14.3 C
Athens
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ (7-10 ΜΑΪΟΥ 2017)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἰωνίαν 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, μετέβη ἀεροπορικῶς τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 7ης Μαΐου, εἰς Σμύρνην, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Παπούλια, τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου καί μελῶν αὐτῆς, ὡς καί προσελθόντων ἐξ Ἑλλάδος πιστῶν. Ἐκεῖθεν ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό χωρίον Κιρκιντζέ (Şirince) καί ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ἑσπερινόν, τελέσας καί Ἀρτοκλασίαν προσκομισθεῖσαν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ν. Ἐφέσου Πιερίας «Ὁ Ἡράκλειτος». Εἰς τό τέλος ὡμίλησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Δημητριάδης, Ἐκπαιδευτικός, ἐλθών ἐπικεφαλῆς ὁμάδος προσκυνητῶν, καί ὁ Πατριάρχης ἑλληνιστί καί τουρκιστί. 
Ἐν συνεχείᾳ, ηὐλόγησεν Οὗτος τό εὐγενῶς παρατεθέν πρός τιμήν Του δεῖπνον ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὅν καί ἐπῄνεσε διά τό ὑπ᾽ αὐτοῦ μετά ζήλου ἐπιτελούμενον ἔργον ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ ταύτῃ τοῦ Θρόνου. 
Τήν Δευτέραν, 8ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς τελεσθείσης ἐν τῇ ἐν Ἐφέσῳ παλαιᾷ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Θείας Λειτουργίας, ἔνθα καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ρόδου κ. Κυρίλλου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί συμπροσευχομένων τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, Εὐγεν. κυρίας Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, Ἐξοχ. κ. Μαξίμου Χαρακοπούλου, πρ. Ὑπουργοῦ, Βουλευτοῦ Ν.Δ. Λαρίσης, καί Ἀναστασίου Νεράντζη, πρ. Ὑφυπουργοῦ καί πρ. Ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς, Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Μυγδάλη, πιστῶν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος. 
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐχειροτόνησεν εἰς Διάκονον τόν Ἐλλογ. κ. Ἐλευθέριον Χρυσοχόον, Θεολόγον, Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅν καί προσεφώνησεν ἰδιαιτέρως κατά τήν πρός τό ἐκκλησίασμα ὁμιλίαν Αὐτοῦ διά λόγων πατρικῶν, ἐξάρας τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν ὑπηρεσίαν του ἐν αὐτῇ, συγχαρείς δέ καί τούς οἰκείους αὐτοῦ. 
Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις εἰς τόν Δήμαρχον Selçuk (Ἐφέσου) Ἐντιμ. κ. Dahi Zeynel Bakıcı καί εἰς τόν οἰκουροῦντα κατόπιν ἀτυχήματος Καϊμακάμην Ἐντιμ. κ. Ayhan Boyacı, οὕς καί ηὐχαρίστησε διά τήν φιλοξενίαν των καί τάς παρασχεθείσας διευκολύνσεις. Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό εὐγενῶς παρατεθέν ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου γεῦμα, εἰς ὅ παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ προσκυνηταί.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς ἀρχαίας Βασιλικῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Ἐφέσῳ, ἔνθα συνεκλήθη τό 431 ἡ Ἁγία Γ´ Οἰκουμενική Σύνοδος, ὁμιλήσας ἐπικαίρως. Ἀκολούθως παρηκολούθησε τήν καταληκτήριον συνεδρίαν τοῦ διοργανωθέντος ὑπό τῆς Κοινότητος Σμύρνης ὑπό τήν αἰγίδα Αὐτοῦ Γ´ Διεθνοῦς Ἁγιολογικοῦ Συνεδρίου ἐν πλησιοχώρῳ ξενοδοχείῳ, ὁμιλήσας ἑλληνιστί καί τουρκιστί, συγχαρείς τό Ποιμενάρχην τῆς Σμύρνης, τόν Θεοφιλ. Ἐρυθρῶν, καί τούς συμμετασχόντας Ἐλλογ. Καθηγητάς καί ἐνθαρρύνας αὐτούς διά τήν συνέχισιν καί καλλιέργειαν τῆς πρωτοβουλίας ταύτης. 
Μετά τήν διανομήν ἀναμνηστικῶν τοῦ Συνεδρίου ἅπαντες παρεκάθησαν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Koray Yolcu, Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Selçuk, δεῖπνον. 
Τήν Τρίτην, 9ην Μαΐου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Μενεμένης Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἀναπαυομένων «πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειω- θέντων». 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη εἰς πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας γεῦμα ὑπό τοῦ Δημάρχου Μενεμένης (Menemen) Ἐντιμ. κ. Tahir Şahin. 
Τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικάς ἐπισκέψεις εἰς τόν Νομάρχην Σμύρνης Ἐξοχ. κ. Erol Ayyıldız καί εἰς τήν Δημαρχίαν τῆς πόλεως. 
Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τόν ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἔνθα Τόν ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Lorenzo Piretto καί Κληρικοί καί λαϊκοί τῆς Κοινότητος αὐτῶν, παρηκολούθησε τήν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ Ἀρχαιολογίας κ. Francesco D ´Andria παρουσίασιν τῶν ἐν Ἱεραπόλει (Pamukkale) ἀνασκαφῶν ἔνθα ἀνεκαλύφθη ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου καί ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα Ὀρθόδοξον Ἑσπερινόν ὁμιλήσας ἰταλιστί. Κατ᾽αὐτόν ἐκκλησιάσθη ὁμάς κληρικῶν καί μοναχῶν ἐκ Ρώμης, οἵτινες προσέφερον εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἀπότμημα τοῦ ἱ. λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου. 
Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Bastiyalı, εὐεργέτου καί ἐνθέρμου ὑποστηρικτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Σμύρνης. 
Τήν Τετάρτην, 10ην τ.μ., ὁ Παναγιώτατος ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου εἰς τήν χερσόνησον τῆς Ἐρυθραίας, ἐπεσκέφθη δέ καί τήν Δήμαρχον Βουρλῶν (Urla) Εὐγεν. κ. Sibel Uyar ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton ὑπό τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Παπούλια, καθ᾽ ὅ ἀντηλλάγησαν προπόσεις. 
Εἰς τάς γενομένας ἱ. Ἀκολουθίας καί ἐκδηλώσεις παρέστη ἡ Εὐγεν. κ. Βλασία Παυλοπούλου, σύζυγος τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, ἥν καί ἐδέχθη ὁ Παναγιώτατος εἰς ἀκρόασιν ἐν τῷ καταλύματί Του. 
Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν αὐθημερόν (10 τ.μ.) τό ἑσπέρας.

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ