26.3 C
Athens
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Η Πατριαρχική ομιλία στον Ευαγγελισμό Βαφεοχωρίου

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χοροστασίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου (25 Μαρτίου 2024)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κυδωνιῶν κύριε Ἀθηναγόρα, Ἀρχιερα-τικῶς Προϊστάμενε τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, 

Εὐλαβέστατοι Κληρικοί,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τίς ἡμέρες αὐτές ἔχουμε πολλές εὐλογίες καί πολλά δῶρα τοῦ Θεοῦ, διά τά ὁποῖα Τοῦ εἴμεθα εὐγνώμονες: Τόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος μᾶς συνεκέντρωσε καί πάλιν ὑπό τήν σκέπην τῆς Μεγαλόχαρης εἰς τόν Οἶκον Αὐτῆς ἐδῶ εἰς τό μαγευτικόν Βαφεοχώριον, προμηνύων τό μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας, τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἔπειτα, τήν ἔναρξιν τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Παναγία μας πού τόσον εὐφραίνουν τήν ψυχή μας κάθε Παρασκευή αὐτήν τήν ἁγίαν περίοδον τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, μέ τό περίφημον «τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ», τό ὁποῖον ἐγράφη καί ἐψάλη τό πρῶτον διά τήν Πόλιν αὐτήν. Καί, μόλις ἐχθές, πανηγυρίσαμε τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας καί εὐχαριστήσαμε τόν Θεό διά τόν πολύτιμον θησαυρόν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, τιμαλφέστερον τοῦ ὁποίου δέν θά μπορούσαμε νά διανοηθοῦμε ἤ νά ἐπιδιώξουμε. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

Δέν μποροῦμε, λοιπόν, παρά νά αἰσθανώμεθα εὐγνωμοσύνη, ἀλλά καί χαρά! Διότι χαρά εἶναι τό κεντρικό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. «Χαῖρε Κεχαριτωμένη», δέν εἶπε ὁ Ἀρχάγγελος ἀπευθυνό-μενος πρός τήν Παναγία; «Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε», δέν ψάλλουμε καί ἐμεῖς κατά τήν περίοδο αὐτή τῶν Χαιρετισμῶν; Χαρά δέν ἔφερε ἡ Θεοτόκος εἰς τόν κόσμον, γεννήσασα τόν Σωτῆρα αὐτοῦ; Δι᾽ ὅλα αὐτά καί Ἰωσήφ ὁ ὑμνογράφος, εἰς τήν ἀκροστιχίδα τοῦ κανόνος τόν ὁποῖον ψάλλουμε κατά τούς Χαιρετισμούς λέγει πρός τήν Θεομήτορα: «Χαρᾶς δοχεῖον σοι πρέπει χαίρειν μόνῃ».

Τό μήνυμα τοῦτο τῆς μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μεταδίδοντες πρός ὅλους ἐσᾶς, ἀγαπητοί Χριστιανοί, ἐπαναλαμβάνουμε τό Παύλειον: «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»! Πάντοτε! Καί ὅταν ὅλα εἶναι ρόδινα καί ὅταν ὅλα εἶναι ἤ φαίνονται σκοτεινά. Καί ὅταν ὅλα εἶναι ἀνοιξιάτικα, ὅπως τώρα ἔξω εἰς τήν φύσιν, καί ὅταν εἶναι χειμωνιάτικα καί κρύα καί ἀπογοητευτικά. Ὅταν ἔχουμε τήν ἄγκυρα τῆς ζωῆς μας εἰς τόν Κύριον, τότε δικαιούμεθα νά εἴμεθα πάντοτε χαίροντες ἐν Αὐτῷ! «Ὁ ἐν Θεῷ ὤν, ἀεί χαίρειν», λέγει ὁ Ἱερός Χρυσό-στομος.

Εὐαγγελισμός: Οἱ Προφῆτες τόν προετοίμασαν. Ἡ χαραυγή τοῦ λυτρωμοῦ λαμπυρίζει. Ὁ Ἀρχάγγελος φέρει εὐλαβικά «βουλήν προαιώνιον» εἰς τήν Παρθένον Μαρίαν. Καί ἡ προσδοκία γίνεται πραγματικότητα. Κατέρχεται εἰς τήν γῆν μας ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί μᾶς φέρει τήν σωτηρίαν καί τήν ἀπολύτρωσιν.

Ὅμως, αὐτήν τήν ἄπειρον συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ οἱ ἄνθρωποι τήν ἀρνοῦνται καί τήν ἐμπαίζουν. Ἐπινοοῦν μηνύματα ἀπιστίας καί χάους. Καί ἐνῷ ἦλθε τό φῶς εἰς τόν κόσμον αὐτοί ἐπιμένουν νά ἀγαποῦν τό σκότος. Ἐνῷ ἦλθεν ἡ ἀλήθεια σαρκωμένη καί χειροπιαστή, αὐτοί προτιμοῦν ἀκόμη τό ψεῦδος.

Δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι κατασκευάζουν δικούς τους «εὐαγγελισμούς» καί ἐξαγγέλλουν σχέδια ἀπατηλά καί ὀλέθρια. Προβάλλουν τά δῶρα καί τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ ὡσάν δικά τους κατορθώματα καί ἀρνοῦνται Αὐτόν πού τά δημιούργησε. Ἀλλά ἡ ἀπάρνησις τοῦ Θεοῦ καί οἱ διάφοροι ψευδεῖς εὐαγγελισμοί, οἱ ὁποῖοι διακηρύσσουν τόν δῆθεν «θάνατο» τοῦ Θεοῦ καί ἀπομακρύνουν ἀπό τά ὑψηλά ἰδανικά καί ἀπό τίς ἱερές παραδόσεις τῆς πίστεώς μας, μόνον ἀπογοήτευσι, πόνο, δυστυχία καί καταστροφή μποροῦν νά φέρουν καί τίποτε περισσότερο.

Ἀψευδής μάρτυς τῆς ἀληθείας αὐτῆς εἶναι ὁ συνεχιζόμενος πόλεμος στήν χειμαζομένη Μέση Ἀνατολή καί στήν πολύπαθη Οὐκρανία, τῆς ὁποίας ὁ πιστός λαός ἐξακολουθεῖ νά βιώνῃ φρικαλεότητες ἐξαιτίας τῆς ἀνιέρου εἰσβολῆς τῆς Ρωσσικῆς Ὀμοσπονδίας εἰς τό κυρίαρχον ἔδαφος τῆς χώρας του. Ἀσφαλῶς, δέν θά μπορούσαμε νά παραλείψουμε καί τήν ὅλως πρόσφατη τρομοκρατική ἐπίθεση στή Μόσχα πού ἔσπειρε τόν θάνατο σέ ἑκατόν σαράντα περίπου ἀθώους ἀνθρώπους καί τήν ὁποία κατεδικάσαμε ἀπεριφράστως καί μέ ἀποτροπιασμόν κατά τήν προχθεσινή συνεδρία τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως συμπάσχει μέ τά προσφιλῆ πνευματικά της τέκνα ἐν Ρωσσίᾳ καί συμμετέχει εἰς τό πένθος τους, ἡ δέ ἡμετέρα Μετριότης προσεύχεται ἐνθέρμως ἀπό ἐδῶ, ἀπό τό Βαφεοχώριον, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῶν θυμάτων τῆς πολυνέκρου αὐτῆς ἐπιθέσεως, ὑπέρ τῆς ταχείας ἀναρρώσεως τῶν δεκάδων τραυματιῶν καί ὑπέρ τῆς ἄνωθεν παρηγορίας καί ἐνισχύσεως, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων εἰς τήν τραγικήν ἀπώλειαν καί θλιβεράν δοκιμασίαν πού βιώνουν.

Ἀλλά ἐμεῖς πιστεύουμε ἀκραδάντως εἰς τό ἔλεος καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καί εἰς τήν διαρκῆ πρόνοιάν Του δι᾽ ἡμᾶς. Ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία εἶναι μία ἐγκατάλειψις εἰς τά στοργικά χέρια τοῦ Δημιουργοῦ καί Προνοητοῦ μας. Δι᾽ αὐτό καί οὐδέποτε ἀπογοητευόμεθα ὅ,τι καί ἄν συμβαίνῃ γύρω μας. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κύριος δέν θά μᾶς ἀφήσῃ ποτέ νά πειρασθοῦμε πάνω ἀπό τίς δυνάμεις μας.

Ἄλλωστε, δέν εἴμαστε μόνοι ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε μαζί μας, μεσίτριαν ὑπέρ ἡμῶν πρός τόν Υἱόν της, τήν Παναγία, τήν Μητέρα ὅλων μας, εἰς τήν ὁποίαν ἐναποθέτουμε καί ἐμπιστευόμεθα τούς πόνους, τίς ἀγωνίες, τίς θλίψεις, ἀλλά καί τίς ἐλπίδες καί τά ὄνειρά μας. Καί ἐκείνη μέ τήν παρρησία καί τήν ἀγάπη πού ἔχει, σπεύδει ἑκάστοτε εἰς τήν βοήθειάν μας.

Μέ αὐτές τίς ἐπίκαιρες σκέψεις διά τήν Κυρίαν Θεοτόκον, ἐκφράζουμε πρός ὅλους σας τήν πατρική μας ἱκανοποίησι καί εὐαρέσκεια διά τή σημερινή προσέλευσίν σας εἰς προσκύνησιν τῆς Εὐαγγελιστρίας καί ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας τούς παρόντες καί τούς οἰκογενεῖς σας τήν ἀδιάλειπτον προστασίαν καί τήν πρός Κύριον μεσιτείαν τῆς Μεγαλόχαρης.

Ἰδιαίτερον χαιρετισμόν καί εὐχαριστίαν ἀπευθύνομεν πρός τόν φίλτατον ἀδελφόν ἅγιον Κυδωνιῶν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, δι᾽ ὅσα μοχθεῖ ὑπέρ τῶν ἐμπεπιστευμένων εἰς αὐτόν Κοινοτήτων, μέ πιστότητα, ἀφοσίωσι καί ἀποτελεσματικότητα. Ἐπίσης, συγχαίρουμε πατρικῶς διά τό εὔκαρπον ἔργο τους τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Εὐαγγελιστρίας Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κύριον Τιμόθεον Ραϊλάκην-Βρανᾶν καί τήν Ἔντιμον Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν, ὑπό τήν Προεδρείαν τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Χρυσοβαλάντου Τζαβίδου, μέ τούς ἀξίους συνεργάτας του πού ἐργάζονται ἀόκνως διά τήν προάσπισιν τῶν ἐν γένει συμφερόντων τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Κοινότητος τοῦ Βαφεοχωρίου, τό ὁποῖον ἠξιώθη καί Οἰκουμενικόν Πατριάρχην νά ἀναδείξῃ ἐκ τῶν τέκνων του!

Περαίνοντες τόν λόγον, ἰδιαιτέρως ὑποδεχόμεθα μέ πολλή ἀγάπη καί ἐξαίρετη τιμή τά μέλη τοῦ Τμήματος «Ἀριστοτέλης τῆς Ἀττικῆς» τῶν AHEPA, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Παντελεήμονος Μαραβέλια. Ἐν τῷ προσώπῳ σας χαιρετίζουμε πατρικῶς ὁλόκληρη τήν Ὀργάνωσί σας καί ἐκφράζουμε τήν πρός αὐτήν ἐκτίμησι καί εὐαρέσκειά μας γιά τό σημαντικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ. Χαρακτηρίζουμε τό ἔργο σας ὡς διακονία, διότι κάθε τι πού προσφέρεται πρός τήν Ἐκκλησία καί πρός τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ εἶναι διακονία ἱερά. Ὅλοι εἴμαστε διάκονοι τοῦ Χριστοῦ καί τῶν άδελφῶν Του, τῶν ἀνθρώπων, καί ἀσκοῦμε τήν διακονία μας ἀπό τῆς σκοπιᾶς καί τῆς ἐπάλξεως, στήν ὁποία ἐτάχθη ἕκαστος ἀπό τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Εὐχόμεθα πλήρη εὐόδωσι τῶν φιλογενῶν σκοπῶν σας καί σᾶς προτρέπουμε νά συνεχίσετε, μέ ἀμείωτη ἀφοσίωσι πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες σας πρός αὐτήν καί τό εὐσεβές Γένος μας. Καλῶς ἤλθετε!

Ἡ Παναγία ἡ Εὐαγγελίστρια ἄς εἶναι πάντοτε μαζί μέ ὅλους μας, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ! Καλή Σαρακοστή! Καλόν ἀγῶνα!

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ