15.1 C
Athens
Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022

ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΙΚΟΠΕΝΙΑΝ

ὑπὸ

Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 

“Salus animarum suprema lex” 
(Τελικὴ παράγραφος τοῦ 
Κανονικοῦ Δικαίου) 
Ἀναμφιβόλως, ἡ ἔλλειψις κληρικῶν ἰδίως εἰς τὴν Ὀρθόδοξον καὶ τὴν Ρ/Καθολικὴν Ἐκκλησίαν, ἀποτελεῖ ἓν τῶν φλεγόντων προβλημάτων αὐτῆς. Ἐδῶ βεβαίως προσθετέα καὶ ἡ γενικότερα ἐλάττωσις τῶν πιστῶν, ἐκ τῶν ὁποίων προέρχονται οὗτοι. Οὕτω ἡ ἔλλειψις ἐνισχύει τὴν ἔλλειψιν! Τὸν Μάρτιον τοῦ 2004 ὁ τότε Καρδινάλιος καὶ μετέπειτα Πάπας Βενέδικτος Β΄ J. Ratzinger πρὸ τῆς Ἰταλικῆς Συγκλήτου τῆς Εὐρώπης ὁμιλῶν, εἶπεν ὅτι ἡ ἤπειρος τὴν στιγμὴν τῆς μεγαλυτέρας ἐπιτυχίας της ἀποδεικνύεται ὡς “ἐσωτερικῶς κενή”. Ἀπευθύνετο δὲ οὐχὶ μόνον πρὸς τοὺς ἐκπροσώπους τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν. Αἱ τὰ βάρη ἐπωμιζόμεναι δυνάμεις ἐξέλιπον, καὶ ἡ Ἑσπερία ὁδεύει πρὸς αὐτοδιάλυσιν, ἐπικρατουσῶν πολλάκις τῶν μετριοτήτων (H.-G. Beck). Τοῦτο δέ, δὲν ἀποτελεῖ, ὡς διατείνονταί τινες, ἄποψιν τῆς αἰωνίου πάλης τῶν γενεῶν, ἀλλὰ σημαδιακὴν ἐπισήμανσιν. 
Βεβαίως αἱ Ἐκκλησίαι τοὐλάχιστον ἐν Γερμανίᾳ, χρηματοοικονομικῶς εὑρίσκοντο κατὰ τὸ 2015 εἰς τὸ ὕψος των: 27 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν φόρων, καίτοι αἱ διαγραφαὶ μελῶν ἦσαν τότε περὶ τὰς 400.000 αὐξανόμεναι συνεχῶς. Ὅμως μὲ οὐδὲν χρῆμα δύναται νὰ ἀγοράσει τις κληρικούς. Ὁ ἀριθμός των μετὰ τὸ 1970 εἶχεν μειωθεῖ, τὸ δὲ 1983 ἀνῆλθεν αἰσθητῶς. Ἐν συνεχείᾳ ἤρχισε καὶ πάλιν νὰ μειοῦται ἰδιαιτέρως εἰς τὰς κλήσεις τῶν νέων, καὶ εἰς τὰς λοιπὰς εὐρωπαϊκὰς χώρας. Πολλάκις πάντως κατὰ τὰς Κυριακὰς ὁ ἱερεύς, ὡς καὶ παρ’ ἡμῖν, λειτουργεῖ ἐντὸς κενοῦ ναοῦ. Θέμα ἀποκαρδιωτικὸν καὶ πολυσήμαντον. Ἐνῶ εἰς ἄλλους ναοὺς οἱ πιστοὶ ἀναμένουν τοῦτον, ὁ ὁποῖος ὡς “σαλτιμπάγκος ἵπταται” ἀπὸ ἑνὸς εἰς ἕτερον, ἢ ἀλλάσσει διαρκῶς αὐτούς, προϊσταμενεύων εἰς περισσοτέρους. Τέλος, μοναστικὰ συγκροτήματα μετεβλήθησαν εἰς “λιβισσιακά, χαίνοντα καὶ ὀστεοπενικὰ φαντάσματα” παρωχημένης ἐποχῆς ἢ ἄλλου χαρακτῆρος ἱδρύματα!, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον συνετέλεσε καὶ εἰς τὴν ἐλάττωσιν τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῶν μοναχικῶν ταγμάτων καὶ τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἐλλείπουν μοναχοί-μοναχαὶ καὶ ἱερεῖς κυρίως ἐν τῇ Δύσει, ἀμειβομένοι τοὐλάχιστον σήμερον ἐπαρκῶς, καίτοι πολλάκις σχεδὸν ἐκκοσμικευμένοι εἰς τὴν ἐξωτερικὴν ἀμφίεσιν, ἀσχολοῦνται περισσότερον οὐχὶ μὲ ποιμαντικὰ ἀλλὰ διοικητικά, καὶ δίκην ὑπαλλήλων, μὲ γραφειοκρατικὰ θέματα, διὰ τὰ ὁποῖα θὰ προτιμῶνται ἀργότερον οἱ διαθέτοντες καὶ τὸν κατάλληλον καταρτισμόν.
Ποῦ λοιπὸν ὀφείλονται πολλάκις ταῦτα; Ἰδιαιτέρως διὰ τοὺς νέους εἰς τὴν ἀγαμίαν ὁδηγοῦσαν εἰς τὴν ἀπομόνωσιν, καταθλιπτικὰς καὶ λοιπὰς ἐκτροπὰς καὶ μυστικάς-παρανόμους διασυνδέσεις, μὲ ἀποτέλεσμα τὰς συχνὰς δυστυχῶς ἀποσκιρτήσεις ἐκ τῆς ἱερωσύνης. Καὶ τοῦτο διότι ἡ Ρ/Καθολικὴ τοὐλάχιστον Ἐκκλησία ἀπαγορεύει γενικῶς τὸν γάμον, ὁ ὁποῖος βεβαίως δὲν ἀποτελεῖ πάντοτε καὶ λύσιν τοῦ προβλήματος, τονίζουσα ἐν ταὐτῷ καὶ τὴν ἱερωσύνην τῶν ἀνδρῶν καὶ μόνον. Παῦλος ΣΤ΄ καὶ οὐχὶ μόνον, ἀπηγόρευσε ἀκόμη καὶ τὴν συζήτησιν τοῦ θέματος τοῦ γάμου (Tabu) ἐν Συνόδῳ, τῶν ἐπισκόπων “στρουθοκαμηλιζόντων” ἢ τηρούντων σιγὴν ἰχθύος ἐξ ἄλλων ἐλατηρίων1
Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος Α΄ μελετᾶ ἕνεκα τούτου καὶ τὸν γάμον τῶν διακόνων ὡς ἀπαρχὴν περαιτέρω ἀποφάσεων. 
Παρ’ ἡμῖν, ὡς γνωστὸν λόγῳ τῆς ἐλλείψεως καὶ ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν Δύσιν, ἀνέκαθεν προσήρχοντο ἐκ ποικίλων μοτίβων εἰς τὴν ἱερωσύνην καὶ ὑποψήφιοι οὐχὶ μεσαίας ἢ ὑψηλῆς μορφώσεως καὶ ποικίλων ἐπαγγελμάτων. Σήμερον ὑπάρχουν εὐτυχῶς καὶ οἱ part time καὶ οἱ ἐθελονταὶ τοιοῦτοι. Πολλάκις ὅμως συσσωρεύονται κληρικοὶ ἐκ διαφόρων αἰτίων εἰς τὰ μεγάλα κέντρα καὶ τὰς εὐρώστους κοινότητας, ἀποφεύγοντες τὴν τάλαιναν ἐπαρχίαν. Ἀναμφιβόλως δέ, ἀνασταλτικῶς ἐπιδροῦν ἰδίως εἰς τοὺς ἐγγάμους, τοὐλάχιστον εἰς ἱκανὰς περιοχάς, οἱ αὐστηροὶ κοινωνικοὶ περιορισμοί, ἡ ἐξωτερικὴ περιβολὴ καὶ τὸ ὑλιστικὸν πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας. Προσετέθησαν δὲ ἐσχάτως, ὡς μὴ ὤφελε, εἰς τὰ ἀνωτέρω αἱ “εὐεργετικαί” ἐντολαὶ ὁρισμένων κεφαλῶν τῆς “Γηραιᾶς” Ἠπείρου -ποὺ ἴσως νὰ μπέρδεψαν τοὺς κληρικοὺς μὲ τὰ λαχανικὰ καὶ τὰς ὀπώρας- καὶ τὰς ὁποίας, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, “ὀφείλουν” νὰ ὑπακούουν οἱ “προβατοποιημένοι” εἴλωτες, ἀπόγονοι μεγάλων πολιτισμῶν καὶ ἰστορίας ἐνδόξου καὶ ἀλήστου. 
Κύριος δώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ.
________________________________________________________________________________
1- D. Deckers, Kirche schafft sich ab, Frankfurter Allgemeine Zeitung 28.1.2017.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ