22.5 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας για την εορτή των Χριστουγέννων

Στην αίρεση του «Δοκητισμού», την οποία αντιμετώπισε η Εκκλησία μας στο διάβα των αιώνων, και στον «Δοκητισμό» των ημερών μας, μια ψεύτικη και απατηλή «εικονική πραγματικότητα» των μέσων κοινωνικής δικτυώσεως και επικοινωνίας, τα οποία προάγουν, εν τέλει, την απομόνωση και τη διάλυση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών με τους άλλους ανθρώπους, εστιάζει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος στο εφετινό εγκύκλιο μήνυμά του για τη Δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων.

Ευχή του Σεβασμιωτάτου, εκ μέρους σύνολης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, είναι να επικρατήσει η παρουσία του Γεννηθέντος Χριστού στον κόσμο και στη ζωή μας, ενώ το νέο έτος 2024 να είναι γεμάτο εσωτερική πληρότητα για όλους.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, συνοδεία του βιντεοσκοπημένου μηνύματός του:

ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καί Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι, τοῖς Προέδροις τῶν ἐντίμων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων, τοῖς διδάσκουσι καί τοῖς διδασκομένοις ἐν τοῖς Σχολείοις, τοῖς ἐργαζομένοις ἐν τοῖς φιλανθρωπικοῖς καθιδρύμασι καί παντί τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χάρις εἴη καί εἰρήνη παρά τοῦ ἐν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ.

            Τιμιώτατοι Ἀδελφοί συνεπίσκοποι καί ἀγαπητά μου παιδιά,

            Μία ἀπό τίς αἱρέσεις πού ἀντιμετώπισε ἡ Ἐκκλησία μας στό διάβα τῶν αἰώνων ἦταν καί αὐτή τοῦ «Δοκητισμοῦ», τῆς πίστεως δηλαδή ὅτι ὁ Θεός Λόγος κατά τή Γέννησή Του, δέν προσέλαβε ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση οὐσιωδῶς καί πραγματικῶς ἀλλά μόνον φαινομενικῶς. Τοῦτο σήμαινει τήν ἄρνηση τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως καί ἄρα τήν ἀκύρωση τῆς θείας Οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀτυχῶς, στίς ἡμέρες μας πολλοί ἐκ τῶν χριστιανῶν μας χαρακτηρίζονται ἀπό μιά τέτοια ἀντίληψη «Νεοδοκητισμοῦ», καθώς ἡ ζωή τους σέ τίποτα δέ μαρτυρᾶ ὅτι ὁ Θεός σαρκώθηκε «ἐκ Πνεύματος ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου» γιά νά μᾶς δωρίσει μιά καινούργια καί μοναδική προοπτική ὑπάρξεως. Θά ἔλεγε κανείς ὅτι ὁ «Δοκητισμός» τῶν ἡμερῶν μας εἶναι ἡ ψεύτικη καί ἀπατηλή «εἰκονική πραγματικότητα» τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως καί ἐπικοινωνίας, τά ὁποῖα προάγουν, ἐν τέλει, τήν ἀπομόνωση καί τή διάλυση τῶν κοινωνικῶν καί συναισθηματικῶν δεσμῶν μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Παράλληλα, αὐτή ἡ «εἰκονική – δοκητική πραγματικότητα» τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτυώσεως διαταράσσει τήν πίστη στόν Σαρκωθέντα Θεό, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται παντοδύναμος στόν ψεύτικο κόσμο πού ἔχει δημιουργήσει μέ τή, δήθεν, δύναμη πού τοῦ δίνει μιά ἀπρόσωπη καί ἄψυχη ἠλεκτρονική συσκευή, ἡ ὁποία τόν κρατᾶ μακριά ἀπό τήν πραγματική ζωή. Στόν σημερινό, λοιπόν, πολυπληθῆ κόσμο μας κυριαρχεῖ τό συναίσθημα τῆς μοναξιᾶς. Πρόκειται γιά μιά μοναξιά, πού δέν εἶναι μόνο συναισθηματική ἤ ψυχολογική, ἀλλά κυρίως ὀντολογική γιατί θεραπεύεται μόνο διά τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, Τόν Ὁποῖο δυστυχῶς ἐπιχειρεῖ νά ἀπομακρύνει ἡ «εἰκονική πραγματικότητα».

Εὔχομαι, ἐκ μέρους τῶν θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων, τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καί ὅλου τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς πέμπτης ἠπείρου, νά ἐπικρατήσει ἡ παρουσία τοῦ Γεννηθέντος Χριστοῦ στόν κόσμο καί στή ζωή μας, τό δέ νέο ἔτος 2024 νά εἶναι γεμάτο ἐσωτερική πληρότητα γιά ὅλους μας, νά εἶναι χαρούμενο, εἰρηνικό καί σωτήριο γιά τούς οἰκείους Σας καί τούς συνεργάτες Σας, γιά τό Γένος μας καί τήν Ἐκκλησία μας.

Καλά Χριστούγεννα καί Χρόνια πολλά!

Ἐν Σύδνεϋ, τῇ 25ῃ Δεκεμβρίου 2023,

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας

† Ὁ Αὐστραλίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ

MAKARIOS

by the mercy of God, Archbishop of the Most Holy Archdiocese of Australia, Primate and Exarch of All Oceania, to the God-loving Bishops, the gracious clergy and monastic communities, to the Presidents of the honourable Ecclesiastical Committees and Philoptochos Associations, to the teachers and students in the Schools, to those who work in the philanthropic institutions and to all the Christ-loving plenitude of the Orthodox Church in Australia, grace and peace from our Saviour Jesus Christ born in Bethlehem.

Venerable Brother fellow Bishops and my beloved children,

One of the heresies that our Church faced throughout the centuries was also that of “Docetism”; that is, the belief that God the Word, at His Birth, did not, in essence and in reality, take on the entire human nature, but did so only seemingly. This signals the denial of the divine Incarnation, and therefore the annulment of the divine Economy for the salvation of the human person.

Unfortunately, in our days, many Christians are characterised by such an understanding of “Neodocetism”, to the extent that their lives do not at all witness to the fact that the Son of God was incarnate “from the Holy Spirit and the Virgin Mary” to give us a new and unique perspective of existence. One would say that today’s “Docetism” is the false and illusory “virtual reality” of social media and social networking sites, which ultimately promote isolation and the dissolution of social and emotional ties with other people. At the same time, this “virtual – docetic reality” of social networking sites disrupts our faith in the Incarnate God, since the human person feels omnipotent in the false world they have created with the ‘alleged’ power given to them by an impersonal and soulless electronic device, which keeps them far away from real life. Therefore, in our heavily populated world today, the feeling of loneliness dominates. It concerns a loneliness, which is not only emotional or psychological, but primarily ontological, because it can only be cured by the presence of God, Whom the world of “virtual reality”, unfortunately, tries to distance.

On behalf of the God-loving Bishops, the gracious clergy and all the Christ-loving plenitude of the Fifth Continent, I pray that the presence of our New-Born Lord will prevail in the world and in our life. May the new year 2024 be full of inner fullness for all of us; may it be joyful, peaceful and salvific for Your relatives and Your co-workers, for all People and for our Church.

Merry Christmas and Happy New Year!

In Sydney, on the 25th of December 2023,

Your Archbishop

† MAKARIOS of Australia

Σχετικά άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ