18 C
Athens
Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

Χριστούγεννα 2023 στην Μητρόπολη Δέρκων

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η Γέννησις του Θεανθρώπου Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού στην Ιερά Μητρόπολη Δέρκων, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Κοινότητος Μακροχωρίου.

Την παραμονή της Εορτής τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου.

Ανήμερα, εν πληθούση Εκκλησία, με πιστούς από την Πόλη και από το εξωτερικό, καθώς και με παρατηρητές φοιτητές του τμήματος Φιλοσοφίας και Θρησκείας του εν Τουρκία Πανεπιστημίου «Marmara», τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, ιερουργούντος του ως άνω Ιεράρχου.

Το Ιερό αναλόγιο λάμπρυναν, ο εκ Ρόδου Ιεροψάλτης κ. Σταύρος Κάνιας, η εκ Λιβάνου Ιεροψάλτρια κα Joelle Kamel και η Ιεροψάλτρια της Κοινότητος κα Ευσταθία Μανιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακούστηκαν ύμνοι των Χριστουγέννων και στην Αραβική Γλώσσα.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε, ως είθισται, γεύμα αγάπης στην Κοινοτική αίθουσα του Μακροχωρίου.

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα,

Μᾶς ἀξιώνει καί ἐφέτος ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους νά ἑορτάσωμεν τήν γέννησιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἰς τήν ἀρχήν τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου, ὁ θεόπνευστος Εὐαγγελιστής γράφει: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. πάντα δἰ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὅ γέγονεν» (Ἰωάν. 1,1-3). Καί ὅμως, ὁ Θεός Λόγος καί Συνδημιουργός τοῦ κόσμου, «…σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ» (Ἰωάν. 1,14). Αὐτή ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, είναι ἡ «εὐπρεπεστάτη λύσις», ὅπως τήν ὀνομάζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἡ ὁποία δίδει τήν ἀπάντησιν εἰς τά ἀδιέξοδα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.

Ἡ ἔνσαρκος Θεία Οἰκονομία ἀνατρέπει ὅλας τάς συνεπείας τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, ἀνακαινίζει τήν πλάσιν, καταργεῖ τόν θάνατον καί προσφέρει εἰς τό παραπεσόν ἀνθρώπινον γένος τήν ἐν ἀληθείᾳ ζωήν καί τήν σωτηρίαν. Τό ἀεί μυστήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ ὑψίστη ἐκδήλωσις τῆς ἀπείρου ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ πρός τά δημιουργήματά του.

Αὐτήν τήν ἀγάπην βιώνομεν ὅλοι ἡμεῖς οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί δοξολογοῦμεν τόν φιλάνθρωπον Θεόν διά τό «ξένον καί παράδοξον μυστήριον» τῆς ἑνώσεως τῆς θεϊκῆς καί ἀνθρωπίνης φύσεως εἰς τό Πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τήν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν.

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,

Εἰς μίαν ἐποχήν, ἡ ὁποία ταλανίζεται ἀπό τάς συνεχεῖς πολεμικάς συρράξεις, τήν περιβαλλοντικήν καί τήν ἐνεργειακήν κρίσιν, τήν βίαν, τήν πεῖναν καί τήν δυστυχίαν, ἡ μοναδική μας ἐλπίς εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός. Κατά τάς ἁγίας ταύτας ἡμέρας, ἄς δείξουμεν ἐνδιαφέρον διά τούς παντοδαπῶς πάσχοντας συνανθρώπους μας καί ἄς προσευχηθοῦμε ὁ Κύριος τῆς δόξης νά χαρίζῃ εἰς αὐτούς στήριξιν καί παραμυθίαν. Δέομαι ὅπως ἡ πίστις εἰς τόν Θεόν Λόγον παραμείνῃ σταθερά ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν καί ὁ ἐφετινός ἑορτασμός τῆς κατά σάρκα Γεννήσεώς του νά φέρῃ ἐπί γῆς τήν εἰρήνην, τήν καταλλαγήν καί τήν ἀγάπην.

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, εὔχομαι εἰς πάντας ὑμᾶς νά βιώσητε τά Χριστούγεννα καί τάς λοιπάς ἑορτάς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου μέ ταπείνωσιν, πνεῦμα μετανοίας καί συγχωρητικότητος, ἔχοντες ἀγάπην καί ἐλπίδα ἐν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν, καί πάντοτε νά ἐνθυμῆσθε ὅτι τό κίνητρον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν φιλάνθρωπον ἀγάπην, καθώς «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστιν» (Α΄ Ἰωάν. 4).

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα! Καλά Χριστούγεννα, εὐλογημένον τόν Ἅγιον Δωδεκαήμερον, καί αἴσιος, ὑγιηρός καί καλλίκαρπος ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Δέρκων, Χριστούγεννα 2023.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ