΑΪΟΥ 2017)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) Ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, κατ᾿ ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ-Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 24ην Μαΐου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ. 
β) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ´ Ὥραν καί ἀκολούθως ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
– Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ταρτού κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Διονυσίου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δαμιανόν Παλιάκην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης, τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Ἀραμπατζῆν, Καθηγητήν Πατρολογίας εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιον Τζιερτζῆν, Φιλόλογον, Δρα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας. 
– Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, καί κ. Νικολάου Ἀναγνωστοπούλου, Γεν. Γραμματέως.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Hayri İnönü, Δήμαρχον Şişli, μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sıran Surke.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Ἀνάτς, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
– Τούς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην καί Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κυπριανίδου, ἐκ τοῦ προσωπικοῦ αὐτῶν, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις των. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τοῖς κήποις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Γεν. Προξενείου, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 24ης Μαΐου. 
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά: 
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Οἰκονόμου Ἰωάννου Καμαλακίδου, πρ. Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ἐκ τοῦ ἐν αὐτῇ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τήν Τρίτην, 23ην ἰδίου,
καί τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Shai Cohen, Γεν. Προξένου τoῦ Ἰσραήλ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 69ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κράτους, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Hilton». 
– Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀδαμαντίου Κοκκινάκη, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Sarıyer διοργανωθεῖσαν ἐτησίαν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων λογοτεχνίας. 
* * * 
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐν Manchester ἐπισυμβάσης τρομοκρατικῆς ἐνεργείας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε θερμόν Μήνυμα συλλυπητηρίων καί συμπαθείας πρός τόν λαόν τῆς Μ. Βρεταννίας διά τῆς ἐνταῦθα Γεν. Προξένου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Judith Mary Slater.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ